Päämies: Toimintakelpoisuuden rajoittaminen

Onko henkilön toimintakelpoisuuden rajoittaminen mahdollista?

Päämies saattaa toisinaan olla sellaisessa tilassa, että hän käyttää oikeustoimikelpoisuuttaan aiheuttaen omalle taloudelliselle asemalleen katastrofeja. Hän saattaa esimerkiksi luovuttaa omaisuuttaan pilkkahintaan tai ottaa velkaa reilusti enemmän kuin voi koskaan maksaa. Joskus häntä on suojattava rajoittamalla hänen toimivaltaansa. Pääperiaatteeksi on omaksuttu ns. lievimmän suojelun periaate eli tuomioistuin rajoittaisi päämiehen oikeustoimikelpoisuutta vain sen verran kuin on tarpeellisista. Rajoitus olisi sopeutettava päämiehen suojan tarpeeseen siten, että käytetään lievintä riittävää rajoitusta. Rajoituksen sisältö määrättäisiin tuomioistuimen päätöksellä päämiehen suojan tarpeesta hankitun selvityksen perusteella.

Toisen henkilön itsemääräämisoikeuden rajoittaminen on kuitenkin hyvin raju toimenpide. Henkilön toimintakelpoisuuden edellytyksenä tulee olla, että asianomainen henkilö on itse kykenemätön huolehtimaan taloudellisista asioistaan ja että hänen varallisuusasemansa, toimeentulonsa tai muut etunsa vaarantuvat tästä syystä. Toisena edellytyksenä on vielä, että vaaran poistaminen muilla keinoin ei ole mahdollista.

On syytä muistaa, että pelkkä psyykkinen sairaus ei ole vielä merkki siitä, että henkilö ei kykene hoitamaan varallisuuttaan. Jos sairaudesta ei aiheudu vaaraa henkilön taloudelle, ei hänen toimintakelpoisuuden rajoittaminen voi tulla kysymykseen. Jos taas on selvää, että sairas henkilö tulee ottamaan velkaa tai tekemään muita vastaavia vahingollisia toimia, niin lienee selvää, että pelkkä edunvalvojan määrääminen ei tällöin riittäisi turvaamaan päämiehen etua.

Tuomioistuimen päättäessä rajoittaa asianomaisen toimintakelpoisuutta, sen tulee harkita, tuleeko rajoittaminen olemaan voimassa toistaiseksi vai määräaikaisena. Asiaa ratkaistaessa on punnittava päämiehen ennakoivan suojan tarvetta. Jos on ilmeistä, että päämiehen tila jatkossa tuskin muuttuu paremmaksi, niin olisi järjetöntä määrätä rajoitus voimaan määräaikaisena. Ellei päämiehen tilasta voida tehdä varmoja päätelmiä tulevaisuuden suhteen, niin päätös tulee antaa määräaikaisena.

Nopeaa apua lakiasioihin.