Ulkoiset oikeussuojakeinot ovat päätöksenteon jälkeen käytettävissä olevia keinoja muuttaa annettu ratkaisu.

Varsinaiset muutoksenhakukeinot – ulkoiset oikeussuojakeinot

Hallintoasiassa tällaisia ovat varsinaiset muutoksenhakukeinot; Hallintovalitus on muutoksenhakukeino, jonka voi tehdä lopullisesta päätöksestä. Jos asiasta voidaan tehdä oikaisuvaatimus, on tämä kortti yleensä käytettävä ensin. Näin vältytään turhilta prosesseilta. Hallintoasioiden sääntelyssä on huomattavaa, että esim. kunta-alalla on paljon erityislakeja kuten perusopetuksesta, vanhuspalveluista ja sosiaali- ja terveyspalveluista. Jos muutoksenhakukeinoista säädetään erityislaeissa on näitä yleslakien (kuten hallintolaki) sijaan noudatettava.

Kunta-asioissa erikoisena jälkikäteisenä oikeussuojakeinona on kunnallisvalitus. Kunnallisvalitus on ensisijainen keino hakea muutosta valtuuston päätökseen ja kuntayhtymän ylimmän tai ainoan toimielimen päätökseen. Näiden toimielinten päätöksistä ei voi tehdä kuntalain oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimus on kuitenkin useimmissa tilanteissa se ensisijainen. Kunnallisvalitus tehdään hallinto-oikeuteen samalla tavalla kuin normaali hallintovalitus. Kunnallisvalituksen voi kuitenkin tehdä asianosaisten lisäksi kunnan jäsen.

Ylimääräiset muutoksenhakukeinot

Ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja ovat menetetyn määräajan palauttaminen, kantelu ja purku.  Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen voidaan käyttää vain tiettyjen edellytysten täyttyessä.

Katso myös artikkeli julkisen hallinnon sisäisistä keinoista:

Sisäiset oikeussuojakeinot julkisessa hallinnossa

 

Nopeaa apua lakiasioihin.