Valmisteluistunto riita-asian käsittelyssä

Valmisteluistunto on valmistelva istunto, jossa etsitään riita-asialle sovintoa.

Ellei riitaa saada ratkaistuksi kirjallisessa vaiheessa, asian käsittelyä jatketaan suullisessa valmistelussa. Valmisteluistunnossa jatketaan asian valmistelua pääkäsittelyä varten. Valmisteluistunnon tarkoituksena on myös selvitettää sovinnon edellytyksiä. Jos sovinto syntyy valmistelussa, ei pääkäsittelyä tarvitse järjestää.

Käsittely alkaa valmistelulla

Riita-asian käsittely aloitetaan käräjäoikeudessa valmistelulla. Riita-asian valmistelu alkaa, kun kantaja toimittaa käräjäoikeuteen kirjallisen haastehakemuksen, jossa hän esittää kanteensa eli vaatimuksensa perusteineen ja mahdollisuuksien mukaan asiassa esitettävät todisteensa. Valmistelulla pyritään varmistamaan se, että kun asian käsittely etenee pääkäsittelyyn, on juttu valmis tehokasta läpikäyntiä varten. Kyse on siis pitkälti prosessiekonomiasta.

Kaikissa asioissa suoritetaan kirjallinen alkuvalmistelu. Tähän kuuluu mm. haastehakemuksen tarkastaminen, tiedoksianto vastaajalle sekä vastaajan vastaus haasteeseen. Alkuvalmistelussa asianosaisilta siis pyydetään kirjallista selvitystä asiasta.

Koska valmistelukin on jo oikeudenkäyntimenettelyä, on sen tapahtua joutuisasti ja ilman aiheetonta viivytystä. Jos käsiteltävä asia on laaja ja tuomioistuin katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi, valmistelu voidaan jakaa osiin järjestämällä asian erillisen osan käsittelylle oma valmistelunsa. Kun valmistelussa on selvitetty tarpeelliset seikat tai kun sitä ei muusta syystä ole enää tarkoituksenmukaista jatkaa, tuomioistuimen on todettava valmistelu päättyneeksi ja siirrettävä asia pääkäsittelyyn.

Jos asia ei ole valmis pääkäsittelyä varten kirjallisen valmistelun jälkeen, valmistelua jatketaan toimittamalla suullinen valmisteluistunto, jossa asian selvittämistä jatketaan. Ennen siirtoa tuomioistuimen on varattava asianosaisille tilaisuus lausua käsityksensä valmisteluistunnon järjestämisen tarpeellisuudesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.