Laatuvirhe kiinteistökaupassa on yleisin kiinteistöriidan syy. Laatuvirhe tarkoittaa sitä, että kiinteistö ei kuntonsa puolesta vastaa sitä, mitä myyjän ja ostajan välillä on sovittu kauppaa tehtäessä. Kauppaa tehtäessä sopimuksella määritellään sellainen laatutaso, jota ostajalla on oikeus vaatia.

Laatuvirhe kiinteistökaupassa

Laatuvirheistä kiinteistökaupassa säädelään Maakaaren 2 luvun 17 §:ssä. Tämän lain mukaan kiinteistössä on laatuvirhe, jos kiinteistö ei ominaisuuksiltaan ole sellainen kuin on sovittu tai jos myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon kiinteistön pinta-alasta, rakennusten kunnosta tai rakenteista taikka muusta kiinteistön laatua koskevasta ominaisuudesta ja annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Kyseessä on laatuvirhe silloinkin, jos myyjä on ennen kaupan tekemistä jättänyt ilmoittamatta ostajalle sellaisesta tyypillisesti myydyn kaltaisen kiinteistön käyttöön tai arvoon vaikuttavasta ominaisuudesta, josta myyjä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Laatuvirhe voi ilmetä myös, mikäli myyjä on ennen kaupan tekemistä havainnut mutta jättänyt oikaisematta ostajan virheellisen käsityksen jostakin kiinteistön ominaisuudesta, joka vaikuttaa kiinteistön soveltumiseen aiottuun käyttöön. Laatuvirheeksi katsotaan laissa lisäksi sellaiset tapaukset, joissa kiinteistö salaisen virheen vuoksi poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä myydyn kaltaiselta kiinteistöltä voidaan kauppahinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perustellusti edellyttää.

Laatuvirhettä kiinteistökaupassa arvioidaan siis suhteessa siihen, mitä on sovittu kiinteistön kunnosta. Myyjä on voinut antaa virheellisen tiedon tai jättää antamatta oikean tiedon. Myyjällä on myös velvollisuus oikaista ostajan virheellinen käsitys, jos myyjä sellaisen havaitsee.

Toisaalta laatuvirhettä arvioidaan suhteessa siihen, mitä ostajalla oli oikeus olettaa rakennuksen kunnosta. Kolmanneksi laatuvirheenä käsitellään myös salaiset virheet. Salaiset virheet ovat virheitä, joista myyjäkään ei tiennyt.

Ostajan oikeudet, kun kiinteistökaupassa on laatuvirhe

Ostajalla on laatuvirheen perusteella oikeus hinnanalennukseen tai, jos virhe on olennainen, oikeus purkaa kauppa. Ostajalla on lisäksi oikeus saada korvaus vahingostaan silloin, kun kysymys on myyjän tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä.

Huomioitavaa laatuvirheestä

Korkein oikeus on antanut useita ratkaisuja liittyen laatuvirheisiin kiinteistökaupassa, ja niistä on havaittavissa suuntaviivoja laatuvirheen lain mukaisille määritelmille. Jokainen tapaus kuitenkin arvioidaan yksilöllisesti. Siksi  onkin hyvä kysyä neuvoa Laki24.fi asiantuntijoilta, mikäli epäilet, että kiinteistössäsi on laatuvirhe.

 

Lue lisää kiinteistökaupan muista virhetyypeistä, kuten salaisesta virheestä ja piilevästä virheestä!

Nopeaa apua lakiasioihin.