Asunto- ja kiinteistöoikeus

Asunnon tai kiinteistön osto tulee luultavasti jokaiselle meistä jossain elämänvaiheessa eteen. Silloin on hyvä tietää sekä oman että vastapuolen oikeudet ostoprosessin aikana, jotta ehkäiset mahdollisten kauppojen jälkeen tulevat yllätykset. Laki24 tukee sinua asunto- ja kiinteistöoikeuden kiemuroissa, jokaisessa vaiheessa, tarjoamalla kattavan tietopankin asunto- ja kiinteistö-oikeuteen liittyen.

Asunto-osake: Yhtiöjärjestys ›

Jokaisessa asunto-osakeyhtiössä on oltava yhtiöjärjestys. Asunto-osakeyhtiötä perustettaessa asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestys liitetään perustamissopimukseen.   Yhtiöjärjestyksen sisältö  Yhtiöjärjestyksessä on aina mainittava:  1) yhtiön toiminimi; 2) yhtiön kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhtiön hallitsemien rakennusten ja kiinteistöjen sijainti ja hallintaperuste; 4) jokaisen osakehuoneiston sijainti kiinteistöllä tai rakennuksessa, sen numero tai kirjaintunnus, rakennusalalla yleisesti hyväksyttyjä mittaustapoja noudattaen laskettu pinta-ala sekä käyttötarkoitus ja huoneiston huoneiden lukumäärä. (Osakehuoneistoon kuuluvan vähäisen varaston Lue lisää ›

Asunto-osakeyhtiö ›

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jossa olevan huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi. Asunto-osakeyhtiö voi omistaa maa-alueen, jolla rakennus sijaitsee tai se voi hallita kiinteistöä vuokraoikeuden perusteella.  Asunto-osakeyhtiölain soveltaminen  Asunto-osakeyhtiölakia sovelletaan edellä mainitulla tavalla Lue lisää ›

Ostotarjouksen merkitys ›

Asunto-osakkeiden kaupassa ostotarjouksen asema on erilainen kuin kiinteistön kaupassa. Asunto-osakkeiden kaupassa jopa suullinen ostotarjous sitoo tarjouksen tekijää, kun taas kiinteistön kaupassa ostotarjous on sitova vain, jos se on tehty laissa määritellyssä määrämuodossa. Asunto-osakkeiden kauppaa säätelevässä asuntokauppalaissa ei ole muotovaatimuksia ostotarjouksen muodosta.  Asunto-osakkeista tehty tarjous sitoo periaatteessa aina sen tekijää. Tarjous on kuitenkin mahdollista peruuttaa ennen kuin Lue lisää ›

Kaupan kohteen tarkastus ja kuntotarkastuksen merkitys käytetyn asunnon kaupassa ›

Suurimalle osalle ihmisistä elämän arvokkain ja tärkein kauppa on oman asunnon osto. Tämän vuoksi on tärkeää, ettei kauppaan sitouduta hätiköiden. Myös laki asettaa tiettyjä vaatimuksia käytetyn asunnon tai kiinteistön ostajalle.  Asuntokauppalain mukaan ostaja ei saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Ostaja ei myöskään saa vedota virheeseen, jos hän on ennen kaupantekoa tarkastanut asunnon Lue lisää ›

Käytetyn asunnon kauppa ›

Asunnon ostaminen on keskimäärin yksityishenkilön suurin hänen koko elämänsä aikana tekemä sijoitus. Suomessa kotitalouksien varallisuudesta kaksi kolmasosaa muodostuu asuntojen omistamisesta (osakehuoneistot ja asuinkiinteistöt). Suomalaisten varallisuus on siis pääasiassa sidottu asumiseen. Ottaen huomioon asuntokaupassa liikkuva rahan määrä ja kaupan merkitys yksilön ja yhteiskunnan tasolla, sopimustyyppinä asunto-osakkeen tai asuinkiinteistön kauppa on yksi yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti merkittävimmistä sopimustyypeistä.   Asuntokauppaa koskevat riidat ovat monimutkaisia ja vaatimukset Lue lisää ›

Hinnanalennus ja kaupanpurku käytetyn asunnon virheen perusteella ›

Asuntokaupassa hinnanalennus ja kaupanpurku ovat ostajalle vaihtoehtoisia ratkaisuja. Asuntokauppalain mukaan ostajalla on oikeus hinnanalennukseen virheen ollessa olennainen tai kaupanpurkuun, mikäli hinnanalennusta ei nähdä riittävänä ratkaisuna. Hinnanalennus on käytetyn asunnon kaupassa virheen ensisijainen seuraamus. Ostajalla on siten asunnon virheen vuoksi oikeus virhettä vastaavaan tai muuten virheeseen nähden kohtuulliseen hinnanalennukseen. Kyseinen hinnanalennus määritetään aina tapauskohtaisesti, jolloin huomioon Lue lisää ›

