Asunto- ja kiinteistöoikeus

Asunnon tai kiinteistön osto tulee luultavasti jokaiselle meistä jossain elämänvaiheessa eteen. Silloin on hyvä tietää sekä oman että vastapuolen oikeudet ostoprosessin aikana, jotta ehkäiset mahdollisten kauppojen jälkeen tulevat yllätykset. Laki24 tukee sinua asunto- ja kiinteistöoikeuden kiemuroissa, jokaisessa vaiheessa, tarjoamalla kattavan tietopankin asunto- ja kiinteistö-oikeuteen liittyen.

Lainhuuto: Velvollisuus hakea lainhuutoa ›

Jokainen joka ostaa tai muulla tavoin saa kiinteistön taikka sen määräosan tai määräalan, on velvollinen hakemaan saannolleen lainhuudon. Lainhuudatusvelvollisuus koskee yhtä lailla yksittäistä ihmistä kuin julkisesti noteerattua pörssiyhtiötä. Esimerkiksi itsenäinen ammatinharjoittaja ei saa toiminimensä nimiin hankkia oikeuksia ja velvollisuuksia, koska toiminimi ei ole itsenäinen oikeussubjekti. Lainhuudatusvelvollisuus koskee siten henkilöä, joka on toiminimen takana ja lainhuuto Lue lisää ›

Lainhuudon hakeminen ›

Lainhuutoa haetaan kirjallisella hakemuksella, joka toimitetaan maanmittauslaitokselle, ja jolla pyydetään lainhuudon myöntämistä tiettyyn kiinteistöön. Hakemukseen on lisättävä tarpeelliset liitteet, kuten saantokirja (kauppakirja, lahjakirja, perinnönjakokirja, testamentti tms.) ja tosite varainsiirtoveron maksusta. Tarvittavat liitteet vaihtelevat saannon ja tilanteen mukaan.Lainhuutoa on haettava pääsääntöisesti kuuden kuukauden kuluessa saannon perusteena olevan asiakirjan, kuten kauppakirjan, allekirjoittamisesta lähtien. Lainhuutoa on haettava määräajassa, Lue lisää ›

Irtaimen ja kiinteän esineen saantosuoja ›

Saantosuojalla tarkoitetaan vilpittömästi toimineen luovutuksensaajan suojaa esineen oikeaa omistajaa tai vastaavassa asemassa olevaa sivullista vastaan. Saantosuoja toteutuu siten, että se tekee mahdolliset saantovirheet tehottomiksi ja luovutuksensaaja saa esineen suojaa oikeaa omistajaa vastaan. Saantosuojaa rasittaa kuitenkin oikean omistajan lunastusoikeus esineeseen. Kuka tahansa luvoutuksensaaja ei automaattisesti saa saantosuojaa. Edellytyksenä on, että luovutuksensaaja on ollut vilpittömässä mielessä eli hän ei Lue lisää ›

Käsiraha esisopimuksen yhteydessä ›

Kiinteistökaupassa käytetään toisinaan käsirahaa. Käsirahan tarkoituksena on turvata kaupan toteutumista. Ostaja siis maksaa myyjälle ennakkoon tietyn osuuden kauppahinnasta. Kiinteistökaupan käsiraha asetetaan ostotarjouksen vakuudeksi. Käsirahan suuruus on yleensä neljä (4) prosenttia koko kauppasummasta, mutta sitä ei ole pakko käyttää. Käsiraha voidaan maksaa tarjouksen tekemisen yhteydessä tai esisopimuksen tekemisen yhteydessä. Käsiraha esisopimuksen yhteydessä Kiinteistön kaupan esisopimus velvoittaa osapuolia tekemään Lue lisää ›

Käsiraha kiinteistön kaupassa ›

Käsiraha turvaa ensisijaista osto-oikeutta. Kiinteistö voidaan myydä yksityisesti suoraan ostajalle. Kauppa on kuitenkin lain mukaisesti vahvistettava ja saannolle on haettava lainhuuto. On kuitenkin varsin tavallista, että kiinteistön myyjä uskoo myynnin kiinteistönvälittäjän tehtäväksi erillisellä sopimuksella. Käsirahaksi saatetaan nimittää varausmaksua, jossa joku on asuntoja ennakkomarkkinoitaessa varannut asunnon ja maksanut varauksensa vakuudeksi myyjälle sovitun rahasumman. Varsinainen käsiraha annetaan Lue lisää ›

Asuntokaupan riita-asian käsittely ›

Asuntokaupan riita-asian käsittely etenee ensin myyjän ja ostajan välisenä neuvotteluna. Jos tulosta ei tule, asian käsittely jatkuu käräjäoikeudessa riita-asiana. Asuntokaupan riita-asian käsittely Miten asuntokaupan riita etenee? 1. Reklamaatio ja vaatimukset Kun ostaja havaitsee virheen, hän reklamoi siitä myyjää ja esittää virheeseen perustuvat vaatimukset. Ostaja voi esimerkiksi ilmoittaa, että asunnosta on löytynyt kosteusvaurio kylpyhuoneesta ja että Lue lisää ›

