Asunto, Kiinteistö

Ostotarjouksen merkitys ›

Asunto-osakkeiden kaupassa ostotarjouksen asema on erilainen kuin kiinteistön kaupassa. Asunto-osakkeiden kaupassa jopa suullinen ostotarjous sitoo tarjouksen tekijää, kun taas kiinteistön kaupassa ostotarjous on sitova vain, jos se on tehty laissa määritellyssä määrämuodossa. Asunto-osakkeiden kauppaa säätelevässä asuntokauppalaissa ei ole muotovaatimuksia ostotarjouksen muodosta.  Asunto-osakkeista tehty tarjous sitoo periaatteessa aina sen tekijää. Tarjous on kuitenkin mahdollista peruuttaa ennen kuin Lue lisää ›

Kaupan kohteen tarkastus ja kuntotarkastuksen merkitys käytetyn asunnon kaupassa ›

Suurimalle osalle ihmisistä elämän arvokkain ja tärkein kauppa on oman asunnon osto. Tämän vuoksi on tärkeää, ettei kauppaan sitouduta hätiköiden. Myös laki asettaa tiettyjä vaatimuksia käytetyn asunnon tai kiinteistön ostajalle.  Asuntokauppalain mukaan ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Ostaja ei myöskään saa vedota virheeseen, jos hän on ennen kaupantekoa tarkastanut asunnon Lue lisää ›

Käytetyn asunnon kauppa ›

Asunnon ostaminen on keskimäärin yksityishenkilön suurin hänen koko elämänsä aikana tekemä sijoitus. Suomessa kotitalouksien varallisuudesta kaksi kolmasosaa muodostuu asuntojen omistamisesta (osakehuoneistot ja asuinkiinteistöt). Suomalaisten varallisuus on siis pääasiassa sidottu asumiseen. Ottaen huomioon asuntokaupassa liikkuva rahan määrä ja kaupan merkitys yksilön ja yhteiskunnan tasolla, sopimustyyppinä asunto-osakkeen tai asuinkiinteistön kauppa on yksi yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti merkittävimmistä sopimustyypeistä.   Asuntokauppaa koskevat riidat ovat monimutkaisia ja vaatimukset Lue lisää ›

Hinnanalennus ja kaupanpurku käytetyn asunnon virheen perusteella ›

Asuntokaupassa hinnanalennus ja kaupanpurku ovat ostajalle vaihtoehtoisia ratkaisuja. Asuntokauppalain mukaan ostajalla on oikeus hinnanalennukseen virheen ollessa olennainen tai kaupanpurkuun, mikäli hinnanalennusta ei nähdä riittävänä ratkaisuna. Hinnanalennus on käytetyn asunnon kaupassa virheen ensisijainen seuraamus. Ostajalla on siten asunnon virheen vuoksi oikeus virhettä vastaavaan tai muuten virheeseen nähden kohtuulliseen hinnanalennukseen. Kyseinen hinnanalennus määritetään aina tapauskohtaisesti, jolloin huomioon Lue lisää ›

Hinnanalennus ja kaupanpurku käytetyn asunnon virheen perusteella ›

Asuntokaupassa hinnanalennus ja kaupanpurku ovat ostajalle vaihtoehtoisia ratkaisuja. Asuntokauppalain mukaan ostajalla on oikeus hinnanalennukseen virheen ollessa olennainen tai kaupanpurkuun, mikäli hinnanalennusta ei nähdä riittävänä ratkaisuna. Hinnanalennus on käytetyn asunnon kaupassa virheen ensisijainen seuraamus. Ostajalla on siten asunnon virheen vuoksi oikeus virhettä vastaavaan tai muuten virheeseen nähden kohtuulliseen hinnanalennukseen. Kyseinen hinnanalennus määritetään aina tapauskohtaisesti, jolloin huomioon Lue lisää ›

Asunnon hallinnan luovutus käytetyn asunnon kaupassa ›

Myyjän on luovutettava asunnon hallinta ja asunnon omistus- tai hallintaoikeutta osoittavat asiakirjat asunnon ostajalle sovittuna ajankohtana. Osapuolten on mahdollista vapaasti sopia luovutusajankohdasta. Asunnon hallinnan ja siihen liittyvien asiakirjojen luovutuksesta säädellään Asuntokauppalaissa. Asunnon hallintaan oikeuttavien asiakirjojen luovutus Asiakirjat, jotka osoittavat asunnon omistus- tai hallintaoikeuden, on luovutettava ostajalle pääsääntöisesti samana ajankohtana kuin asunnon hallintakin. Tästä on kuitenkin Lue lisää ›

Asuntokaupan peruminen ja purku ›

Asuntokaupan perumisesta ja purusta säädetään Asuntokauppalaissa. Luonteeltaan asunto-osakkeen kauppa on irtaimen omaisuuden kauppaa, minkä vuoksi Asuntokauppalaissa ei ole erityisiä muotovaatimuksia, vaan suullinen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinen sopimus. Seuraavaksi käsitellään asuntokaupan perumista ja purkua erilaisissa tilanteissa. Myös hyväksytty tarjous luetaan asuntokaupaksi Sopimuksen syntyminen asuntokaupassa edellyttää aina tarjousta ja hyväksyvää vastausta. Jos esimerkiksi ostaja kieltäytyy saattamasta kauppaa Lue lisää ›

Virheet uuden asunnon kaupassa ›

Jos uuden asunnon kaupassa ilmenee virhe, ostajalla on oikeus pidättyä omasta suorituksestaan eli kauppahinnan maksamisesta virhettä vastaavalta osalta. Ostaja voi vaatia virheen korjaamista tai oikaisemista siten, ettei siitä aiheudu kustannuksia ostajalle. Jos kustannukset olisivat kuitenkin virheen merkitykseen verrattuna kohtuuttoman suuret, myyjä saa torjua ostajan korjaamisvaatimukset. Mikäli kyseisen virheen korjaaminen aiheuttaisi suhteettoman suurta haittaa mahdollisille muille Lue lisää ›

Myyjän vastuu asuntokaupassa — uuden asunnon virhe ›

Uudessa asunnossa ilmenevä virhe voi olla yhteydessä asunnon laatuun, viranomaisen määräyksiin tai asunnosta annettuihin tietoihin. Virhe saattaa olla myös taloudellinen tai oikeudellinen. Virheellisyyden arviointi on kytketty ajankohtaan, jolloin vaaranvastuu siirtyy ostajalle. Uuden asunnon virheistä ja myyjän vastuusta asuntokaupassa säädellään Asuntokauppalain neljännessä luvussa. Asuntokaupan virheellisyyden arviointi ja oletus Virheellisyyttä arvioitaessa on ensin selvitettävä, mitä osapuolet ovat keskenään sopineet. Lue lisää ›

Asunnon tarpeisto ›

Asunto-osakkeeseen kuuluvasta tarpeistosta säädellään Asuntokauppalaissa. Lain mukaan asunnon tavanomaiseen tarpeistoon luetaan kuuluvaksi laitteet ja muut esineet, jotka ovat asunnossa sitä ostajalle esiteltäessä. Tällöin tarpeisto sisältyy kauppaan, jollei toisin sovita. Asunto-osakkeen kaupassa ikuisuuskysymys on, mitkä irtaimiston luonteiset esineet katsotaan sisältyvän kauppaan. Pääsääntönä on, että tarpeisto seuraa kaupassa, jos muuta ei ole sovittu. Toisin sanoen tavanomainen asunnon tarpeisto Lue lisää ›