Velkojansuosinta

Velkojainsuosinnassa on kyse tietyn velkojan suosimisesta muiden velkojien kustannuksella. Velkojansuosintaan voi syyllistyä velallinen, joka: maksaa ennenaikaisesti velan olosuhteissa, joissa maksu ei ole tavanomainen, tai antaa velkojan saatavasta vakuuden, josta ei… Lue lisää »

Velallisen vilpillisyys ja velallisrikkomus

Velallisen vilpillisyys ja velallisrikkomus ovat velallisen epärehellisyyttä ja velallisen petosta lievempiä rikoksia. Velallisen vilpillisyys Velallisuuden vilpillisyyden arvioinnin pohjana on velallisen petos. Mikäli velallinen toteuttaa velallisen petoksen ilman hyötymistarkoitusta joko tahallaan… Lue lisää »

Asianomistajat velallisen rikoksissa

Rikosasian asianomistajalla tarkoitetaan rikoksen uhria, tai sitä joka on rikoksen johdosta kärsinyt vahinkoa. Asianomistajalla on rikosasiassa merkittävä asema, sillä hän voi muun muassa esittää vaatimuksia sekä ajaa rikosasiaa. Asianomistajia velallisen… Lue lisää »

Velallisen petos

Velallisen petokseen voi syyllistyä tietyllä toiminnallaan konkurssi-, ulosotto-, velkajärjestely- tai saneerausmenettelyssä. Lisäksi velallisen petokseen voi syyllistyä myös sellaisessa ulosottoviranomaisen menettelyssä, johon ryhdytään ulosoton turvaamiseksi. Velallisen petoksesta on kyse, mikäli velallinen… Lue lisää »

Velallisen epärehellisyys

Tietynlainen velallisen toiminta on lailla säädetty rikokseksi. Velallisen epärehellisyys ja muut velallisen rikokset on säädetty velkojan suojaksi. Velallinen voi olla esimerkiksi yhdistys tai yksityishenkilö. Velkoja on se henkilö, jolla velka… Lue lisää »

Kestosuoritussuhde sitoo kertasuoritusta pidempään

Kestosuoritussuhde -termi liittyy velvoitteen täyttämiseen. Velvoitteet voidaan jakaa kerta- ja kestosuorituksiin. Velvoite on velkasuhteessa olevan velallisen velvollisuus johonkin suoritukseen velkojalle. Suoritukseen johon saajalla on esim. sopimukseen perustuva saamisoikeus. Sidonnaisuus (velkasuhde) alkaa velvoitteen… Lue lisää »

Kanssavelallinen on yhteisvastuussa velasta

Kanssavelallinen on se, joka on velallisen kanssa yhteisvastuussa velasta. Yleensä tämä taho on merkitty velkasitoumukseen kanssavelalliseksi, vaikka luotto olisikin myönnetty toiselle velallisista. Tämä tarkoittaakin käytännössä sitä, että sekin taho, joka… Lue lisää »

Jaolliset ja jaottomat suoritukset

Jaolliset ja jaottomat suoritukset tarkoittavat eri suorituslajeja suorituksessa. Suorituksella tarkoitetaan jonkin velvollisuuden täyttämistä. Velvoite voi olla esim. velkasuhteessa olevan velallisen velvollisuus tehdä suoritus velkojalle. Velkojalla on saatavaan laillinen oikeus, saamisoikeus.… Lue lisää »

Velkakirjan heikot ja vahvat väitteet

Mitkä ovat heikot ja vahvat väitteet? Väitesuojan kannalta merkityksellinen on erottelu heikkoihin ja vahvoihin väitteisiin. Nimittäin vahvoja väitteitä velallinen voi esittää aina, myös vilpittömässä mielessä ollutta velkojaa kohtaan. Vahvat väitteet… Lue lisää »