Seksuaalinen ahdistelu

Henkilö, joka koskettelemalla tekee toiselle seksuaalisen teon, joka on omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta, syyllistyy seksuaaliseen ahdisteluun. Seksuaalista ahdistelua koskeva rikossäännös täydentää muiden seksuaalirikossäännösten soveltamisalaa. Seksuaalisena ahdisteluna voidaan tuomita sellaiset… Lue lisää »

Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta

Seksuaalipalvelujen ostamiseen nuorelta syyllistyy henkilö, joka lupaamalla tai antamalla korvauksen saa kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen tekoon kanssaan. Seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta tuomitaan myös se, joka käyttää… Lue lisää »

Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö

Mikäli henkilö joko lupaamalla tai antamalla välitöntä taloudellista arvoa edustavan korvauksen saa parituksen tai ihmiskaupan kohteena olevan henkilön ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai siihen rinnastettavaan seksuaaliseen tekoon kanssaan, katsotaan hänen syyllistyvän seksikaupan… Lue lisää »

Törkeä paritus

Paritus voidaan tuomita myös törkeänä, mikäli jokin laissa säädetty törkeysperuste täyttyy. Arvioinnin lähtökohtana on parituksen tunnusmerkistö. Parituksessa on yleensä kyse prostituution järjestämisestä tai edistämisestä Kyseessä on törkeä paritus, mikäli parituksessa… Lue lisää »

Paritus

Paritukseen syyllistyy henkilö, joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä: järjestää huoneen tai muun tilan korvausta vastaan tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä tai siihen rinnastettavaa seksuaalista tekoa varten tai kahdeksaatoista vuotta nuoremman lapsen… Lue lisää »

Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö voidaan tuomita myös törkeänä. Törkeysperusteena voi toimia kaksi osittain erillistä tunnusmerkistöä. Kyse on törkeästä tekomuodosta ensinnäkin silloin, kun tekijä on sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen kanssa tai,… Lue lisää »

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö kohdistuu yleensä kuuttatoista vuotta nuorempaan henkilöön. Kuudentoista vuoden ikärajaa kutsutaan usein suojaikärajaksi. Joissain tapauksissa kyse voi olla lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä myös silloin, kun rikoksen kohteena on kuusitoista… Lue lisää »

Seksuaalinen hyväksikäyttö

Seksuaalisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö omaa asemaansa hyväksikäyttäen taivuttaa henkilön sukupuoliyhteyteen kanssaan tai ryhtymään muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi: kahdeksaatoista vuotta nuoremman… Lue lisää »

Raiskaus

Raiskauksella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa. Kyseessä on pakottaminen, kun väkivalta tai sen uhka on sellaista, että se riittää… Lue lisää »

Palvelusrikos

Palvelusrikokseen syyllistyy sotilas, joka rikkoo tai jättää täyttämättä palvelukseen kuuluvan velvollisuuden taikka palvelusta tai sotilaallista järjestystä koskevan ohjesäännöllä tai muulla tavoin annetun määräyksen. on palvelustehtävässä siinä määrin alkoholin tai muun… Lue lisää »