Tietosuojaviranomaiset

Tietosuojaviranomaiset ovat viranomaisia tai virkamiehiä, joiden tehtävä on taata yksityiselämän suoja erityisesti henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa. Suomessa henkilötietojen käsittelyyn liittyvän toiminnan valvoja on tietosuojavaltuutettu. Vuoden 2019 tietosuojalainsäädännön uudistuksen myötä esimerkiksi… Lue lisää »

Henkilötietojen suoja

Henkilötietojen suoja on keskeinen osa henkilön yksityisyyden turvaamista. Ihmisellä on itsemääräämisoikeutensa nojalla oikeus saada suojaa valta- ja valvontajärjestelmiltä, eikä kukaan saa kerätä henkilötietoja ilman perusteltua syytä. Yksityisyyden suoja on kaikkien… Lue lisää »

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen suoja on yksi perusoikeuksista, ja siksi henkilötietojen käsittely on tarkasti säänneltyä. Henkilötietojen käsittely kattaa kaiken henkilötietojen kanssa työskentelyn, aina tietojen keräämisestä niiden poistamiseen asti, ja käsittely on sallittua vain… Lue lisää »

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Henkilötietojen käsittelyyn liittyy useita toisiaan täydentäviä periaatteita, jotka löytyvät yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 5 §. Henkilötietoja käsitellessä on olennaista varmistaa, että tiedot on kerätty tiettyä laillista tarkoitusta varten ja että niitä… Lue lisää »

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän asemaan tai rekisteröidyn suostumukseen. Henkilötietoja sisältävä rekisteri on henkilörekisteri. Henkilötietojen käsittelyn määritelmä Henkilötietolain mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan: ”kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä,… Lue lisää »

Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn tulee aina perustua lakiin. Ilman laista löytyvää oikeusperustetta, on henkilötietojen käsittely kielletty. Suostumus on yksi yleisimmistä oikeusperusteista, ja se antaa rekisterinpitäjälle valtuudet käsitellä henkilötietoja siinä laajuudessa, kuin rekisteröity… Lue lisää »

Kiireellinen hoito terveydenhuollossa

Kiireellinen hoito annetaan jokaiselle. Potilaalle on annettava hänen henkeään tai terveyttään uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen hoito, vaikka potilaan tahdosta ei tajuttomuuden tai muun syyn vuoksi voi saada selvitystä. Jos potilas… Lue lisää »

Hoitosuhde ja potilastiedot

Hoitosuhde on terveydenhuollon ammattihenkilön ja potilaan välinen suhde. Suhde on yksi terveydenhuollon perusyksikkö. Potilaan kannalta suhde on usein merkityksellinen. Suhde vaikuttaa merkittävästi potilaan hyvinvointiin. Oikeudellisesti hoitosuhteen keskeinen ominaisuus on luottamuksellisuus.… Lue lisää »

Henkilöllisyyden varmistaminen

Henkilöllisyyden varmistaminen on tarpeen monissa tilanteissa, joissa kansalaiseen henkilönä kohdistetaan velvoitteita, etuja tai sanktioita. Usein tunnistaminen voidaan tehdä vain dokumenteista, eikä niistäkään täysin varmasti. Tunnistamisasiakirjoja ovat mm. passi, henkilökortti ja… Lue lisää »