Ympäristörikokset

Ympäristörikkomus ›

Mikäli ympäristön turmeleminen, ottaen huomioon ympäristölle tai terveydelle aiheutetun vaaran tai vahingon vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko ympäristörikkomukseksi. Ympäristörikkomuksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo lain nojalla annettuja määräyksiä, tai, laiminlyö laissa tarkoitetun velvollisuuden hakea ympäristölupaa, ellei tämä teko ole ympäristön turmelemisena rangaistava, tai joka Lue lisää ›

Ympäristön turmeleminen ›

Mikäli toimija joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta saattaa, päästää tai jättää ympäristöön esineen, ainetta, säteilyä tai muuta vastaavaa lain tai lain nojalla annetun säännöksen taikka yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti, tai ilman laissa edellytettyä lupaa tai samaisten lupaehtojen vastaisesti; taikka, valmistaa, luovuttaa, kuljettaa, käyttää, käsittelee tai säilyttää ainetta, valmistetta, seosta, tuotetta tai esinettä taikka Lue lisää ›

Vastuun kohdentuminen ympäristörikoksissa ›

Rangaistavaksi säädetystä menettelystä tuomitaan rangaistukseen se, jonka velvollisuuksien vastainen kyseinen teko tai laiminlyönti on. Tätä arvioitaessa on otetaan huomioon asianomaisen asema, hänen tehtäviensä ja toimivaltuuksiensa laatu ja laajuus, sekä muutenkin hänen osuutensa lainvastaisen tilan syntyyn ja jatkumiseen.  

Törkeä ympäristön turmeleminen ›

Mikäli ympäristön turmelemisessa ympäristölle tai terveydelle aiheutettu vahinko tai tällaisen vahingon vaara on erityisen suuri ottaen huomioon aiheutetun tai uhkaavan vahingon pitkäaikaisuus, laaja ulottuvuus tai muut seikat; taikka, mikäli rikos tehdään aiemman kielletyn menettelyn johdosta saadusta viranomaisen määräyksestä tai kiellosta huolimatta, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi ympäristön turmelemiseksi. Törkeästä ympäristön Lue lisää ›

Tuottamuksellinen ympäristön turmeleminen ›

Mikäli toimija muusta kuin törkeästä huolimattomuudesta saattaa, päästää tai jättää ympäristöön esineen, ainetta, säteilyä tai muuta vastaavaa lain tai lain nojalla annetun säännöksen taikka yleisen tai yksittäistapausta koskevan määräyksen vastaisesti, tai ilman laissa edellytettyä lupaa tai samaisten lupaehtojen vastaisesti siten, että kyseinen teko on omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista, muuta vastaavaa ympäristön haitallista muuttumista tai roskaantumista Lue lisää ›

Rakennussuojelurikos ›

Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta, ilman laissa edellytettyä lupaa, purkaa, hävittää, turmelee tai peittää rakennettuun ympäristöön kuuluvan kohteen, joka on laissa tai sen nojalla annetulla määräyksellä suojeltu tai lain nojalla suojeltu tai päätetty asettaa toimenpidekieltoon, katsotaan hänen syyllistyvän rakennussuojelurikokseen. Rakennussuojelurikoksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta purkaa, hävittää tai turmelee laissa Lue lisää ›

Luonnonsuojelurikos ›

Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti hävittää tai turmelee laissa tai sen nojalla suojeltavaksi tai rauhoitetuksi säädetyn tai määrätyn taikka toimenpiderajoituksen alaisen tai toimenpidekieltoon määrätyn luonnonalueen, eläimen, kasvin tai muun luontoon kuuluvan kohteen; taikka, lain tai sen nojalla annetun säännöksen tai määräyksen vastaisesti erottaa ympäristöstään taikka tuo maahan, vie maasta tai kuljettaa Suomen Lue lisää ›