Hinnanalennus ja kaupanpurku käytetyn asunnon virheen perusteella ›

Asuntokaupassa hinnanalennus ja kaupanpurku ovat ostajalle vaihtoehtoisia ratkaisuja. Asuntokauppalain mukaan ostajalla on oikeus hinnanalennukseen virheen ollessa olennainen tai kaupanpurkuun, mikäli hinnanalennusta ei nähdä riittävänä ratkaisuna. Hinnanalennus on käytetyn asunnon kaupassa virheen ensisijainen seuraamus. Ostajalla on siten asunnon virheen vuoksi oikeus virhettä vastaavaan tai muuten virheeseen nähden kohtuulliseen hinnanalennukseen. Kyseinen hinnanalennus määritetään aina tapauskohtaisesti, jolloin huomioon Lue lisää ›

Asunnon hallinnan luovutus uuden asunnon kaupassa ›

Asuntokauppalaissa säännellään asunnon hallinnan luovutuksesta sekä käytetyn että uuden asunnon kaupassa. Tämä artikkeli keskittyy hallinnan luovutukseen uuden asunnon kaupassa, ja täältä voit lukea hallinnan luovutuksen piirteistä käytetyn asunnon kaupassa. Ostaja ja myyjä sopivat keskenään ajankohdasta, jolloin asunnon hallinnan luovutus tapahtuu. Mikäli ostaja ja myyjä eivät ole sopineet luovutuksen ajankohtaa, on hallinnan luovutuksen tapahduttava kohtuullisessa ajassa Lue lisää ›

Asunnon hallinnan luovutus käytetyn asunnon kaupassa ›

Myyjän on luovutettava asunnon hallinta ja asunnon omistus- tai hallintaoikeutta osoittavat asiakirjat asunnon ostajalle sovittuna ajankohtana. Osapuolten on mahdollista vapaasti sopia luovutusajankohdasta. Asunnon hallinnan ja siihen liittyvien asiakirjojen luovutuksesta säädellään Asuntokauppalaissa. Asunnon hallintaan oikeuttavien asiakirjojen luovutus Asiakirjat, jotka osoittavat asunnon omistus- tai hallintaoikeuden, on luovutettava ostajalle pääsääntöisesti samana ajankohtana kuin asunnon hallintakin. Tästä on kuitenkin Lue lisää ›

Asunto-osakkeen osakekirjat ›

Asunto-osakkeiden osakekirjat on painettava hyväksytyssä painolaitoksessa ja ne tulee säilyttää. Tämä on turva-asiakirjojen säilyttäjän velvollisuus. Turva-asiakirjoilla viitataan muun muassa yhtiöjärjestykseen, lainhuutotodistukseen tai yhtiön perustamisasiakirjoihin. Asuntokaupassa osakekirjan saa ilman myyjän suostumusta luovuttaa ostajalle vasta sen jälkeen, kun tämä on täyttänyt kauppakirjaan sisältyvät velvollisuutensa. Pantattu osakekirja annetaan pantinhaltijalle. Säilyttäjän pitää ottaa ostajan ja myyjän sopimat lisä- tai muutostyöt Lue lisää ›

Uuden asunnon virhe

Jos kaupan kohteessa on virhe, on ostajalla oikeus pidättäytyä omasta suorituksestaan eli kauppahinnan maksamisesta virhettä vastaavalta osalta. Ostajalla on oikeus vaatia virheen korjaamista tai oikaisemista.

Laki24 tarjoaa kattavan tietopankin niin ensiasunnon ostajalle kuin asiantuntijallekin. Haluamme tuoda asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvät tiedot kaikkien saataville nopeasti ja kätevästi. Voit myös soittaa lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua asunto- ja kiinteistöoikeuteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymykseesi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1.

Yhtiövastike asunto-osakeyhtiössä

Yhtiövastike on osakkeenomistajan maksuvelvollisuus asunto-osakeyhtiötä kohtaan. Yhtiövastike koostuu hoitovastikkeesta sekä mahdollisesta pääomavastikeesta. Pääomavastike voi puolestaan muodostua rahoitusvastikkeesta.

2.

Kiinteistökaupan lainhuuto

Lainhuudolla tarkoitetaan kiinteistön uuden omistajan tekemää kiinteistön omistusoikeuden kirjaamista. Lainhuuto on haettava kuuden kuukauden kuluessa kaupoista.

3.

Panttikirja ja kiinnitys

Jotta kiinteistöä olisi mahdollista käyttää esimerkiksi velan vakuutena, voidaan se joutua kiinnittämään eli panttaamaan. Tällöin kiinteistö kiinnitetään ja kiinnitys merkitään julkiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Tämän jälkeen kiinnityksestä annetaan uusille ostajille todistukseksi panttikirja.

4.

Asunnon tarpeisto

Asunnon tavanomaiseen tarpeistoon sisältyvät laitteet ja esineet, jotka löytyvät asunnosta sitä ostajalle esiteltäessä. Jollei toisin sovita, tarpeisto sisältyy kauppaan. Irtaimistoa ei lueta osaksi tarpeistoa.