Ympäristö ja asuminen

Ympäristöä ja asumista säädellään erilaisin keinoin. Asumista ja ympäristöä turvataan esimerkiksi kaavoitusten, maankäytön suunnittelun sekä katujen ja yleisten alueiden hallinnalla, kehittämisellä ja ylläpitämisellä. Lisäksi ympäristöä ja luontoa suojellaan samaisilla teoilla. Ympäristö ja asuminen -osuudesta löydät tietoa muun muassa kiinteistötoimituksesta, teistä, vesistöistä ja yhteisalueista.

Menettämisseuraamus metsästyslain perusteella ›

Menettämisseuraamus metsästyslain perusteella on toissijainen rikoslain 10 luvun mukaisille menettämisseuraamuksille.  Rikoslain puolella on mm. metsästysrikos ja törkeä metsästysrikos. Menettämisseuraamus on mahdollinen myös metsästyslain perusteella. Jos riistaeläin on metsästetty vastoin metsästyslain tai sen nojalla annetun asetuksen säännöksiä ilman, että toisella oli oikeus metsästää tai ottaa tällainen riistaeläin, tuomitaan eläin tai sen arvo valtiolle menetetyksi. Riistaeläimen arvon Lue lisää ›

Poikkeuslupa riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen pyyntiin ›

Poikkeuslupa riistalintujen ja ruhoittamattomien lintujen pyyntiin voidaan saada Suomen riistakeskukselta. Yleisenä edellytyksenä on, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole, eikä päätös haittaa lajin suotuisan suojelutason säilyttämistä Poikkeuslupa riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen pyyntiin erityiset edellytykset Erityisenä edellytyksenä riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen pyydystämiselle ja tappamiselle on lisäksi, että pyynti on tarpeen A) kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi Lue lisää ›

Riistansuoja-alue ›

Riistansuoja-alue on yksi mahdollinen keino suojella riistaeläintä. Järeämpiä keinoja ovat riistaeläimen rauhoittaminen tai metsästyksen rajoittaminen. Jos olosuhteet riistan oleskelulle ja lisääntymiselle ovat jollakin saarella tai saariryhmällä tai muulla selvästi määritellyllä alueella erityisen suotuisat, ko. alue voidaan muodostaa. Riistansuoja-alue ja suojelumääräykset Riistansuoja-alueelle tulee laatia suojamääräykset, joista ilmenee, miten turvataan alueen luonteen säilyminen ja miten alueen riistaa hyödynnetään. Lue lisää ›

Riistaeläinten rauhoittaminen ›

Riistaeläinten rauhoittaminen on keino suojella riistaeläintä. Riistaeläimiä ei saa häiritä niiden ollessa sellaisella alueella, jolla asianomaisella ei ole kyseisen riistaeläimen metsästämiseen metsästysoikeutta tai metsästyslupaa. Riistaeläinten rauhoittaminen – edellytykset Jos riistaeläimen kannan säilymisen tai riistaeläinlajin häiritsemättömän lisääntymisen turvaaminen sitä edellyttää, riistaeläinlaji on rauhoitettava määräajaksi tai toistaiseksi. Rauhoitettavista riistaeläinlajeista ja niiden rauhoitusajoista säädetään asetuksella. Rauhoitusaikana riistaeläintä ei saa metsästää Lue lisää ›

Maisemansuojelu ›

Maisemansuojelu on toimintaa, jossa pyritään säilyttämään maiseman hyväksi todettuja ja jonkun mielestä kauniitakin ominaisuuksia. Toisin kuin luonnonsuojelussa, maisemansuojelussa ei pyritä pitämään aluetta koskemattomana. Maisemansuojelu ja sen keinot Kansainvälisesti maisemanhoidon tavoitteet on määritelty eurooppalaisessa maisemayleissopimuksessa, jonka suomi hyväksyi vuonna 2006. Maisemansuojelualue voidaan perustaa ympäristöministeriössä, jos maisema on valtakunnallisesti arvoka. Suomessa on 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Ne Lue lisää ›

Luonnonsuojelualueen perustaminen yksityiselle alueelle ›

Luonnonsuojelualueen perustaminen yksityiselle alueelle tapahtuu joko ELY-keskuksen tai maanomistajan aloitteesta. Käytävissä neuvotteluissa sovitaan mm. korvauksista ja alueen rauhoitusmääräyksistä. Jos maanomistaja on myötämielinen luonnonsuojelualue voidaan hyväksyä sopimuksella. Hallintolain hengessä asianosaisia on kuultava luonnonsuojelualueen perustamisesta. Ely- antaa perustamisesta päätöksen, jossa käydään läpi alueen rauhoitusmääräykset, maanomistajalle maksettavat korvaukset ym. Päätös on annettava tiedoksi ja se saa lainvoiman 30pv:n Lue lisää ›