Erityisen oikeuden kirjaaminen ›

Erityisen oikeuden kirjaaminen tarkoittaa, että se merkitään rekisteriin. Kirjaamisella ei ole niinkään oikeutta luovaa vaikutusta, eikä se myöskään korjaa mahdollista pätemättömyyttä (toisin kuin lainhuuto). Kirjaamisen ensisijaisena tarkoituksena on turvata oikeuden pysyvyys vaihdantatilanteissa. Se vahvistaa erityisen oikeuden haltijan oikeudellista asemaa ja tässä mielessä rinnastuu lainhuudon kirjaamiseen. Erityisillä oikeuksilla ei kaikilla ole yhtä vahva suoja esimerkiksi kiinteistön Lue lisää ›

Kiinteistönvälityksessä kaupan kohteesta annettava tieto ›

Kiinteistönvälityksessä annettava tieto on kiinteistöä koskevaa tietoa, jonka tarkoituksena on saattaa ostajaehdokas mahdollisimman kattavasti tietoiseksi kaupan kohteesta. Välitysliikkeellä tarkoitetaan sitä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen saattaa sopijapuolet kosketuksiin toistensa kanssa tarkoitettua omaisuutta (välityskohde) koskevan kaupan, vaihdon tai vuokrasopimuksen taikka muun käyttöoikeuden luovutussopimuksen aikaansaamiseksi. Kiinteistön omistaja ja kiinteistövälittäjä eli välitysliike tekevät normaalisti kirjallisen tai Lue lisää ›

Taloudellinen virhe asuntokaupassa ›

Käytetyn asunnon kauppaa rasittaa taloudellinen virhe, jos myyjä on ennen kaupantekoa antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon asunnon omistamiseen tai käyttöön liittyvistä taloudellisista velvoitteista tai vastuista. Tällaisia seikkoja ovat esimerkiksi yhtiövastike tai osakkeisiin kohdistuvan velkaosuuden määrä. Samoin virheellinen tieto voi koskea taloyhtiön taloudellista tilaa yleisesti. Edellytyksenä virhearvioinnissa on, että annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Lue lisää ›

Kiinteistökauppa: Kaupanvahvistaja ›

Kaupan vahvistaminen sisältää luovutuksen oikeaksi todistamisen ja eräissä rajoitetuissa suhteissa sen lainmukaisuuden tutkimisen. Kaupanvahvistajalla on myös muita tehtäviä. Kaupanvahvistaja osallistuu vain kiinteän omaisuuden kirjallisen luovutuksen tekemiseen. Esimerkiksi sähköiseen kiinteistövaihdantaan ei sisälly vahvistamista tai muuta todistajaa. Kaupan vahvistaminen on julkinen tehtävä. Pätevä luovutus ei edellytä ainoastaan oikeaksi todistamista, vaan todistajan on oltava tietynlaisessa asemassa oleva henkilö. Lue lisää ›

Uuden asunnon virhe

Jos kaupan kohteessa on virhe, on ostajalla oikeus pidättäytyä omasta suorituksestaan eli kauppahinnan maksamisesta virhettä vastaavalta osalta. Ostajalla on oikeus vaatia virheen korjaamista tai oikaisemista.

Laki24 tarjoaa kattavan tietopankin niin ensiasunnon ostajalle kuin asiantuntijallekin. Haluamme tuoda asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvät tiedot kaikkien saataville nopeasti ja kätevästi. Voit myös soittaa lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua asunto- ja kiinteistöoikeuteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymykseesi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Yhtiövastike

Yhtiövastike on osakkeenomistajan maksuvelvollisuus asunto-osakeyhtiötä kohtaan. Yhtiövastike koostuu hoitovastikkeesta sekä mahdollisesta pääomavastikeesta, joka voi muodostua rahoitusvastikkeesta.

2

Lainhuuto

Lainhuudolla tarkoitetaan kiinteistön uuden omistajan tekemää kiinteistön omistusoikeuden kirjaamista. Lainhuuto on haettava kuuden kuukauden kuluessa kaupoista.

3

Kiinnitys

Jos kiinteistöä käytetään esim. velan vakuutena, voidaan se joutua kiinnittämään. Tällöin kiinteistön kiinnitys merkitään julkiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, jonka jälkeen siitä annetaan uusille omistajille todistukseksi panttikirja.

4

Asunnon tarpeisto

Asunnon tavanomaiseen tarpeistoon sisältyvät laitteet ja esineet, jotka löytyvät asunnosta sitä ostajalle esiteltäessä. Jollei toisin sovita, tarpeisto sisältyy kauppaan. Irtaimistoa ei lueta osaksi tarpeistoa.