Laissa säädetään vuokranantajan oikeudesta päästä huoneistoon tämän kunnon ja hoidon valvomiseksi. Vuokranantajan oikeutta koskevat säännökset eivät kuitenkaan ole pakottavia. Näin ollen vuokrasopimuksen osapuolet voivat jo vuokrasopimusta laatiessa ja allekirjoittaessa sopia siitä, miten vuokranantaja valvoo huoneiston kuntoa ja hoitoa. Vuokrasopimuksessa voidaan myös sopia, että vuokranantajalla ei ole oikeutta päästä liikehuoneistoon. Tällaisia sopimusehtoja laaditaan yleisesti, kun vuokraaja haluaa turvata liikesalaisuutensa.

lain mukainen oikeus päästä liikehuoneistoon

Vuokrasuhteen aikana huoneisto on vuokraajan hallinnassa, ja vuokranantajalla ei pääsääntöisesti ole oikeutta päästä huoneistoon. Laissa kuitenkin määritellään, missä tapauksissa vuokranantajalla on oikeus päästä vuokralaisen huoneistoon. Tätä sovelletaan silloin, kun vuokranantaja ja vuokralainen eivät ole sopineet asiasta toisin.

Vuokranantajalla on oikeus viivästyksettä päästä huoneistoon, milloin tämä on tarpeen huoneiston kunnon tai hoitamisen kannalta. Huoneiston kunnostaminen sekä hoito ovat pääsääntöisesti vuokranantajan vastuulla, jolloin on luonnollista, että vuokranantajalla on oltava oikeus päästä huoneistoon. Lainsäädäntö velvoittaa vuokraajan hoitamaan huoneiston huolellisesti.

Vuokrasopimuksessa voidaan kuitenkin myös sopia, että huoltotyöt sekä liikehuoneiston kunnossapito ovat vuokraajan vastuulla. Vuokranantajan pääsy huoneistoon on myös tällaisissa tilanteissa turvattava sen vuoksi, että hän voi valvoa, täyttääkö vuokralainen velvollisuutensa huoneiston hoitamisessa.

Vaikka vuokralaisen on viivästyksettä päästettävä vuokranantaja huoneistoon, käynti huoneistossa on pyrittävä järjestämään vuokralaiselle sopivana aikana. Mikäli vuokraajaa ei voida tavoittaa vuokranantajan on syytä ilmoittaa tulostaan kirjallisesti. Ilmoituksessa tulee mainita ajankohta, jolloin huoneistoon tullaan käymään.

Vuokranantaja voi myös valtuuttaa kolmannen osapuolen valvomaan liikehuoneiston kuntoa ja kunnossapitoa tämän puolesta. Näin ollen, vuokraajalla on oikeus vaatia huoneistoon tulevalta vuokranantajan antama valtakirja tai muu todiste siitä, että tämä toimii vuokranantajan valtuutettuna. Mikäli vuokralainen estää vuokranantajalta pääsyn huoneistoon, on vuokranantajalla oikeus virka-apuun päästääkseen huoneistoon.

Jos huoneistoa on tarkoitus myydä, on vuokranantajalla oikeus näyttää huoneistoa vuokranantajan ja vuokralaisen sovittuna ajankohtana. Hallituksen esityksen mukaan vuokranantajan on sovittava vuokralaisen kanssa, milloin hän pääsee näyttämään huoneistoa. Vuokranantaja voi myös valtuuttaa kolmannen osapuolen hoitamaan huoneiston näyttämisen. Useimmiten kysymykseen tulee kiinteistövälittäjä, jolta vuokranantaja voi vaatia myyntitoimeksiannon näyttämistä.

Huoneiston kunnon ja hoidon valvomista tai huoneiston näyttämisestä saattaa vuokralaiselle aiheutua haittaa tai vahinkoa. Tässä tapauksessa vuokralaisella on oikeus saada vuokran alennusta siltä ajalta, jolta huoneistoa ei ole voitu käyttää. Vuokralainen voi myös tietyissä tapauksissa vaatia vahingonkorvausta. Tällainen oikeus syntyy, jos esimerkiksi liikehuoneisto on näytön yhteydessä likaantunut.

Lue lisää liikehuoneiston vahingoittumisesta.

Lähde §: Laki liikehuoneiston vuokrauksesta


Suomen Juristit Oy
22.1.2016
(Päivitetty 2.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.