Henkilö, Holhous

Henkilöä koskevia juridisia kysymyksiä voi kohdata jokapäiväisessä elämässä. Laajat lakikokonaisuudet varmistavat henkilön oikeuden esimerkiksi asianmukaiseen henkilötietojen käyttöön, hoitosuhteeseen, sosiaaliturvaan tai turvapaikkaan. Jos kyseessä on alaikäinen, tai jos henkilö ei itse ole kykenevä huolehtimaan asioistaan, voi edunvalvoja tehdä sen hänen puolestaan. Silloin tärkeiksi asioiksi nousevat edunvalvontavaltuutus, edunvalvojan määräys sekä alaikäisen edunvalvonta.

Edunvalvoja kuolinpesässä ›

Edunvalvoja kuolinpesässä on lähtökohtaisesti edustamassa jotakin kuolinpesän osakasta. Perinnönjättäjällä ollut edunvalvoja ei tule edunvalvojan ominaisuudessa enää kuolinpesään. Jos edunvalvonnan alaisena olevasta henkilöstä tulee kuolinpesän osakas, edunvalvoja edustaa osakasta myös kuolinpesän asioissa. Edunvalvojan on päämiehensä puolesta osallistuttava kuolinpesän hoitoon. Jos perinnönjättäjä oli itse edunvalvonnassa kuollessaan, ei tämän henkilön edunvalvoja tule enää kuolinpesän asioita hoitamaan. Edunvalvonta päättyy kuolemaan. Edunvalvojalla voi Lue lisää ›

Edunvalvojan valvonta ›

Edunvalvojan valvonta tehdään viranomaisvetoisesti. Valvova viranomainen on maistraatti. Edunvalvoja on velvollinen tekemään tilin tehtävien hoitamisesta Edunvalvojan valvonta Edunvalvojan on tehtävä maistraatille omaisuusluettelo päämiehensä varoista ja veloista silloin, kun edunvalvoja aloittaa tehtävässään. Sen jälkeen edunvalvojan on pidettävä kirjaa päämiehen varoista ja veloista sekä tilikauden tapahtumista. Edunvalvojan on vuosittain tehtävä maistraatille vuositili. Edunvalvontakin kulkee yritystoiminnasta tutulla tilikausi Lue lisää ›

Edunvalvojan tehtävien hoitaminen ›

Edunvalvojan tehtävien hoitaminen tähtää kaikessa päämiehen etuun ja hyötyyn. Päämiehen omaisuus ja sen pitää pystyä käyttämään päämiehen hyväksi. Edunvalvojan tehtävien hoitaminen Edunvalvojan on hoidettava päämiehensä omaisuutta niin, että omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi. Edunvalvoja voi sijoittaa päämiehensä varallisuutta, kunhan se tehdään tuottavalla ja turvallisella tavalla. Jos päämiehellä on esimerkiksi pankkitilillä ns. ylimääräistä rahaa, Lue lisää ›

Edunvalvojan sijainen ›

Edunvalvojan sijainen määrätään varsinaisen edunvalvojan tilalle silloin, kun varsinaisen edunvalvojan intressi voi olla ristiriidassa päämiehen kanssa. Edunvalvojan sijainen Edunvalvojan sijainen määrätään silloin, kun on olemassa edunvalvojan ja päämiehen vastakkaiset intressit, joiden vuoksi edunvalvojaa ei katsota tiettyyn toimenpiteeseen sopivaksi. Sijaisen määrääminen ei siis liity siihen, että edunvalvoja olisi hoitanut tehtäviään huonosti. Edunvalvoja ei saa edustaa päämiestään, Lue lisää ›

Edunvalvojan tehtävä ›

Edunvalvojan tehtävä on huolehtia asiakkaansa, päämiehensä eduista. Edunvalvoja huolehtii ennen kaikkea päämiehensä taloudellisista asioista. Edunvalvojan tehtävä Määrätessään edunvalvojan tuomioistuin tai maistraatti määrää samalla, mitä edunvalvojan tehtäviin kuuluu. Useimmiten edunvalvoja määrätään hoitamaan päämiehensä omaisuutta ja taloudellisia asioita. Edunvalvoja siis huolehtii siitä, että päämiehensä omaisuus ei mene hukkaan eikä se aiheettomasti vähene. Edunvalvoja huolehtii päämiehensä laskujen maksamisen Lue lisää ›

Edunvalvojan palkkio ›

Edunvalvojan palkkio määräytyy tehtyjen toimenpiteiden mukaan. Eduvalvoja on oikeutettu palkkioon eli kohtuulliseen korvaukseen tekemästään työstä. Edunvalvojan palkkio Edunvalvojan palkkion perusteista säädetään holhoustoimilaissa ja palkkio suuruudesta sitä koskevassa valtioneuvoston asetuksessa. Täysi-ikäisen edunvalvojalla ja alaikäiselle määrätyllä muulla kuin lapsen vanhemmalla on oikeus saada päämiehensä varoista korvaus tarpeellisista kuluistaan sekä tehtävänsä laatuun ja laajuuteen ja päämiehen varoihin nähden kohtuullinen Lue lisää ›

