Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain, joka yleisemmin tunnetaan huoneenvuokralakina, 54 §:n 1 momentin mukaan vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen, on vuokralaiselle annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus, josta käy ilmi päättymisajankohta ja irtisanomisen peruste. Myös vuokralaisen on irtisanoessaan vuokrasopimuksen, toimitettava kirjallinen irtisanomisilmoitus vuokranantajalle tai sille, jolle vuokranantaja on antanut tehtäväksi periä vuokran. Vuokralaisen ei tavanomaisessa tilanteessa tarvitse erillistä perustetta vuokrasopimuksen irtisanomiseen, toisin kuin vuokranantaja. Jos muuta ei olla sovittu, irtisanomisaika on vuokralaisella yksi kuukausi ja vuokranantajan irtisanoessa 3 tai 6 kuukautta, jos vuokrasuhde on kestänyt yli vuoden. Irtisanominen ei aiheuta mitään muutoksia vuokrasuhteen osapuolten velvollisuuksiin, vaan se ainoastaan määrittää ajankohdan, jolloin sopimussuhde päättyy. Yllättävän yleinen virheluulo on, että vuokranantajan irtisanottua sopimuksen, vuokralaisella on oikeus milloin tahansa lähteä asunnosta ja lakata maksamasta vuokraa.

Vuokranantaja tarvitsee perusteen sopimuksen irtisanomiseen ja perusteen tulee olla vuokrasuhteissa noudatettavan hyvä tavan mukainen. Nykyisessä huoneenvuokralaissa ei ole erikseen lueteltu hyväksyttävinä pidettäviä perusteita, mutta sellaisia ovat mm. huoneiston tarvitseminen omaan tai perheenjäsenen käyttöön, huoneiston myyminen tai sopimuksen ehtojen muuttaminen. Mikäli irtisanomisen peruste on esim. vuokran korottaminen tai muun sopimusehdon muutos ja vuokralainen katsoo, että vuokranantajan suorittaman irtisanomisen peruste ei ole hyväksyttävä ja vuokralainen haluaa jäädä asuntoon asumaan, voi hän huoneenvuokralain 56 §:n mukaan vaatia tuomioistuinta julistamaan irtisanominen tehottomaksi. Huoneenvuokralain 57 §:n mukaan vuokranantaja voi joutua korvaamaan vuokralaisen muuttokustannuksia ja uuden huoneiston hankkimisesta aiheutuneita kuluja sekä suorittaa enintään kolmen kuukauden vuokraa vastaava hyvitys huoneiston vaihtamisen aiheuttamasta haitasta, mikäli irtisanomista ei voida pitää vuokrasuhteessa noudatettavan hyvän tavan mukaisena.

Vaikka määräaikaisena solmittu vuokrasopimus on lähtökohtaisesti ajateltu olevan sitova ja kestävän sovitun määräajan loppuun, myös se on mahdollista irtisanoa. Osapuoli, joka haluaa irtisanoa määräaikaisen vuokrasopimuksen, voi hakea tuomioistuimelta lupaa siihen. Huoneenvuokralain 55 §:ssä on lueteltu ne erityiset perusteet, joilla lupa irtisanomiseen voidaan myöntää. Huomioitavaa on, että lupa täytyy hakea ennen, kuin vuokrasopimus irtisanotaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.