Yleisesti ottaen ennen konkurssia velallisen tekemät oikeustoimet, jotka loukkaavat velkojien oikeuksia voidaan peräyttää takaisinsaannin avulla. Sellainen pesänhoitaja tai velkoja voi vaatia takaisinsaantia, mikäli hän on valvonut saatavaansa konkurssissa taikka heidän saatavansa löytyy jakoluettelosta.

Takaisinsaannin yleiset edellytykset

Mikäli siis velallinen ennen konkurssia velkojien vahingoksi tekee sellaisia oikeustoimia, jotka vahingoittavat velkojia, voidaan oikeustoimia palauttaa konkurssipesään. Näin ollen oikeustoimi palautetaan, jos sillä on a) sopimattomasti suosittu velkojaa toisten velkojien kustannuksella, b) siirretty omaisuutta pois velkojien ulottuvilta tai c) lisätty velkoja velkojien vahingoksi.

Huomattavaa on, että peräytymisen edellyttää velallisen olleen oikeustointa tehdessään maksukyvytön tai että oikeustoimi on osaltaan johtanut velallisen maksukyvyttömyyteen. Takaisinsaannin selvitys on tärkeää velkojien kannalta, sillä konkurssipesään peräytetyt varat saattavat kasvattaa jako-osuutta, joka on velkojille tuleva.

Lahjan tai lahjanluontoisen sopimuksen takaisinsaanti

Sama peräytymisen edellytys koskee myös lahjaa tai lahjanluontoisen sopimuksen peräytymistä. Velallisen on siis oltava oikeustointa tehdessään ylivelkainen tai oikeustoimen oli osaltaan johtava ylivelkaisuuteen. Lisäksi lahjan tai lahjaluontoisen sopimuksen peräytymisessä edellytetään, että toinen osapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää maksukyvyttömyydestä tai ylivelkaisuudesta taikka oikeustoimen merkityksestä velallisen taloudellisille oloille sekä seikoista, joiden vuoksi oikeustoimi oli sopimaton. Mikäli oikeustoimen toinen osapuoli on ollut velallisen läheinen, katsotaan tämän tienneen asiasta, jollei voida osoittaa, ettei hän tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään niistä tietää.

Lahjan peräytymisen määräpäivä

Lahja peräytyy silloin, jos se on täytetty myöhemmin kuin vuosi (1) ennen määräpäivää. Jos lahja on täytetty tätä aikaisemmin, mutta myöhemmin kuin kolme (3) vuotta ennen määräpäivää, peräytyy, mikäli se on annettu velallisen läheiselle eikä voida näyttää toteen, ettei velallinen ollut ylivelkainen eikä lahjan vuoksi tullut ylivelkaiseksi.

Puolisolle tai suoraan etenevässä tai takenevassa sukupolvessa olevalle sukulaiselle tai muulle erityisen läheiselle henkilölle, jonka kanssa velallinen asuu samassa taloudessa on lahjoitettu irtain omaisuus, tulee se ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle, jotta lahjansaajan on mahdollista saada suojaa lahjanantajan takaisinsaantivaatimuksilta konkurssin tai ulosoton tapahtuessa. Sääntöä ei ole määrätty koskevaksi tavanomaisia lahjoja, jotka eivät ole epäsuhteessa antajan taloudelliseen asemaan. Mikäli kyseistä ilmoitusta ei ole tehty ennen asetettua määräpäivää, lahja peräytyy. 

Lisäksi lahja voi peräytyä silloin, kun ilmoitus on tehty vasta lahjan täyttämisen jälkeen, ja jos ilmoitus on tehty myöhemmin kuin vuosi (1) ennen määräpäivää tai jos ilmoitus on tehty tätä aikaisemmin, mutta myöhemmin kuin kolme (3) vuotta ennen määräpäivää eikä näytetä, ettei velallinen ollut lahjaa täytettäessä ylivelkainen eikä lahjan vuoksi tullut ylivelkaiseksi.

Lähde §: laki takaisinsaannista konkurssipesään

Lue lisää perinnöstä luopumisesta ja takaisinsaannista sekä maksujen peräytymisestä konkurssipesään.

Suomen Juristit Oy
12.08.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.