Velat ja vakuudet

Mietitkö asunnon ostoa mutta et ole varma siitä miten vakuudet toimivat? Velat ja vakuudet -osiosta löydät tarkemmin tietoa velan vakuuksiin, velkaan sekä velkakirjaan liittyen. Asuntoa tai autoa ostaessa lainanantaja vaatii useimmiten takuuta velan takaamiseen turvatakseen takaisinmaksun.

Vakuudet jaetaan henkilö- ja reaalivakuuksiin. Henkilötakaajana toimii yksi tai useampi takaaja kun taas reaalivakuutena toimii esimerkiksi kiinteistö. Voit myös itse päätyä velalliseksi tilanteessa, jossa suostut takaamaan toisen henkilön lainan. Velat ja vakuudet kategoriassa käsitellään tarkemmin muun muassa velan vakuuksia, panttausta ja takausta.

Regressi eli takautumisoikeus ›

Takautumisoikeus ja regressioikeus ovat sanoja, joita käytetään usein synonyymeinä keskenään. Takauksen tarkoitukseen kuuluu se, että mikäli takaaja on ottanut jotain maksaakseen, on hänellä oikeus periä maksamansa summa takaisin velalliselta. Takaajan saatavaa velalliselta kutsutaankin takautumisoikeudeksi tai takautumissaatavaksi. Yhtä lailla voidaan puhua regressioikeudesta tai regressisaatavasta. Takaajalle kuuluu lain mukaan oikeus periä velalliselta myös viivästyskorkoa. Myös oikeudenkäynti- ja Lue lisää ›

Kiinteistön panttaus ›

Kiinteistön panttaus tehdään siten, että ensin kiinteistöön haetaan kiinnitys. Kiinnitetystä kiinteistöstä saadaan panttikirjat, jotka annetaan velkojalle. Kiinteistön panttaus Kiinteistön kiinnitys on edellytys sille, että kiinteistöstä saadaan panttikirjat. Panttikirjojen avulla kiinteistöä voidaan käyttää velan vakuutena. Miksi kiinteistö pitää kiinnittää ja mitä se tarkoittaa? Kiinteistöä ei ole pakko kiinnittää. Kiinnittäminen on välttämätöntä vain silloin, kun kiinteistöä halutaan käyttää Lue lisää ›

Lupa velallisen vaihdokseen on edellytys velallisen vaihtumiselle ›

Lupa velallisen vaihdokseen tarvitaan yleensä silloin, kun velkoja vaihtuu. Pääsääntöisesti velallinen vastaa itse suorituksen täyttämisestä velkojalle, eli velan maksamisesta. Lupa velallisen vaihdokseen saadaan velkojalta Velallisen vaihdokseen on saatava velkojan lupa tai suostumus. Ilman velkojan suostumusta ei velallinen voi pätevästi luovuttaa velvollisuutta suorituksen täyttämiseen kolmannelle. Joissakin tilanteissa velallisen vaihdos on mahdollinen ilman suostumustakin. Lain määräys voi mahdollistaa Lue lisää ›

Pankkitakaus auttaa velallista ja tuo turvaa velkojalle ›

Pankkitakaus on pankin antama vakuus takausta tarvitsevan puolesta. Yleisemmin takaus on sitoumus, jolla sitoumuksen antaja, eli takaaja lupautuu velkojalle vastuuseen kolmannen henkilön velasta. On melko tavallista, että esim. yritykset tarvitsevat rahaa ainakin liiketoiminnan aloittamista ja suurimpia investointeja varten. Yleensä maksukyky osoitetaan juuri takauksilla. Takaajien olemassaolo antaa rahoittajalle turvaa rahojensa takaisinsaannista. Pankkitakaus on merkki turvallisesta liiketoiminnasta. Pankkitakauksessa Lue lisää ›

Kovenantti on luottosopimuksen erityisehto ›

Kovenantti on luottosopimuksen vakuuden korvaava erityisehto. Kovenanttia kutsutaan myös sopimusvakuudeksi. Kovenantit ovat tavallisia kansainvälisessä yritysrahoituksissa. Luottosopimukseen asetetut kovenantit voivat koskea esimerkiksi luotonhakijayrityksen omavaraisuusastetta tai muuta rahoitusrakennetta. Ehdon rikkoutuessa, –eli tilanteissa kun esimerkiksi yrityksen omavaraisuusaste jää liian pieneksi – luotonantaja voi nostaa antamansa luoton korkotasoa tai joskus jopa irtisanoa koko luoton. Kovenantti vastaa siis vakuutta, eli luotonantaja Lue lisää ›