Luonnonsuojelualueen perustaminen valtion maille ›

Luonnonsuojelualueen perustaminen käynnistyy yleensä esisuojelukiinteistön muodostamisella. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Valtion maille luonnonsuojelualue perustetaan perustamissäädöksellä, joka voi olla laki, valtioneuvoston tai ministeriön asetus. Luonnonsuojelualueella on lähtökohtaisesti kaikki luontoa muuttava toiminta kielletty. Sinne ei saa esim. rakentaa rakennuksia, rakennelmia tai teitä. Luonnonsuojelualueen perustaminen perustamissäädöksen jälkeen Säädöksen voimaantulon jälkeen muodostetaan suojelukiinteistö. Erillistä kiinteistötoimitusta ei edellytä, jos Lue lisää ›

Poroja on hoidettava poronhoitolakia noudattaen ›

Poroja on hoidettava siten, etteivät ne pääse viljelyksille ilman maanomistajan, taikka haltijan lupaa eivätkä aiheuta vahinkoa metsänuudistusaloilla oleville taimikoille tai muutoinkaan aiheuta tarpeettomasti vahinkoa maa- tai metsätaloudelle. Muulla kuin saamelaisalueilla poroja on lisäksi hoidettava siten, etteivät ne pääse puutarhoihin, vakinaisten asuntojen pihoihin tai muille erityiseen käyttöön otetuille alueille. Poroja on hoidettava muualla kuin viljelyksillä, taimikoilla Lue lisää ›

Poronhoitorikkomus ›

Poronhoitorikkomus on poronhoitolain vastainen teko, josta voidaan märäätä sakkorangaistus. Poronhoitorikkomuksesta ei kuitenkaan määrätä sakkoa, jos samasta teosta on muualla laissa, yleensä rikoslaissa säädetty ankarampi rangaistus. Poronhoitorikkomus on poronhoitolain vastainen teko Poronhoitorikkomukseen voi syyllistyä ilman lupaa kuljettamalla tai yrittämällä kuljettaa poroja paliskunnasta toiseen paliskuntaan tai pois Suomesta taikka toisesta valtiosta Suomeen. Samoin vähintään poronhoitorikkomukseen syyllistyy se, joka tahallaan Lue lisää ›

Poromerkki ja mitä se kertoo ›

Poromerkki on korvamerkki. Se kertoo omistussuhteen, eli sen kuka poron omistaa. Laidunnuskauden jälkeen voidaan merkitsemisen ansiosta selvittää, mikä poro on kenenkin. Korvamerkki auttaa myös petovahingon tai esim. liikennevahingon selvittämisessä. Mitä poromerkiltä edellytetään? Merkin on oltava selvästi muista poromerkeistä eroava. Poroja on myös hoidettava niin kaukana toisistaan, ettei sekaantumisen vaaraa ole. Poromerkkiä tehtäessä ei yli kolmannesta korvan Lue lisää ›

Rakennuslupa

Rakennuksen rakentaminen on luvanvaraista, ja siihen tarvitaan rakennuslupa. Tällaisia rakennustöitä voi olla esimerkiksi vajan rakentaminen kesämökin viereen, tai kerroksen lisääminen taloon. Rakennuslupa tarvitaan myös rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen, tai kun kyseessä on terveydelle mahdollisesti haitallinen muutostyö, kuten saunan rakentaminen. Pieniin rakennushankkeisiin rakennuslupaa ei välttämättä tarvita, vaan ilmoitus rakennusviranomaiselle voi riittää. Epäselvissä tilanteissa kannattaa ottaa yhteys juristiin.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua ympäristöön ja asumiseen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1.

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksilla on taattu jokaiselle oikeus nauttia luonnosta ja hyödyntää sitä riippumatta alueen omistus­suhteista, jolloin luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksia hyödyntäen ei velvoita henkilöä hankkimaan maanomistajan tai maan haltijan lupaa.

2.

Naapurit

Kiinteistöjen omistajilla on tavanomaisen käytön aiheuttamien vaikutusten haitta ja sietämisvelvollisuus.

3.

Asemakaava

Asemakaavassa on yksityiskohtaisesti määritelty, miten aluetta tulee käyttää. Kaava osoittaa rakennusten, puistojen ja katujen sijainnin, koon ja käyttötarkoituksen, joita rakentamisessa tulee noudattaa. Asemakaava laaditaan niin, että sillä luodaan edellytykset terveelliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle.

4.

Kiinteistön lohkominen

Lohkominen on yksi tavallisimmista kiinteistötoimituksista. Lohkomisessa rajoitettu alue eli määräala muovataan itsenäiseksi kiinteistöksi.