Irtain omaisuus

Irtain omaisuus pitää sisällään kaiken varallisuusomaisuuden, joka ei ole kiinteää. Tällöin irtaimeksi omaisuudeksi luetaan arvopaperit, esineet ja jopa rajoitettu esinenoikeus — vuokra-oikeus. Irtainta omaisuutta on myös omistusoikeus irtaimeen esineeseen kuten autoon sekä rajoitetut esineoikeudet kiinteään ja irtaimeen esineeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kiinteisiin esineisiin on mahdollista kohdistua irtaimen esineen tapaisia oikeuksia. Tällainen kiinteä esine, johon kohdistuu irtaimen esineen oikeus voi olla maanvuokraoikeus kiinteistöön. Irtaimeen omaisuuteen lasketaan mukaan myös varallisuusoikeudet, kuten immateriaalioikeudet.

Abstrakti virhearviointi ›

Abstrakti virhearviointi käytetään muun muassa irtaimen tavaran kaupassa. Tavarassa on virhe, jos sen laji, määrä, ominaisuudet tai pakkaus ei vastaa sovittua. Alennuksella myytäviä tuotteita koskevat samat säännöt kuin normaalihintaisia tuotteita. Mikä tahansa vika tavarassa ei ole myyjän vastuulle kuuluva virhe. Jos muuta ei ole sovittu, tavarassa on virhe esimerkiksi silloin, kun tavara ei sovi käyttöön, Lue lisää ›

Löytötavaran omistusoikeuden siirtyminen ›

Löytötavaran omistusoikeuden siirtyminen tapahtuu kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun esine on toimitettu poliisille, ellei oikea omistaja tuossa ajassa ole sitä noutanut. Välttääkseen omaistusoikeuden siirrymisen kadotettua omaisuutta onkin ryhdyttävä kyselemään mahdollisimman pian siitä, kun katoaminen havaitaan. Löytötavaran omistusoikeuden siirtyminen löytäjälle Omistusoikeus voi siirtyä myös löytäjälle. Näin tapahtuu silloin, kun löytäjä on saanut luvan säilyttää löytötavaraa tai Lue lisää ›

Löytötavara — miten löytäjän on toimittava? ›

Löytötavara on esine, jonka joku löytää useimmiten yleiseltä paikalta tai julkisista tiloista. Löytäjällä on kaksi päävelvollisuutta: ilmoittamis- ja toimittamisvelvollisuus. Löytäjän on ilmoitettava viipymättä löydöstään esineen omistajalle tai toimitettava esine poliisille. Laitoslöydön voi toimittaa kunkin laitoksen omaan löytötavaratoimistoon tai antaa henkilökunnalle. Ilmoitus irtaimen oikealle omistajalle on tehtävä aina niissä tilanteissa, kun esineen oikea omistaja on mahdollista Lue lisää ›

Käyttöoikeuden rajoitukset ›

Omistusoikeus ja hallintaoikeus kattavat myös käyttöoikeuden. Käyttöoikeus tarkoittaa oikeutta käyttää ja kieltää muita käyttämästä. Mitä ovat käyttöoikeuden rajoitukset? Käyttöoikeuden rajoitukset Omistus- tai hallintaoikeuden haltijalla on lähtökohtaisesti yksinomainen suojattu käyttövapaus kohde-esineeseen. Omistajalla tai hallintaoikeuden haltijalla on esimerkiksi oikeus käyttää esinettään haluamallaan tavalla, oikeus kieltää sivullisia käyttämästä esinettä sekä oikeus estää sivullisia estämästä omistajan tai hallintaoikeuden haltijan esineen käyttöä. Lue lisää ›

Omistusoikeus oletetaan esineen haltijalle ›

Omistusoikeus tarkoittaa muun muassa oikeutta hallita, käyttää ja luovuttaa omistusoikeuden kohdetta. Omistusoikeuden näkyvä tunnusmerkki on esineen hallinta. Omistusoikeusolettama Esineen, kiinteän tai irtaimen, hallinta on omistusoikeuden helpoimmin havaittava elementti. Omistusoikeus käsitteenä kattaa myös hallintaoikeuden ja käyttöoikeuden. Omistusoikeus voi kuitenkin olla rajoitettua siten, että esineen omistaja on luovuttanut yksinomaisen hallintaoikeuden toiselle henkilölle. Tällöin omistusoikeuden haltija itse ei hallitse omaisuutta, Lue lisää ›

Löytötavara ›

Löytötavara on irtain esine, jonka kuka tahansa voi löytää esim. kadulla kävellessään. Löytötavara määritellään tarkemmin laissa; löytötavaran ei yleensä pidetä esineitä, jonka joku on hylännyt, eläimiä, eikä hylättyjä ajoneuvoja ja ilma-aluksia. Tietyistä löytötavaroista on omaa erityislainsäädäntöään (esim. muinaismuisto ja avaruusesineet). Vähäarvoinen löytötavara ja vähäarvoisuuden merkitys Vähäarvoisena pidetään löytötavaraa, jonka raha-arvo on enintään 20 euroa ja Lue lisää ›

Luontoissuoritusvaatimus ›

Luontoissuoritusvaatimus on vaatimus jolla vaaditaan luontoissuoritusta. Luontoissuoritus tai luontaissuoritus on hyvitys tai maksu, joka suoritetaan rahan asemasta tavarana tai työnä sopimuksen mukaisesti. Luontoissuorituksella siis sopimuspuoli täyttää sopimusvelvoitteensa. Irtaimen kaupassa ostajan päävelvoite on maksaa sovittu kauppahinta. Myyjän päävelvoite taas on luovuttaa sovittu irtain sovitussa kunnossa sovittuun aikaan. Luontoissuoritusvaatimus – sisältö ja merkitys Luontoissuorituksen vaatiminen liittyy irtaimen kaupassa myyjän Lue lisää ›

Hinta voidaan ilmoittaa monella tavalla ›

Hinta tarkoittaa jonkun hyödykkeen, esimerkiksi irtaimen omaisuuden rahallista arvoa. Hinnoittelu tekee tavaroista ja palveluista markkinoilla vertailukelpoisia. Hinnoilla käytävä vaihdanta on vapauttanut hyödykkeiden arvon vertaamisen toisiinsa, koska hinnat ovat hyödykkeestä riippumatta yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Vaihdantaa ei tarvitse käydä oravannahoilla ja suolapusseilla. Merkitystä voi kutenkin joissakin tilanteissa olla sillä, mistä hinnoista on sovittu. Kiinteä hinta Kiinteällä hinnalla Lue lisää ›

Käytetyn tavaran kauppa ›

Käytetyn tavaran kauppa on usein irtaimen kauppaa. Siihen soveltuu kaksi sopimusoikeuden yleiset perusperiaateet; sopimuksen sitovuuden periaate ja sopimusvapauden periaate. Sopimukseen voi ryhtyä kuka haluaa ja hän voi solmia voi lähtökohtaisesti sen sisältöisiä sopimuksia kuin haluaa. Sopimus on muotovapaa. Sopimuksen syntyyy tavaran kaupassa tarjouksella ja sen hyväksyvällä vastauksella. Tarjous ei ole voimassa loputtomasti. Se on voimassa Lue lisää ›

Kaupan purku viivästyksen seuraamuksena ›

Kaupan purku on irtaimen kaupassa myyjän viivästyksen perusteella mahdollinen, jos myyjän  sopimusrikkomusta voidaan pitää olennaisena. Sopimuksen sitovuuden perusperiaate koskee molempia kaupan osapuolia. Ostajan on maksettava sovittu kauppahinta sovitussa ajassa ja myyjän on toimitettava tavara tai palvelu sovitussa määräajassa. Myyhän viivästyessä tavaran toimittamisessa ostaja voi antaa myyjälle lisäajan tavaran luovutusta varten. Mikäli myyjä ei luovuta tavaraa Lue lisää ›

Irtaimen ja kiinteän omaisuuden ero

Irtaimen ja kiinteän omaisuuden erottelulla on merkitystä yleensä esineiden luovutuksen yhteydessä. Luovutuksissa on eroja, sillä irtaimen omaisuuden kauppa tai lahja voidaan toteuttaa ilman määrämuotoa mutta kiinteän omaisuuden luovutus on aina tapahduttava määrämuodossa.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua irtaimeen omaisuuteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1.

Irtain esine

Irtaimia esineitä ovat kaikki esineet, jotka eivät ole kiinteitä. Oikeudellisesti katsottuna myös elävät eläimet luetaan irtaimiin esineisiin. Irtaimet esineet ovat usein tavanomaisia esineitä, kuten arvopapereita.

2.

Tavaran virhe ja reklamaatio

Jos tavarassa ilmenee virhe voi ostaja vaatia virheen korjausta. Ostajan on tehtävä reklamaatio virheestä välittömästi sen havaittuaan, mikäli ostaja ei kuitenkaan ilmoita myyjälle virheestä kohtuullisessa ajassa voi hän menettää oikeutensa virheen korjaamiseen.

3.

Avoin kauppa

Avoimessa kaupassa ostaja saa tuotteen ensin haltuunsa ja aikaa miettiä haluaako hän pitää tavaran vai ei. Avoimessa kaupassa myyjä on sidottuna kauppaan mutta ostaja ei.

4.

Viivästyskorko

Jos ostajan maksu viivästyy, on myyjällä oikeus vaatia viivästyskorkoa kauppahinnalle.