Perinnöstä luopuminen ja takaisinsaanti liittyvät velkaisen perillisen perintösaantoon silloin, kun velkainen perillinen luopuu perinnöstä.

Perillisellä on oikeus luopua perinnöstä joko perittävän kuollessa tai tämän vielä eläessä. Tehokas perinnöstä luopuminen edellyttää, ettei perillinen ole ryhtynyt perintöön. Perintöön ryhtyminen tarkoittaa toimia, joilla perillisen voidaan katsoa ottaneen tai haluavan ottaa perinnön vastaan. Perillisen velkaisuus ei estä perinnöstä luopumista, vaikka perillisellä olisi velkaa ulosotossa asti. Perillisen velkojat eivät voi pakottaa perillistä ottamaan perintöä vastaan, vaikka sillä voitaisiinkin sittemmin maksaa velkoja.

Ulosottokaaren sääntely takaisinsaannista

Ulosottokaaressa säädetään, että velallisen oikeutta perintöön tai testamenttiin ei voida ulosmitata, jos velallinen osoittaa luopuneensa oikeudestaan perintöön perittävän eläessä tai antaneensa kuolinpesälle tiedoksi kirjallisen luopumisilmoituksen perittävän kuoleman jälkeen tai tallettaneensa luopumisilmoituksen maistraattiin perittävän kuoleman jälkeen. Lyhyesti siis: jos perillinen on luopunut perinnöstä tehokkaasti, ei hänen osuuttaan perintöön voida ulosmitata.

Ulosottokaaressa säädetään myös, että velallinen ei voi luopua perinnöstä enää sen jälkeen, kun ulosmittauspäätös on tehty. Siis sen jälkeen, kun perillinen on ryhtynyt perintöön, hänen osuutensa perinnöstä voidaan ulosmitata.

Jos velallinen perillinen tämän ulosmittauspäätöksen jälkeen luopuu perinnöstä, on se omaisuus, joka tämän vuoksi on menetetty (velkojien ulottumattomiin) saatavissa takaisin. Tässä takaisinsaannissa noudatetaan, mitä ulosottokaaressa ja laissa takaisinsaannista konkurssipesään säädetään.

Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että se henkilö, joka on saanut omaisuutta velallisen perillisen tehottoman perinnöstäluopumisen seurauksena, on velvollinen palauttamaan tällä tavalla saadun omaisuuden ulosottovelkojien velkojen maksua varten.

Mikäli perillinen on asetettu konkurssiin katsotaan, ettei hänen oikeutensa perintöön tai testamenttiin kuulu konkurssipesään, mikäli velallinen on perittävän kuoleman jälkeen mutta ennen konkurssin alkamista tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saadut tiedon kuolemasta ja oikeudestaan perintöön tai testamenttiin, luopunut perinnöstään.

Takaisinsaannilla suojataa siis velkojia siltä, ettei perillinen siirtäisi omaisuuttaan velkojien ulottumattomiin. Tästä huolimatta perillisellä on oikeus luopua perinnöstä, kunhan se tehdään kokonaan ja ehdoitta ennen kuin perillinen on ryhtynyt perintöön.

Lähde §: ulosottokaari

Suomen Juristit Oy
08.02.2017

Nopeaa apua lakiasioihin.