Onko lähiomaisesi tapettu? Korvataanko henkinen kärsimys?

Vahingonkorvauslain mukaista korvausta henkisestä kärsimyksestä voi saada surmansa saaneelle erityisen läheinen henkilö. Toinen yleinen edellytys korvauksen saamiselle on kuoleman aiheutuminen tahallisella tai törkeän tuottamuksellisella teolla. Rikosnimikkeellä sinänsä ei ole merkitystä vaan merkitystä annetaan sille, onko itse kuoleman aiheuttanutta tekoa pidettävä törkeän huolimattomana tai tahallisena.

Korvaukseen oikeutettuja lähiomaisia ovat ainakin suoraan laissa luetellut surmansa saaneen vanhemmat, lapset sekä aviopuoliso. Lain luettelemiin erityisen läheisiin henkilöihin rinnastettaviksi voidaan tapauskohtaisesti lukea mm. avopuoliso ja kasvattilapsi.

Erityisenä edellytyksenä henkinen kärsimys –korvauksen saamiselle on, että korvauksen maksaminen harkitaan kohtuulliseksi, kun otetaan huomioon surmansa saaneen ja korvausta vaativan välisen suhteen läheisyys, teon laatu sekä muut olosuhteet. Merkitystä on mm. sillä, onko asuttu yhdessä ja onko vallinnut tosiasiallinen yhteenkuuluvuus- tai riippuvuussuhde. Teon laatuarvioinnissa esim. poikkeuksellisen raaka ja julma tekotapa edesauttaa korvauksen myöntämistä. Muu korvausharkinnassa merkityksellinen olosuhde on yleensä korvauksen vaatijan läsnäolo surmapaikalla surman sattuessa.

Korvausta voidaan määrätä maksettavaksi, jos se harkitaan edellä mainittujen seikkojen perusteella kohtuulliseksi. Korvauksen määrä harkitaan aina tapauskohtaisesti ja huomioon otetaan vakiintunut korvauskäytäntö.

Nopeaa apua lakiasioihin.