Kestosuoritussuhde sitoo kertasuoritusta pidempään ›

Kestosuoritussuhde -termi liittyy velvoitteen täyttämiseen. Velvoitteet voidaan jakaa kerta- ja kestosuorituksiin. Velvoite on velkasuhteessa olevan velallisen velvollisuus johonkin suoritukseen velkojalle. Suoritukseen johon saajalla on esim. sopimukseen perustuva saamisoikeus. Sidonnaisuus (velkasuhde) alkaa velvoitteen syntyessä ja lakkaa täytettäessä velvoite tai esim. saatavan vanhentuessa. Kertasuoritus on kyseessä, kun velallinen täyttää velvoitteensa yhdellä suoritustoimella. Tällainen tilanne on käsillä esimerkiksi, kun ostaja Lue lisää ›

Kanssavelallinen on yhteisvastuussa velasta ›

Kanssavelallinen on se, joka on velallisen kanssa yhteisvastuussa velasta. Yleensä tämä taho on merkitty velkasitoumukseen kanssavelalliseksi, vaikka luotto olisikin myönnetty toiselle velallisista. Tämä tarkoittaakin käytännössä sitä, että sekin taho, joka ei luottoa ole saanut voi joutua vastaamaan velasta täysimääräisesti. Yhteisvelkasuhteessa kaksi tai useampi taho voi ottaa vastuun velasta solidaarisesti (yhteisvastuu) tai ositellusti. Ositellussa yhteisvelkasuhteessa vastuu Lue lisää ›

Jaolliset ja jaottomat suoritukset ›

Jaolliset ja jaottomat suoritukset tarkoittavat eri suorituslajeja suorituksessa. Suorituksella tarkoitetaan jonkin velvollisuuden täyttämistä. Velvoite voi olla esim. velkasuhteessa olevan velallisen velvollisuus tehdä suoritus velkojalle. Velkojalla on saatavaan laillinen oikeus, saamisoikeus. Jos suoritus jää täyttymättä on velallinen oikeudellisessa vastuussa velkojaa kohtaan. Velvoiteoikeudellinen sidonnaisuus (velkasuhde) alkaa velvoitteen syntyessä ja lakkaa täytettäessä velvoite. Velvoite voi myös lakata esim. Lue lisää ›

Julkisyhteisötakaus takauksen muotona ›

Julkisyhteisötakaus voi olla esim. velan vakuudeksi annettava takaus. Vakuudella tarkoitetaan yleensä luoton tai muun velan maksun takeena olevaa asiaa. Se voi olla esim. velan vakuutena olevaa omaisuutta tai lainan vakuudeksi asetettua takausta. Takaus on sitoumus, jolla takaaja (sitoumuksen antaja) lupautuu velkojalle (esim. pankki) vastuuseen kolmannen henkilön velasta. Sanottu kolmas henkilö olisi tässä siis päävelallinen. Vakuudet Lue lisää ›

Hyvä perintätapa on määritelty laissa ›

Hyvä perintätapa on erilainen erilainen kuluttajiin ja elinkeinonharjoittajiin kohdistuvassa perinnässä. Perinnällä tarkoitetaan toimia, joiden tarkoituksena on saada velallinen maksamaan erääntyneet velkansa. Perintätoimilla on myös merkitystä velan vanhentumisen kannalta. Saatavien perinnästä annetuista säännöksistä ei yleensä saa poiketa velallisen vahingoksi. Velallisella on aina oltava todellinen mahdollisuus reagoida perintään. Tämä tarkoittaa sitä, että velalliselle on varattava maksamiseen tai Lue lisää ›

Takaus

Takaus tarkoittaa sitoumusta, jossa takauksen antaja eli takaaja sitoutuu vastuuseen toisen henkilön eli päävelallisen velasta. Takaajan on vastattava takaamastaan velasta henkilökohtaisella omaisuudellaan. Takaus voi olla toissijainen tai omavelkainen. Mahdollista on myös, että takaajia on useampia, jolloin kukin takaaja vastaa koko velasta yhteisvastuullisesti, ellei toisin sovita. Erääntynyttä velkaa voidaan siten vaatia keneltä tahansa takaajalta. Mikäli takaaja joutuu suorittamaan velan, on hänellä oikeus vaatia maksaamaansa velkaa edelleen velalliselta.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua velkaan ja vakuuteen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Takaus ja panttaus

Takauksessa on kyse henkilövakuudesta ja panttauksesta puolestaan esinevakuudesta. Arkikielessä niistä puhutaan kuitenkin usein ristiin.

2

Kiinteistön panttaus

Kiinteistö pantataan hakemalla sille kiinnitystä. Tällöin kiinnitetystä kiinteistöstä saadaan panttikirjat, jotka toimitetaan velkojalle.

3

Vakuusarvot

Vakuusarvolla tarkoitetaan lainan vakuudeksi kelpaava osuutta omaisuuden markkina-arvosta eli ostohinnasta.

4

Juokseva velkakirja

Juoksevalla velkakirjalla tarkoitetaan velkakirjan haltijalle sekä nimetylle tai hänen määräämälleen henkilölle asetettuja velkakirjoja.