Velallisen rikokset

Velkojansuosinta ›

Velkojainsuosinnalla tarkoitetaan tilannetta, jossa velallinen, joka tietää itsensä kyvyttömäksi täyttämään velvoitteensa, suosiakseen tiettyä velkojaa muiden velkojien kustannuksella maksaa ennenaikaisesti velan olosuhteissa, joissa maksu ei ole tavanomainen, tai, antaa velkojan saatavasta vakuuden, josta ei ollut sovittu tai jota velallinen ei ollut luvannut velkasuhteen syntyessä, tai, käyttää velvoitteen täyttämiseen epätavallista maksuvälinettä olosuhteissa, jotka huomioon ottaen maksua ei Lue lisää ›

Velallisrikkomus ›

Mikäli velallisen petos tai velallisen vilpillisyys, ottaen huomioon velallisen antaman väärän tai harhaanjohtavan tiedon vähäinen merkitys velkojien kannalta taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko velallisrikkomukseksi. Velallisrikkomuksesta tuomitaan sakkoa.

Velallisen vilpillisyys ›

Mikäli velallinen toteuttaa velallisen petoksen ilman hyötymistarkoitusta joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta, katsotaan teko velallisen vilpillisyydeksi. Velallisen vilpillisyydestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Velallisen petos ›

Mikäli velallinen, hankkiakseen itselleen tai toiselle oikeudetonta taloudellista hyötyä konkurssi-, ulosotto-, velkajärjestely- tai saneerausmenettelyssä salaa omaisuuttaan, tai, ilmoittaa kokonaan tai osittain perusteettoman taikka valeoikeustoimeen perustuvan velvoitteen, tai, antaa muun väärän tai harhaanjohtavan tiedon velkojien kannalta merkityksellisestä seikasta, tai, jättää ilmoittamatta velan, katsotaan hänen syyllistyvän velallisen petokseen. Velallisen petoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Lue lisää ›

Velallisen epärehellisyys ›

Velallinen, joka hävittää omaisuuttaan; tai, ilman hyväksyttävää syytä lahjoittaa tai muuten luovuttaa omaisuuttaan; tai, siirtää omaisuuttaan ulkomaille saattaakseen sen velkojiensa ulottumattomiin; tai, lisää perusteettomasti velvoitteitaan, ja tällä toiminnallaan aiheuttaa maksukyvyttömäksi tulemisensa tai oleellisesti pahentaa maksukyvyttömyyttään, syyllistyy velallisen epärehellisyyteen. Velallisen epärehellisyydestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Törkeä velallisen petos ›

Mikäli velallisen petoksessa tavoitellaan huomattavaa hyötyä tai mikäli velallinen vahvistaa väärän tai harhaanjohtavan tiedon tuomioistuimessa oikeaksi, ja mikäli velallisen petos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi velallisen petokseksi. Törkeästä velallisen petoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Törkeä velallisen epärehellisyys ›

Mikäli velallisen epärehellisyydessä tavoitellaan huomattavaa hyötyä, tai, aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa velkojille, tai, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, ja velallisen epärehellisyys on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi velallisen epärehellisyydeksi. Törkeästä velallisen epärehellisyydestä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Asianomistajat velallisen rikoksissa ›

Asianomistajia velallisen epärehellisyyden, törkeän velallisen epärehellisyyden ja velkojansuosinnan ollessa kyseessä ovat velallisen teon aikaiset tunnetut velkojat. Velallisen petoksen, törkeän velallisen petoksen, velallisen vilpillisyyden ja velallisrikkomuksen asianomistajia ovat kysymyksessä olevaan selvitys- tai täytäntöönpanomenettelyyn osallistuvat velkojat, paitsi velan ilmoittamatta jättämisen yhteydessä tarkoitetun velan velkoja.