Velkojainsuosinnassa on kyse tietyn velkojan suosimisesta muiden velkojien kustannuksella. Velkojansuosintaan voi syyllistyä velallinen, joka:

  • maksaa ennenaikaisesti velan olosuhteissa, joissa maksu ei ole tavanomainen, tai
  • antaa velkojan saatavasta vakuuden, josta ei ollut sovittu tai jota velallinen ei ollut luvannut velkasuhteen syntyessä, tai
  • käyttää velvoitteen täyttämiseen epätavallista maksuvälinettä olosuhteissa, jotka huomioon ottaen maksua ei voida pitää tavanomaisena, tai
  • ryhtyy muuhun sellaiseen velkojan asemaa parantavaan järjestelyyn.

Ainoastaan yllä lueteltu toiminta ei kuitenkaan täytä rikoksen tunnusmerkistöä, vaan velkojansuosinta edellyttää velallisen tahallisuutta. Velallisen tulee ensinnäkin toimia tahallaan suosiakseen tiettyä velkojaa muiden velkojien kustannuksella. Lisäksi hänen tulee tietää itsensä kyvyttömäksi täyttämään velvoitteensa velkojilleen.

Velkojansuosinnasta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Velkojansuosinta on asianomistajarikos. Tämä tarkoittaa, että syyttäjä ei saa nostaa syytettä, ellei asianomistaja itse ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi.


Lue lisää velallisen epärehellisyydestä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 10.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.