Rikokset oikeudenkäyttöä vastaan

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen ›

Mikäli henkilö tietää olevan vireillä joukkotuhon, joukkotuhon valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän Lue lisää ›

Törkeä perätön lausuma tuomioistuimessa ›

Mikäli edellä tarkoitetussa perättömässä lausumassa aiheutetaan vakava vaara siitä, että tuomioistuin tuomitsee syyttömän vankeuteen tai muuhun ankaraan seuraamukseen tai tuomitsee jonkun huomattavasti ankarampaan seuraamukseen kuin mihin hänet muutoin tuomittaisiin tai että tuomioistuin varsin todennäköisesti tekee asianosaiselle muuten erityisen tuntuvaa vahinkoa aiheuttavan väärän päätöksen; taikka mikäli totuudenvastaisuus tai salaaminen koskee erityisen merkityksellistä seikkaa tai mikäli rikos Lue lisää ›

Todistusaineiston vääristeleminen ›

Todistusaineiston vääristelemisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö kätkee, hävittää, turmelee, muuntaa tai muuten vääristää tuomioistuimessa tai rikosasian esitutkinnassa todisteena tarpeellisen esineen, asiakirjan tai muun todisteen, jolla hänen tietensä on merkitystä asiassa, tarkoituksenaan saada syytön tuomituksi rangaistukseen tai tarkoituksenaan muuten vahingoittaa toista. Todistusaineiston vääristelemiseksi katsotaan myös se, mikäli henkilö samassa tarkoituksessa antaa perättömäksi tai vääristellyksi tietämänsä todisteen Lue lisää ›

Rikoksentekijän suojeleminen ›

Mikäli henkilö saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistää rikoksentekijän pakoa tai hävittää todisteita tai yrittää muulla tavalla estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, katsotaan teko rikoksentekijän suojelemiseksi. Rikoksentekijän suojelemisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Rikoksentekijän suojelemiseksi ei katsota tilannetta, jossa henkilö itse on rikokseen osallinen, taikka jossa henkilö on rikoksentekijän puoliso, sisar tai sukulainen suoraan Lue lisää ›

Perätöntä lausumaa koskevia säännöksiä ei sovelleta ›

Perätöntä lausumaa koskevia säännöksiä ei sovelleta, mikäli lausuman antaja oikaisee lausuman tai ilmaisee salaamansa seikan ennen kuulemisen tai kuulustelun päättymistä, tai mikäli totuudessa pysyminen on ollut mahdotonta ilman vaaraa siitä, että lausuja itse joutuu vastuuseen omasta rikoksesta tai siihen rinnastettavasta lainvastaisesta teosta. (oikeus olla todistamatta itseään vastaan).  

Perätön lausuma viranomaismenettelyssä ›

Kyseessä on perätön lausuma viranomaismenettelyssä, mikäli henkilö valan tai vakuutuksen nojalla oikeudenkäyntiin rinnastettavassa viranomaismenettelyssä; taikka muu kuin rikoksesta epäilty rikosasian esitutkinnassa henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa; taikka muu henkilö kuin sellainen, josta selvitetään onko tälle tuomittava tai määrättävä rangaistukseen verrattava seuraamus poliisitutkinnassa tai tähän rinnastettavassa viranomaismenettelyssä henkilökohtaisesti läsnä ollen kuulusteltaessa, antaa väärän tiedon asiassa, tai ilman Lue lisää ›

Perätön lausuma tuomioistuimessa ›

Kyseessä on perätön lausuma tuomioistuimessa, mikäli todistaja tai asiantuntija tuomioistuimessa; taikka asianosainen kuulusteltaessa tuomioistuimessa totuusvakuutuksen nojalla; taikka muu henkilö kuulusteltaessa tuomioistuimessa valan tai vakuutuksen nojalla joko antaa väärän tiedon asiassa, tai ilman laillista syytä salaa asiaan kuuluvan seikan. Kyseessä on perätön lausuma tuomioistuimessa myös silloin, mikäli henkilöä kuullaan pääkäsittelyssä hänen henkilökohtaisesti läsnä olematta, käyttäen videoneuvottelua, Lue lisää ›

Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen ›

Kyseessä on oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen, mikäli henkilö oikeudettomasti väkivallalla tai uhkauksella estää tai yrittää estää toista antamasta lausuntoa todistajana, asiantuntijana, muuna kuultavana tai asianosaisena oikeudenkäynnissä, esitutkinnassa, poliisitutkinnassa tai niihin rinnastettavassa muussa viranomaismenettelyssä tai vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa lausunnon sisältöön; taikka tekee tai uhkaa tehdä väkivaltaa toiselle tai häneen sukulaisuus tai vastaavassa suhteessa olevalle henkilölle sen Lue lisää ›

Yritetty yllytys perättömään lausumaan ›

Mikäli henkilö pyrkii taivuttamaan toisen perättömään lausumaan tuomioistuimessa taikka törkeään perättömään lausumaan tuomioistuimessa, tuomitaan tämä henkilö yritetystä yllytyksestä perättömään lausumaan. Yritetystä yllytyksestä perättömään lausumaan tuomitaan rangaistuksena sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Väärä ilmianto ›

Väärä ilmianto on kyseessä tilanteessa, jossa henkilö antaa esitutkinta- tai muulle viranomaiselle taikka tuomioistuimelle väärän tiedon, ja aiheuttaa näin vaaran, että ilmiannettu joko pidätetään tai vangitaan, tai että hän joutuu muun pakkokeinon kohteeksi tai joutuu syytteeseen tai tuomitaan rangaistukseen tai muuhun rikosoikeudelliseen seuraamukseen virheellisin perustein. Väärästä ilmiannosta tuomitaan sakkoa, tai vankeutta enintään kolme vuotta.