Yhtiösopimuksen vähimmäissisältö on laissa määrätty. Yhtiömiesten solmimassa yhtiösopimuksessa  on mainittava ainakin:

1) Yhtiön toiminimi.  Toiminimellä tarkoitetaan nimeä, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan. Kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja saa harjoittaa osaa toiminnastaan erityisellä nimellä (aputoiminimi). Elinkeinonharjoittaja voi toiminnassaan käyttää toiminimen ohella myös muuta tunnusta (toissijainen tunnus)

2) kotipaikkana oleva Suomen kunta;

3) toimiala; Toimialassa määritellään yrittäjän elinkeinotoiminnan laatu. Toimialan tarkasta määrittelystä voi saavuttaa hyötyä yrityksen paremman tunnistettavuuden vuoksi. Selkeästä toimialasta käy ilmi millä alalla yritys toimii ja mitä se tekee esim. ajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus.

4) yhtiömiehet, luonnolliset henkilöt, avoimen yhtiön yhtiösopimuksen osapuolet, jotka vastaavat yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään niin kuin omasta velastaan.

Edellä mainituista yhtiösopimuksen sisällön vähimmäisvaatimuksista ei voi poiketa. Rekisteröinti edellyttää lisäksi yhtiömiesten yksilöimistä sekä yhtiön tilikautta koskevaa sopimusmääräystä. Lisäksi sopimuksesta tulee selvitä se, että kyseessä on avoin yhtiö. Yhtiömiesten on allekirjoitettava ja päivättävä yhtiösopimus.

lisää

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Nopeaa apua lakiasioihin.