Yritykset

Työntekijän huolellisuusvelvoite ›

Työntekijän yleisiin velvollisuuksiin kuuluu huolellisuusvelvoite. Lain mukaan työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. Työntekijän tekemän työn luonne vaikuttaa huolellisuusvelvoitteen laajuuteen. Näin esimerkiksi kouluttautuneen taloushallinnon osaajan kohdalla huolellisuusvelvoite on laajempi, kuin kaupassa työskentelevän kesätyöläisen. Jos työtehtävässä voidaan edellyttää erityisen suurta tarkkuutta ja huolellisuutta, kynnys puuttua työntekijän huolimattomuuteen Lue lisää ›

Työehtosopimuksen solmiminen ›

Työehtosopimuksen solmimisesta säädetään työehtosopimuslaissa. Lain mukaan työehtosopimuksena pidetään sopimusta ehdoista, joita työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten on noudatettava. Lisäksi tällaisessa sopimuksessa on oltava määrätyt osapuolet ja muoto. työehtosopimuksen osapuolet Työehtosopimuksen voi lain mukaan solmia yksi tai useampi työnantaja tai rekisteröity työnantajayhdistys sekä yksi tai useampi rekisteröity työntekijäyhdistys. Työnantajayhdistyksellä tarkoitetaan yhdistyslain mukaisesti rekisteröityä yhdistystä, jonka varsinaisiin tarkoituksiin Lue lisää ›

Työehtosopimuksen normaalisitovuus ›

Työehtosopimus on sopimus, jonka yksi tai useampi työnantaja taikka rekisteröity työnantajajärjestö tekee yhden tai useamman työntekijöiden ammattiliiton kanssa ehdoista, joita työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten on noudatettava. Työehtosopimuksen normaalisitovuus tarkoittaa, että työehtosopimusta noudatetaan työsuhteessa vain silloin, kun työnantaja kuuluu työehtosopimuksen osapuolena olevan liittoon. Laissa on asetettu yleiset edellytykset normaalisitovan työehtosopimuksen sitovuudelle. Lain mukaan työehtosopimukseen ovat sidotut: Lue lisää ›

Työehtosopimus: Hyvityssakko ›

Työehtosopimuksen määräysten noudattamista ja työrauhavelvollisuutta voidaan tehostaa hyvityssakkovelvollisuudella. Hyvityssakon maksamisesta on määräyksiä laissa, ja siitä voidaan osittain myös sopia työehtosopimuksessa. hyvityssakko työehtosopimuksen määräysten rikkomisesta Lain mukaan työehtosopimukseen sidottu työnantaja ja työntekijä, joka tietensä rikkoo tai jonka olisi perustellusti pitänyt tietää rikkovansa työehtosopimuksen määräyksiä, voidaan tuomita maksamaan hyvityssakkoa. Työnantajalle voi määrätä enintään 31 900 euron ja työntekijälle Lue lisää ›

Työehtosopimuksen voimassaolo ja jälkivaikutus ›

Työehtosopimus (TES) voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Lisäksi jo lakanneella työehtosopimuksella voi olla jälkivaikutus. voimassaolo ja irtisanominen Työehtosopimus voidaan tehdä määräajaksi. Tällöin työehtosopimus on voimassa tietyn aikaa, eikä sitä yleensä voida voimassaoloaikana irtisanoa. Lain mukaan pitemmäksi ajaksi kuin neljäksi vuodeksi tehty työehtosopimus on neljän vuoden kuluttua voimassa niinkuin toistaiseksi voimassa oleva työehtosopimus. Työehtosopimus Lue lisää ›

Työehtosopimuksen määräykset ›

Työehtosopimuksella sovitaan yksityiskohtaisesti työnteon ehdoista, ja nämä määräykset ovat sitovia työehtosopimuksen soveltamisalalla. Työehtosopimuksen määräykset voidaan jaotella velvoitemääräyksiin ja normimääräyksiin. Lisäksi työehtosopimuksessa voi olla joitain suosituksia, jotka eivät kuitenkaan ole samalla tavalla sitovia. työehtosopimuksen määräykset Velvoitemääräyksillä tarkoitetaan osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia ehtoja. Velvoitemääräykset eivät perustu lakiin, vaan osapuolten väliseen sopimusvapauteen. Näillä määräyksillä sovitaan muun muassa Lue lisää ›

Työrauhavelvollisuus ›

Työnantajalla ja työntekijöillä voi työehtosopimuksen voimassaoloaikana olla työehtosopimukseen tai sen määräyksiin kohdistuva työrauhavelvollisuus. Työrauhavelvollisuutta tehostetaan hyvityssakolla. Lain mukaan työehtosopimukseen osallisen tai muutoin sidotun yhdistyksen ja työnantajan, joka ei täytä työrauhavelvollisuutta on maksettava hyvityssakkoa, mikäli työehtosopimuksessa ei ole toisin määrätty. työtaistelutoimenpide Työtaistelutoimenpiteillä tarkoitetaan sellaisia kollektiivisia toimenpiteitä, joiden tarkoitus on painostaa vastapuoli suostumaan esitettyihin vaatimuksiin. Työtaistelutoimenpiteessä ratkaisevaa Lue lisää ›

Sovellettava työehtosopimus ›

Mitä työehtosopimusta työsuhteessa noudatetaan? Tuleeko työnantajan ja työntekijän kuulua liittoon? Työsuhteessa noudatettava työehtosopimus voi määräytyä toimialan, ammattialan tai järjestäytymisen perusteella. Järjestäytymisellä tarkoitetaan työnantaja- tai työntekijäjärjestöön, eli ns. liittoon kuulumista. Yleissitovat ja normaalisitovat työehtosopimukset Jotkin työehtosopimukset ovat yleissitovia. Yleissitovien työehtosopimusten määräyksiä on noudatettava asianomaisella alalla riippumatta siitä, ovatko työntekijä tai työnantaja järjestäytyneitä. Oikeuskäytännössä on katsottu, että Lue lisää ›

Konkurssi: Lahjan tai lahjanluontoisen sopimuksen peräytyminen ›

Yleisesti ottaen ennen konkurssia velallisen tekemät oikeustoimet, jotka loukkaavat velkojien oikeuksia voidaan peräyttää takaisinsaannin avulla. Sellainen pesänhoitaja tai velkoja voi vaatia takaisinsaantia, mikäli hän on valvonut saatavaansa konkurssissa taikka heidän saatavansa löytyy jakoluettelosta. Takaisinsaannin yleiset edellytykset Mikäli siis velallinen ennen konkurssia velkojien vahingoksi tekee sellaisia oikeustoimia, jotka vahingoittavat velkojia, voidaan oikeustoimia palauttaa konkurssipesään. Näin ollen Lue lisää ›

Konkurssipesä: korvausvastuu usean pesänhoitajan kesken ›

Konkurssipesään voidaan määrätä tuomioistuimen päätöksellä yksi tai useampi pesänhoitaja. Varsinkin laajoihin ja yleisesti ottaen hankalempiin konkurssipesiin on mahdollista määrätä useampia pesänhoitajia selvittämään konkurssipesää. Mikäli pesänhoitajia on useampia, he voivat keskenään jakaa konkurssipesään kuuluvien tehtävien hoitamisen. Tehtävien jako ei kuitenkaan suoraan poista pesänhoitajien vastuuta toistensa virheistä ja laiminlyönneistä. Pesänhoitajien vastuu on jakamatonta ja pesänhoitajien intresseissä on varmistaa Lue lisää ›