Mikä on hintakartelli?

Tuotteen hinta on yksi tärkeimmistä kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä. Toimivien markkinoiden ja kuluttajan edun mukaista on toimiva hintakilpailu. Yrittäjät siis kilpailevat keskenään kuluttajien ostopäätöksistä tuotteiden hinnoilla. Jos yrittäjien välinen kilpailu poistuu, kuluttajahinnat nousevat.Hintakartelli ovat elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia, joilla alan toimijat sopivat keskenään kuluttajilta perittävistä hinnoista. Ollakseen kielletty kartelli, hinnoista ei tarvitse sopia yksityiskohtaisesti, vaan voidaan esimerkiksi sopia alimmista käytettävistä hinnoista, hintojen vaihteluvälistä, hintasuosituksista tai tehdä muita järjestelyjä, joilla hintataso pyritään vakiinnuttamaan tietylle halutulle tasolle.Hintakartellit voidaan jakaa ostokartelleihin, myyntikartelleihin ja ehtokartelleihin. Osto- ja myyntikartelleissa samalla tuotanto- tai jakeluportaalla olevat tavaroiden tai palvelujen myyjät tai ostajat sopivat suoraan tuotteiden hinnoista.Ehtokartelleissa ei sovita suoraan hinnoista vaan siinä sovitaan muista hintaan tai hinnoitteluperusteisiin vaikuttavista seikoista. Ehtokartelleissa voidaan sopia ehdoista, joiden vaikutus hinnoitteluun on välillinen. Esimerkkeinä ovat alennukset, toimitusmaksut, provisiot jne.. Ehtokartelleihin voi lukea myös suositusluonteiset hinnoitteluohjeet. Suositusten katsotaan johtavan ennen pitkää yhdenmukaistettuun hinnoitteluun ja sitä kautta suositukset rajoittavat kilpailua. Yleistä hinta- tai kustannustasoa kuvaavien tilastojen julkaiseminen ei ole kuitenkaan kiellettyä.Kartelli on sopimus. Sopimus voi olla kirjallinen, suullinen tai ns. hiljainen. Hintakartellit ovat kiellettyjä riippumatta siitä, perustuvatko ne kirjalliseen tai suulliseen sopimukseen vai hiljaiseen yhteisymmärrykseen. Etenkin tällaisen hiljaisen yhteisymmärryksen toteen näyttäminen on erittäin hankalaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.