Vesilain mukaisen suuren yleiskäytön perusteella jokaisella on oikeus kulkea avoimessa vesistössä ja jäällä. Kulkuoikeutta ei kuitenkaan ole alueella, joka on laillisesti suljettu. Vesistössä kulkevalla on oikeus käyttää vierasta vesialuetta myös ankkuroimispaikkana. Jokaisella on lisäksi oikeus uittaa puutavaraa yleisessä uittoväylässä ja avoimilla vesialueilla.

Pienen yleiskäytön nojalla sallittua on veden ammentaminen vesistöstä koti- ja karjakäyttöön, uiminen, peseytyminen ja oikeus johtaa vesistöstä talousvettä. Rannanomistajalla on oikeus poistaa rannan edestä lietettä ja tehdä omaa käyttöään varten toisen vesialueelle ulottuva laituri, venevaja tai veneen kiinnityspaalu.

Yleiset vesistön käyttöoikeudet on tarkoitettu jokaiselle. Käytöstä ei kuitenkaan saa aiheutua haittaa vesialueen omistajalle tai muille vesillä liikkujille.

vesistön käytön rajoitukset

Vesilaki rakentuu yleiskieltojärjestelmän varaan. Yleiskieltojärjestelmä osoittaa luvantarvekynnyksen. Jos toimintaan liittyy riski kiellon rikkomisesta, lupa on hankittava.

Sulkemiskielto kieltää joen, salmen tai kapeikon syvimmällä kohdalla kulkevan valtaväylän sulkemisen ilman aluehallintoviraston lupaa. Muuttamiskielto koskee toimenpiteitä, jotka aiheuttavat haitallisia seurauksia vesistöön tai sen ympäristöön. Tällaisia voivat olla esimerkiksi veden johtaminen vesistöstä ja rakennelmien asentaminen vesistöön. Kiellettyjä ovat toimenpiteet, jotka voivat aiheuttaa haitallisia muutoksia mm. vesistön syvyyteen, vedenjuoksuun tai muuten vesiympäristöön. Toimenpiteiden vaarana voi olla tulva, yleinen veden vähyys, terveysvaara tai kulttuuriarvojen tuhoutuminen. Kielto koskee myös rakenteellisia muutoksia kuten ruoppausta tai sillan rakentamista.

Pienten vesien muuttamiskielto koskee myös toimenpiteitä, jotka toteutuessaan ovat naapureille vahingoksi. Pohjaveden muuttamiskielto kieltää toimenpiteet, jotka aiheuttavat haitallisia muutoksia pohjaveteen. Sallittua on talousveden ottaminen ja kaivon tekeminen.

Vesistön pilaantumista koskeva sääntely on toteutettu ympäristönsuojelulaissa ympäristön pilaantumista koskevan sääntelyn yhteydessä. Myös pilaantumisen torjunta on toteutettu lupajärjestelmän avulla.


Lue lisää vesistörakentamisesta.

Lähde §: vesilaki


Suomen Juristit Oy
05.02.2015
(Päivitetty 27.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.