Maanpetosrikokset

Vakoilu ›

Vakoilulla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joko vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Suomea vahingoittaakseen hankkii tiedon sellaisesta Suomen maanpuolustusta, ulkomaansuhteita, valtiontaloutta, ulkomaankauppaa tai energiahuoltoa koskevasta, taikka muusta niihin rinnastettavasta turvallisuuteen vaikuttavasta asiasta, jonka tuleminen vieraan valtion tietoon voi aiheuttaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle. Vakoiluun syyllistyväksi katsotaan myös se, joka joko vierasta valtiota hyödyttääkseen tai Lue lisää ›

Törkeä vakoilu ›

Mikäli vakoilu tehdään poikkeuksellisissa oloissa; taikka, koskee Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle erittäin merkittävää seikkaa; taikka on omiaan aiheuttamaan erityisen suurta vahinkoa, ja vakoilu on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi vakoiluksi. Törkeästä vakoilusta tuomitaan vankeutta vähintään neljä vuotta, tai elinkautinen vankeustuomio. Teon yritys on rangaistava.

Törkeä maanpetos ›

Mikäli maanpetoksessa aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi taikka muuten aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa ja maanpetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi maanpetokseksi. Törkeästä maanpetoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä vuotta, tai elinkautinen vankeustuomio. Teon yritys on rangaistava.

Turvallisuussalaisuuden paljastaminen ›

Turvallisuussalaisuuden paljastamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö oikeudettomasti luovuttaa, ilmaisee, julkistaa taikka välittää toiselle, taikka tällaista tarkoitusta varten oikeudettomasti hankkii tiedon sellaisesta asiasta, joka on Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi määrätty salassa pidettäväksi, tai josta tekijä muuten tietää että kyseinen asia on sen laatuinen, että asian paljastuminen on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai Lue lisää ›

Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen ›

Mikäli kyseessä on tilanne, jossa henkilö törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti luovuttaa, ilmaisee, julkistaa taikka välittää toiselle tiedon seikasta, joka on Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi määrätty salassa pidettäväksi, katsotaan teko tuottamukselliseksi turvallisuussalaisuuden paljastamiseksi. Tuottamuksellisesta turvallisuussalaisuuden paljastamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen ›

Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joko väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla, taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla pyrkii saattamaan Suomen tai osan Suomesta vieraan valtion alaiseksi; taikka pyrkii irrottamaan osan Suomea muusta valtakunnasta; taikka pyrkii muulla vakavuudeltaan edellisiin rinnastettavalla tavalla rajoittamaan Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta. Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta tuomitaan vankeutta Lue lisää ›

Sotaan yllyttäminen ›

Sotaan yllyttämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa joku Suomessa tai Suomen kansalainen Suomen ulkopuolella toimii Suomea koskevan sotilaallisen tai kansainvälisen poliittisen kriisin aikana tai sellaisen uhatessa siten, että hän toimintansa selvänä tarkoituksena saattaa Suomi sotaan tai sotatoimen kohteeksi julkisesti kehottaa vierasta valtiota hyökkäystekoon Suomea vastaan tai Suomea hyökkäystekoon vierasta valtiota vastaan; taikka, julkisesti levittää lausumia tai muita Lue lisää ›

Maanpetos ›

Maanpetoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa Suomen kansalainen, Suomea koskevan sodan, tai aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana, tai sellaisen välittömästi uhatessa liittyy vihollisen asevoimiin; taikka, osallistuu sotatoimiin tai muihin sotilaallisiin toimiin Suomea vastaan; taikka, palvelee sellaisissa vihollisen sotilas- tai siviilitehtävissä, jotka välittömästi edistävät sotatoimia Suomea vastaan; taikka, ryhtyy yhteistoimintaan vihollisen kanssa tai muulla vastaavalla tavalla vihollisen eduksi Lue lisää ›

Maanpetoksellinen yhteydenpito ›

Maanpetoksellisella yhteydenpidolla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö tarkoituksenaan tehdä maanpetosrikos, ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa. Maanpetoksellisesta yhteistyöstä tuomitaan sakkoa, tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Luvaton tiedustelutoiminta ›

Luvattomalla tiedustelutoiminnalla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joko vierasta valtiota vahingoittaakseen tai toista vierasta valtiota hyödyttääkseen hankkii tietoja vieraan valtion maanpuolustuksesta, turvallisuudesta tai niihin välittömästi vaikuttavista seikoista ja siten aiheuttaa vahinkoa tai vaaraa Suomen ulkomaansuhteille. Luvattomasta tiedustelutoiminnasta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta. Teon yritys on rangaistava.