Vuokralaisella on oikeus saada liikehuoneisto hallintaansa sovitussa kunnossa. Vuokralaiselle saattaa syntyä oikeus purkaa sopimus, mikäli liikehuoneisto ei ole luovutettu vuokrasopimuksen alkaessa sovitussa kunnossa.

Vuokralaisella on myös oikeus purkaa vuokrasopimus, mikäli liikehuoneisto on käytön aikana tullut puutteelliseen kuntoon. Vuokralainen voi vedota siihen, että vuokranantaja on vastuussa liikehuoneiston kunnosta. Mikäli vuokranantaja sekä vuokralainen sopimuksessaan ovat sopineet siitä, että vuokralainen itse on vastuussa huoneiston kunnon ylläpitämisestä, vuokralainen on velvollinen ryhtyä huoneiston puutteellisuuden poistamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Vuokralaisen purkamisoikeutta rajaava periaate koskee vain niitä tilanteita, jolloin huoneisto vuokrasuhteen aikana tulee puutteelliseen kuntoon. Tämä periaate on riippumaton siitä, kumpi (vuokralainen vai vuokranantaja) on vastuussa liikehuoneiston kunnon ylläpitämisestä sillä, liikehuoneisto on vuokrasuhteen alkaessa oltava sovitussa kunnossa tai 18 § 1 momentissa säädetyssä kunnossa. Kyseinen pykälä ensimmäisessä momentissa sääntelee sitä että, huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen vastaavaan tarkoitukseen käytettyjen huoneistojen kunnon ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia. Osapuolet voivat sopimuksessa sopia, että liikehuoneisto alittaa 18§ 1 momentin vaatima kunto. Osapuolet voivat myös sopia, että vuokralainen ennen vuokrasuhteen alkua kunnostaa liikehuoneiston. Tässä tapauksessa vuokralainen ei vuokrasuhteen puremiseksi voi vedota huoneiston puutteellisuuteen.

Vuokraajalla ei myös ole oikeutta purkaa vuokrasopimus, mikäli hän omalla tahallisella teolla tai omalla laiminlyönnillään tai huolimattomuudellaan aiheuttaa liikehuoneiston puutteellisen kunnon. Vuokralaisella on näyttövelvollisuus huoneiston huolellisesta hoitamisesta. Mikäli vuokralainen haluaa purkaa liikehuoneiston vuokrasopimuksen vuokranantaja voi vedota siihen, että liikehuoneiston puutteellinen kunto on aiheutunut vuokralaisen velvollisuuksien laiminlyönnistä. Tässä tapauksessa vuokralaisella on velvollisuus näyttää, että on huolehtinut liikehuoneiston kunnosta, eikä kunnon puute johdu hänen toiminnastaan.

Vuokralaisen purkamisoikeutta rajoittaa se, että vuokrasuhteen alkaessa sekä vuokrasuhteen aikana havaittava puutteellisuus on oltava olennainen merkitys. Olennaisella puutteellisuudella tarkoitetaan sellaista tilannetta, joka hankaloittaa liikehuoneistossa harjoitettavaa toiminta hankaloituu huomattavasti.

Vuokranantajalla sekä vuokraajalla on mahdollisuus joko etukäteen tai puutteellisuuden havaitsemisen jälkeen sopia siitä ajasta, joka vuokranantajalla on käytettävissään puutteellisuuden korjaamiseen. Mikäli tästä ei ole sovittu huoneisto tulee korjauttaa viipymättä.

Vuokranantaja tulisi välttääkseen vuokrasopimuksen purkamisen, poistaa puutteellisuus kokonaan. Purkamisoikeuden poistamiseksi riittää, että liikehuoneiston puutteellisuus on annetussa ajassa lievennetty niin, että se ei enää haittaa liikehuoneiston sovittua käyttöä.

LHVL 18§:ssä ei rinnasteta muualla kiinteistöllä olevia puutteellisuuksia. Tällainen puutteellisuus voi kuitenkin olla merkittävä sekä asettaa huoneiston puutteelliseen kuntoon. Edellä mainittu puutteellisuus on esimerkiksi melu sekä tärinä. Vuokraaja voi estää vuokrasopimuksen estäminen, mikäli vuokraaja on ryhtynyt viipymättä tai sovitussa ajassa korjaustoimenpiteisiin. Vuokranantaja voi vasta vuokralaisen kehotuksen jälkeen ryhtyä korjaustoimenpiteisiin. Tämän kehotuksen minimisisältönä voidaan pitää ilmoitusta, jossa on kerrottu huoneiston puutteellisuudesta sekä kehotettu vuokranantajan poistamaan se.

Vuokranantaja voi myös laiminlyödä velvollisuutensa liikehuoneiston puutteellisen kunnon korjaamisessa. Tässä tilanteessa vuokralainen saa vuokrasopimuksen purkamisen sijasta korjata puutteellisuuden vuokranantajan kustannuksella. Tämä tilanne on oikeutettu vain, kun vuokraaja on kehottanut vuokranantajan korjaamaan liikehuoneiston puutteen.

Mikäli vuokraaja on, vuokranantajan laiminlyönnin seurauksena itse oikeutettu korjaamaan liikehuoneiston puutteellisuuden, korjaustöiden takia vuokranantajalle aiheutuneet kustannukset on pysyttävä kohtuullisena. Kohtuullisuutta tulee arvioida puutteellisuuden laadun ja suuruuden perusteella, eli pientä puutteellisuutta ei saa korjata kalliisti, vaikka tämä pysyisi kohtuullisuuden rajoissa.

Vuokraaja voi myös käyttää edellä esitettyjä oikeuksia, jos hän sopimusta tehdessä ei tiennyt huoneistossa olevasta puutteellisuudesta eikä olisi tavallista huolellisuutta käyttäen voinut sitä havaita. Vuokralainen voi vedota tähän, kun hän ei olisi voinut odottaa puutteellisuutta huoneiston iän, alueen vastaavan tarkoitukseen käytettyjen huoneistojen kunnon tai muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.  Tällä on pyritty siihen, ettei vuokralainen voisi vedota tietämättömyyteen sellaisen virheen tai puutteellisuuden osalta, joka on tietylle rakentamistavalle tai –ajalle tyypillinen ja yleisessä tiedossa.

ks Finlex.fi 

Nopeaa apua lakiasioihin.