Edunvalvojan vapauttaminen ›

Edunvalvojan vapauttaminen tehtävistään tehdään, kun henkilö ei ole enää edunvalvonnan tarpeessa. Tarve voi lakata kuolemaan, paranemiseen tai täysi-ikäistymiseen. Edunvalvojan vapauttaminen Edunvalvojan määrää, edunvalvojan tehtävien hoitamista valvooa ja lopulta edunvalvojan vapauttaa tehtävistään maistraatti. Maistraatti on siis edunvalvonnan valvova viranomainen koko edunvalvonnan ajan. Edunvalvojan tehtävä määrätään lakkaamaan, jos päämies ei ole enää edunvalvonnan tarpeessa. Eduvalvonnan alla oleva Lue lisää ›

Edunvalvonnan aloittaminen ›

Edunvalvonnan aloittaminen Edunvalvonnan aloittaminen tapahtuu maistraatin toimesta sen jälkeen, kun sinne on tehty hakemus eduvalvonnan tarpeessa olevan henkilön edunvalvonnasta. Maistraatti selvittää edunvalvonnan tarvetta henkilön oman hakemuksen tai toisen henkilön tekemän ilmoituksen perusteella. Holhoustoimilain mukaan ”Holhoustoimen tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää Lue lisää ›

Asevelvollisuudesta kieltäytyminen ›

Asevelvollisuudesta kieltäytyminen ei tarkoita maanpuolustusvelvoitteesta kieltäytymistä. Asevelvollisuus Asevelvollisuus koskee 18–60-vuotiaita miehiä. Myös naiset voivat hakea vapaaehtoisina asepalvelukseen. Asevelvollisen täytyy suorittaa varusmiespalvelus tai siviilipalvelus. Kutsuntavuonna 18 vuotta täyttävät miehet osallistuvat kutsuntatilaisuuteen. Tilaisuudessa määritetään asevelvollisen palveluspaikka ja palveluksen aloituspäivä. Jos asevelvollinen ei ole palveluskelpoinen, hänet vapautetaan rauhanajan palveluksesta. Perustellulla syyllä palvelukseen astumista voi myös lykätä. Naiset voivat Lue lisää ›

Asevelvollisuus on kansalaisvelvollisuus ›

Asevelvollisuus koskee Suomen kansalaisia Asevelvollisuus koskee 18–60-vuotiaita miehiä. Myös naiset voivat hakea vapaaehtoisina asepalvelukseen. Asevelvollisen täytyy suorittaa varusmiespalvelus tai siviilipalvelus. Kutsuntavuonna 18 vuotta täyttävät miehet osallistuvat kutsuntatilaisuuteen. Tilaisuudessa määritetään asevelvollisen palveluspaikka ja palveluksen aloituspäivä. Jos asevelvollinen ei ole palveluskelpoinen, hänet vapautetaan rauhanajan palveluksesta. Perustellulla syyllä palvelukseen astumista voi myös lykätä. Naiset voivat hakeutua vapaaehtoiseen palvelukseen lähettämällä Lue lisää ›

Edunvalvonta-valtakirja

Edunvalvontavaltakirjan kautta täysi-ikäinen henkilö, joka ymmärtää valtakirjan merkityksen ja sisällön, voi valtuuttaa itselleen edunvalvojan huolehtimaan asioistaan tulevaisuuden varalle. Edunvalvontavaltuutettu syrjäyttää yleisen edunvalvojan, kunhan valtuutettu nimenomaisesti hyväksyy tehtävän. Edunvalvontavaltakirjan tulee täyttää tietyt muotovaatimukset, ja se tulee allekirjoittaa esteettömien todistajien läsnäollessa. Valtakirjaa laatiessa onkin hyvä kääntyä asiantuntijan puoleen.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua henkilöihin ja holhoukseen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Alaikäisen tekemä rikos

Alaikäistä ei voida tuomita rikosoikeudelliseen vastuuseen, jollei hän ole täyttänyt 15 vuotta mutta alaikäinen voidaan joutua vahingonkorvausvastuuseen aiheuttamastaan rikoksesta.

2

Edunvalvoja

Edunvalvojana voi toimia yksityishenkilö, esim. omainen tai yleinen edunvalvoja, joka on tavallisesti valtion virkamies. Edunvalvojan määrää Digi- ja väestötietovirasto tai käräjäoikeus.

3

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyyn tarvitaan aina suostumus, jos henkilötietoja kerätään tai halutaan luovuttaa eteenpäin esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksessa.

4

Hoitotahto

Hoitotahdon avulla potilas määrittää tahdon siitä, miten häntä tulee hoitaa. Potilaalla on itsemääräämisoikeus ja potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan.