Vuokra-asiat

Yritykset vuokraavat usein käyttöönsä liikehuoneistoja. Liikehuoneiston vuokrauksesta on kyse, kun rakennus, sen osa tai esimerkiksi huoneisto vuokrataan toiselle muuta tarkoitusta kuin asumista varten. Vuokranantajan on mahdollista tarkistaa vuokralaisen luottotiedot vuokrasopimusta varten. Tämä kannattaa aina tehdä vaikka vuokralaiseksi olisi tulossa yksityisen henkilön sijasta yritys. Asuinhuoneiston ja liikehuoneiston välisen vuokrasuhteen eron määrittää sopimus huoneiston pääasiallisesta käytöstä, jolloin käyttötarkoitus ratkaisee sovellettavan lain.

Huoneiston vuokran kohtuullistaminen ›

Lähtökohtaisesti vuokrasta voidaan sopia ja vuokran suuruudesta voi ainakin yrittää neuvotella. Vuokran määrä on se, mistä olet vuokranantajasi kanssa sopinut. Jos vuokra tuntuu kohtuuttomalta, et ehkä halua allekirjoittaa vuokrasopimusta. Näin vuokramarkkinat toimivat. Vuokran kohtuullistaminen voi tulla kuitenkin tulla eteen sekä asuin- että  liikehuoneiston vuokrasuhteen kuluessa. Tällainen tilanne voi tulla kysymykseen esimerkiksi siinä tilanteessa, että vuokranantaja Lue lisää ›

Huoneenvuokra eli huoneiston vuokraaminen ›

Huoneenvuokra tarkoittaa käyttöoikeutta rakennukseen tai sen osaa tiettyä sovittua vastiketta vastaan. Vuokraoikeus voi sisältää käyttöoikeuden lisäksi muutakin kuten veden, sähkön, jätemaksut, kotivakuutuksen tai kiinteän internet-yhteyden. Vuokralla tarkoitetaan puhekielessä usein käytöstä maksettavaa vastiketta. Huoneenvuokra – sovellettava laki selvää? Yleensä vuorasopimuksella vuokralainen saa vuokranantajalta yksinomaisen käyttöoikeuden asuntoon. Huoneiston käyttötarkoituksesta riippuu mitä lakia vuokraamiseen on sovellettava. Kysymys on Lue lisää ›

Liikehuoneiston vuokra: Irtisanominen ›

Jos toistaiseksi voimassa oleva sopimus irtisanotaan, se päättyy irtisanomisajan kuluttua. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen päättymisestä voidaan sopia toisin kuin irtosanomalla. Osapuolet voivat esimerkiksi sopia siten, että vuokrasopimus on vuokranantajan puolelta määräaikainen ja vuokralaisen puolelta toistaiseksi voimassa oleva. Voidaan myös sopia siten, että vuokranantaja voi vain tietyin ennalta sovituin perustein irtisanoa vuokrasopimuksen. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden Lue lisää ›

Liikehuoneiston vuokra: Vuokran periminen ennakkoon ›

Lain mukaan vuokran maksuajankohdasta voidaan sopia osapuolten välillä. Ennakkovuokrasta sovitaan huoneiston vuokrasopimuksessa, eikä perimiselle edellytä erityisiä syitä. Vuokrasopimusta tehtäessä voidaan sopia vuokran perimisestä ennakolta yhdeltä tai useammalta vuokranmaksukaudelta. Ennakkovuokra pitää lähtökohtaisesti erottaa vakuudesta mutta tämän periminen voidaan pitää vakuusluontaisena. Ennakkovuokralla tarkoitetaan sitä, että vuokraa suoritetaan tietyiltä vuokranmaksukausilta etupainoisesti, jonka jälkeen tilanne tasataan ja siirrytään maksamaan Lue lisää ›

Liikehuoneiston vuokra: Huoneiston luovuttaminen toisen käytettäväksi ›

Liikehuoneiston vuokralainen saa lain nojalla ilman vuokranantajan lupaa luovuttaa enintään puolet huoneistosta alivuokrauksena tai muutoin toisen käytettäväksi. Liikehuoneiston pinta-alasta voidaan siis luovuttaa enintään puolet. Lisäksi tämä edellyttää, ettei vuokranantajalle aiheudu huomattavaa haittaa tai häiriötä toiminnasta. Mikäli vuokralainen luovuttaa osan huoneistosta vastiketta vastaan, kyseessä on alivuokraus. Vaikka lain nojalla vuokralainen ei tarvitse vuokranantajan lupaa luovuttaakseen osan Lue lisää ›

Liikehuoneiston vuokra: Liikehuoneiston vahingoittuminen ›

Vuokralaisella on vastuu liikehuoneiston vahingoittumisesta. Lain mukaan vuokralaisella on velvollisuus hoitaa hallinnassa olevaa huoneisto huolellisuudella. Vuokralainen ei kuitenkaan ole vastuussa liikehuoneiston tavanomaisesta kulumisesta. Jos huoneisto vaurioituu esimerkiksi vuokralaisen poistaessa huoneistoon kiinnittämiään laitteita tai tarvikkeitaan, vuokralaisen on se korjattava tai korvattava. Vaikka kiinnitetyt esineet säilyisivät vuokralaisen omistuksessa, vuokralaisen on korvattava tai korjattava poistamisesta huoneistolle aiheutuneet vahingot. Lue lisää ›

Liikehuoneiston vuokra; Vuokranantajan oikeus päästä liikehuoneistoon ›

Laissa säädetään vuokranantajan oikeudesta päästä huoneistoon tämän kunnon ja hoidon valvomiseksi. Vuokranantajan oikeutta koskevat säännökset eivät kuitenkaan ole pakottavia. Näin ollen vuokrasopimuksen osapuolet voivat jo vuokrasopimusta laatiessa ja allekirjoittaessa sopia siitä, miten vuokranantaja valvoo huoneiston kuntoa ja hoitoa. Vuokrasopimuksessa voidaan myös sopia, että vuokranantajalla ei ole oikeutta päästä liikehuoneistoon. Tällaisia sopimusehtoja laaditaan yleisesti, kun vuokraaja haluaa Lue lisää ›

Liikehuoneiston vuokra; Huoneiston hallintaan saaminen ja sen viivästyminen ›

Vuokranantajan tärkein vuokrasopimukseen perustuva velvollisuus on antaa sopimuksessa mainittu huoneisto vuokralaisen käyttöön vuokrasuhteen ajaksi. Tämä velvollisuus alkaa sinä päivänä, jona vuokralaisella on oikeus saada asunto hallintaansa. Tämä päivä on määritetty vuokrasopimuksessa. Jollei huoneisto ole valmis ja/tai vapaa silloin, kun vuokralaisella on oikeus saada se hallintaansa, ja viivästys aiheuttaa oleellista haittaa, vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus. Lue lisää ›

Liikehuoneiston kunto vuokrasuhteen alkaessa ›

Liikehuoneiston kunnon on vastattava sitä, mitä vuokralaisen ja vuokranantajan välillä on sovittu. Jos asiasta ei ole sovittu mitään, on huoneiston oltava kuitenkin siinä kunnossa, kuin vuokralainen voi kohtuudella odottaa. Vuokralaisten odotuksien on vastattava sitä, mitä huoneiston iän, alueen vastaavaan tarkoitukseen käytettyjen huoneistojen kunnon ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia. Huoneiston on lisäksi Lue lisää ›

Vuokravakuuden palautusaika ›

Vuokravakuuden palautusaika ei ole tarkkaan määräpäivään sidottu. Vuokravakuus on palautettava vaadittaessa sitten, kun edellytykset ovat olemassa. Vuokravakuuden palautusaika Kun vuokrasuhde päättyy tai vakuuden määräaika on muutoin kulunut, vuokranantajan on palautettava vakuus sen antajalle. Vuokravakuuden asettaja voi olla vuokralainen, mutta myös muu henkilö. Jos vuokravakuuden on vuokralaisen puolesta asettanut toinen henkilö, pitää vakuus palauttaa vuokralaisen sijasta siis kyseiselle Lue lisää ›

Liikehuoneiston luovutus toisen käyttöön

Mikäli yritys vuokraa liikehuoneiston, voidaan enintään puolet tilasta luovuttaa ulkopuolisen käyttöön ilman vuokranantajan lupaa. Vuokranantaja voi kuitenkin estää liikehuoneiston luovutuksen toisen käyttöön, mikäli hän pystyy osoittamaan siitä aiheutuvan haittaa tai häiriötä. Osapuolet voivat myös sopimuksella sopia, ettei liikehuoneiston vuokraajalla ole oikeutta luovuttaa tilaa kolmannelle, jolloin lupa esimerkiksi alivuokraukseen tulee kysyä vuokranantajalta.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua vuokra-asioihin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Vuokravakuus

Vuokranantajan kanssa voidaan sopia kohtuullisen vuokravakuuden asettamisesta esimerkiksi sellaisen vahingon varalta, ettei sopijapuoli ole täyttänyt velvoitteitaan.

2

Vakuuden palautus

Vuokranantajan on palautettava vakuus vuokrasuhteen päätyttyä, ellei hänellä ole perustetta vaatia vakuuden käyttämistä vahingon korvaamiseksi, jonka varalta vakuus on alunperin asetettu.

3

Vakuuden pidättäminen

Vuokranantajalla on oikeus pidättää vakuudesta osa mikäli vuokralainen ei esim. maksa vuokraansa täysmääräisesti tai hoitaa huoneistoa niin huonosti, että vuokranantajan on tehtävä korjauksia.

4

Häätäminen

Vuokralaisen rikkomuksen laatu määrittää onko vuokranantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus. Jos vuokralainen ei lähde asunnosta vapaaehtoisesti, on vuokranantajalla oikeus hakea häätöä.