Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukainen ns. fair trial -lauseke on otettu myös Suomen perustuslakiin. Jokaisella on sen mukaan oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Lisäksi jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan Suomessa lainsäädännössä. Käsittelyn julkisuus, sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta ovat tällaisia oikeudenmukaisuuden ilmentymiä. Näihin jokaisella on oikeus kaikissa suomalaisissa tuomioistuimissa ja lainkäyttöelimissä.

Nopeaa apua lakiasioihin.