Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiöllä on oltava hallitus. Asunto-osakeyhtiön hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta sekä kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Asunto-osakeyhtiön hallituksen on toimittava huolellisesti ja yhtiön edun mukaisesti. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.  Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yhtiön tulisi itse huolehtia näiden valvontatehtävien järjestämisestä.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen tehtäviin vaikuttaa muun muassa yhtiön koko ja se onko yhtiöllä isännöitsijää. Keskeisenä tehtävänä on myös ohjeiden ja määräysten antaminen isännöitsijälle. Mikäli yhtiössä ei ole isännöitsijää, kuuluvat isännöitsijän tehtävät, eli niin sanotun päivittäisen hallinnon hoitaminen asunto-osakeyhtiön hallitukselle. Asunto-osakeyhtiön hallituksella ei ole vastaavaa yleistoimivaltaa kuin liiketoimintaa harjoittavilla osakeyhtiöillä. Yleistoimivalta kuuluu asunto-osakeyhtiössä yhtiökokoukselle.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide, jollei yhtiöjärjestyksessä edellytetä määräenemmistöä.  Yhtiöjärjestyksessä asetettu määräenemmistövaatimus voi koskea kaikkia tai vain jotain hallituksen päätettävänä olevia asioita. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet hallituksen jäsenistä, ellei yhtiöjärjestyksessä edellytetä suurempaa määrää. Asunto-osakeyhtiön hallitus ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua päätöksen käsittelyyn

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Riittävä kokoustiheys vaihtelee yhtiöstä riippuen. Siihen vaikuttavat esimerkiksi yhtiön koko, ikä, hallinnon järjestäminen sekä yhtiössä mahdollisesti käynnissä olevat rakennushankkeet. Asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle, mikäli hallituksen jäsen tai isännöitsijä sitä vaatii. Jos hallituksen puheenjohtaja ei vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa hallituksen jäsen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle kutsumisen, tai kutsun voi toimittaa isännöitsijä yksinään.

Asunto-osakeyhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Mikäli hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, edellytetään että hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen.Jos hallituksessa on useita jäseniä, hallituksen on valittava puheenjohtaja, jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin tai yhtiöjärjestyksessä ei ole määrätty muuta. Hallituksen jäsenen tulee olla luonnollinen henkilö. Asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen toimikausi päättyy seuraavan valinnasta päättävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä muusta määräaikaisesta tai toistaiseksi jatkuvasta toimikaudesta. Hallituksen jäsenen voi ennen hänen toimikautensa päättymistä erottaa se, joka on hänet valinnut.

Nopeaa apua lakiasioihin.