Lainat

Monesti suurempia hankintoja tehdessään henkilö joutuu tilanteeseen, jossa on kannattavinta hakea ulkopuoliselta rahoittajalta lainaa. Ulkopuolisena rahoittajana toimii yleensä pankki. Pankit ovat kuitenkin usein tarkkoja lainan vakuuksista, joita ilman lainaa voi olla hankalaa saada. Vakuutena voi käyttää esimerkiksi henkilötakaajaa, joka turvaa velan takaisinmaksun velkojalle. Tietyissä tilanteissa, kuten opintolainan kohdalla, takaajaa ei tarvitse itse hankkia. Lainaa hakiessaan on aina tärkeää selvittää lainasta maksettavien korkojen määrä, sekä lainan lyhennykseen liittyvät asiat.

Opintolaina on valtion takaamaa lainaa opintoja varten ›

Opintolaina on laina, jolla yleensä nimensä mukaisesti rahoitetaan opintoja. Valtion lainantakauksen myöntää Kela. Kun lainantakaus on myönnetty, opiskelija voi hakea lainaa valitsemastaan pankista. Opintotuki muodostuu kolmesta eri opintotukietuudesta, joista yksi on opintolainan valtiontakaus. Kaksi muuta opintotukietuutta ovat opintoraha ja asumislisä. Opintotuen saaminen edellyttää opiskelun päätoimisuutta. Opiskelijalta vaaditaan myös opintojen riittävää edistymistä. Myös taloudellisen tuen tarve Lue lisää ›

Rahavelan korko on yleensä sovittavissa ›

Rahavelan korko on pääsääntöisesti tahdonvaltainen asia ja siitä voidaan sopia osapuolten välisellä sopimuksella. Pääsäännön mukaisesti rahavelka on kuitenkin koroton. Jos koronmaksusta ei ole sovittu velallisella ei ole yleensä velvollisuutta maksaa korkoa ennen velan erääntymistä. Erääntyneelle velalle on taas pääsääntöisesti maksettava korkoa. Eräpäivästä kannatta sopia kirjallisesti. Lainatessa rahaa voi takaisinmaksun eräpäivän mainita esim. tilisiirron viestikentässä. Näin Lue lisää ›

Kiinteistön vakuusarvon alentuminen ja heikkeneminen ›

Maakaareen mukaan, jos kiinteistön vakuusarvo heikkenee, voi velkoja hakea maksua kiinteistöstä, vaikkei saaminen ole vielä erääntynyt maksettavaksi. Edellytyksenä tällaiselle oikeudelle on kiinteistön fyysinen vahingoittuminen tai kiinteistön muu olennainen arvon alentuminen. Laissa lueteltuja tyypillisiä esimerkkejä ovat tulipalo, luonnontapahtumat tai kiinteistön omistajan muut vahingolliset toimenpiteet. Vakuuskohteen arvon heikkenemisen tulee olla merkityksellinen erääntymätöntä saamistaan vaativan velkojan osalta. Vakuusarvo Vakuusarvolla Lue lisää ›

Takaus: Takauksen vanhentuminen ›

Onko takauksesi vanhentunut? Takaus vanhenee kolmen vuoden kuluessa päävelan erääntymisestä. Sen jälkeen velkoja ei voi enää vaatia sinulta suoritusta. Vanhentuminen pitää erikseen katkaista, jotta takaus olisi voimassa vielä kolmen vuoden jälkeen velan erääntymisestä. Jos olet sitoutunut takaajaksi määrätyksi ajaksi, velkoja menettää oikeutensa sinua kohtaan, jollei hän vaadi takauksen perusteella suoritusta ennen takauksen voimassa oloajan päättymistä. Lue lisää ›

Vanhentunut velka ›

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista kun velkoja ei ole lakiin tai sopimukseen perustuvan ajan kuluessa asianmukaisin tavoin saattanut oikeuttaan voimaan eikä velallinen ole samana aikana esim. maksamalla velkaa uudistanut velvoitettaan. Velan vanhentuessa velallisen velvollisuus suorittaa velka lakkaa ja velkojalla ei ole vastaavasti oikeutta myöskään sitä periä. Kuitenkin esim. puhelinliittymälaskuja on peritty vanhentuneina. Yleinen vanhentumisaika on Lue lisää ›

Takaus

Takaus tarkoittaa sitoumusta, jossa takauksen antaja eli takaaja sitoutuu vastuuseen toisen henkilön eli päävelallisen velasta. Takaajan on vastattava takaamastaan velasta henkilökohtaisella omaisuudellaan. Takaus voi olla toissijainen tai omavelkainen. Mahdollista on myös, että takaajia on useampia, jolloin kukin takaaja vastaa koko velasta yhteisvastuullisesti, ellei toisin sovita. Erääntynyttä velkaa voidaan siten vaatia keneltä tahansa takaajalta. Mikäli takaaja joutuu suorittamaan velan, on hänellä oikeus vaatia maksaamaansa velkaa edelleen velalliselta.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua lainoihin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Opintolaina

Opintolaina on tarkoitettu nimenomaisesti opintoja varten. Opintolainaa voi saada toisen asteen koulutukseen, korkeakouluopintoihin sekä tiettyihin yksityisiin oppilaitoksiin.

2

Opintolainan takaus

Suomessa valtio takaa opintolainan ja Kela myöntää lainatakauksen. Valtion takaus tarkoittaa sitä, että Kela maksaa opintolainan takaisin pankille mikäli henkilö ei itse siihen pysty.

3

Korko

Korolla voidaan tarkoittaa pääomalle maksettavaa korvausta pääoman käytöstä tai mahdollisuudesta sen käyttämiseen. Korko on yleensä suhteutettu riskiin ja siihen kuinka suuren rahasumman lainaaja ottaa vastattavakseen.

4

Marginaali

Pankkien myöntämien luottojen, esim. asuntolainan korko muodostuu viitekorosta ja pankin marginaalista. Marginaaliksi kutsutaan sitä koron osuutta, jolla pankki pyrkii tekemään voittoa ja samalla pienentämään myöntämänsä lainan riskiä.