Palkanmaksu työsuhteen päättyessä

Kun työsuhde päättyy, päättyy myös palkanmaksukausi. Se tarkoittaa, että työnantajan on tällöin maksettava työntekijälle kaikki työsuhteesta johtuvat saatavat. Osapuolet voivat kuitenkin sopia tästä myös toisin. Työsuhteesta johtuvia saatavia voivat palkan lisäksi olla esimerkiksi ylityökorvaus sekä lomarahat.

Jos työnantaja ei täytä maksuvelvollisuuttaan, on työntekijällä oikeus viivästyskorkoon ja odotusajan palkkaan. Odotusajan palkka tarkoittaa palkkaa niiltä päiviltä, jolloin työntekijä joutuu odottamaan viivästynyttä saatavaansa. Odotusajan palkan enimmäispituus on kuusi (6) kalenteripäivää, vaikka maksu viivästyisi tätä enemmänkin. Maksuvelvollisuuteen ei vaikuta se, onko palkka jätetty kokonaan vai ainoastaan osaksi maksamatta. Merkitystä ei myöskään ole sillä, onko kyseessä varsinainen palkka vai esimerkiksi maksamatta oleva lomakorvaus.

Jos palkkasaatava on epäselvä tai siitä on riitaa, työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa odotusajan palkkaa. Velvollisuutta ei ole myöskään silloin, kun viivästys johtuu laskuvirheestä tai siihen rinnastettavasta erehdyksestä.

Nopeaa apua lakiasioihin.