Kunnallisvalitus on valitus, jonka voi tietyissä tilanteissa tehdä kunnan päätöksestä. Kunnallisen muutoksenhakujärjestelmän ymmärtämiseksi tässä artikkelissa käsitellään myös oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus on siis useimmissa tapauksissa tehtävä ensin.

Oikaisuvaatimus

Kunnanhallituksen, kunnallisen lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alsen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisua on haettava ao. toimielimeltä itseltään. Jos kunnanhallitus on ottanut esim. jaostonsa asian käsiteltäväkseen, käsittelee kunnanhallitus myös oikaisuvaatimuksen. Joissakin tilanteissa kunnan hallintosäännön määräykset voivat vaikuttaa siihen kuka käsittelee oikaisuvaatimuksen

Kunnallisvalitus

Kunnallisvalituksen voi tehdä valtuuston päätöksesta ja kuntayhtymän ylimmän toimielimen päätöksestä ensivaiheen muutoksenhakukeinona. Kunnallisvalituksen voi tehdä myös kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen. Muutosta haetaan siis hallinto-oikeudelta.

Valitusperusteina voi olla; menettelyvirhe, toimivallan ylittäminen tai muu lainvastaisuus. Päätös, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa on valituskelvoton.

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kunnan jäsenyyden tarkempi määritteleminen on tarpeen valituskelpoisuuden hahmottamiseksi. Kunnana jäsen voi olla; henkilö, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on. Valituksen voi tehdä myös yhteisö tai säätiö, jonka kotipaikka on kunnassa. Kunnallisvalituksen tekemiseen kelpoinen kunnan jäsen voi myös olla se, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa.

Määräajat

Oikaisuvaatimuksen tekemisen määräaika on kaksi viikkoa. Kunnallisvalitus on tehtävä kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiannosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.