Sikiön, alkion ja perimän loukkaaminen

Törkeä laiton raskauden keskeyttäminen ›

Mikäli laittomassa raskauden keskeyttämisessä aiheutetaan vakava vaara naisen hengelle tai terveydelle; taikka, rikos tehdään vastoin naisen tahtoa, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi raskauden keskeyttämiseksi. Törkeästä laittomasta raskauden keskeyttämisestä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Laiton sukusolujen käyttö ›

Mikäli henkilö käyttää hedelmöityshoidossa sukusoluja tai alkioita vastoin niiden käytölle laissa asetettuja yleisiä rajoituksia; taikka, vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa lapsen ominaisuuksiin valikoimalla sukusoluja tai alkioita taikka muulla tavalla lain vastaisesti; taikka, ottaa vastaan, varastoi tai käyttää hedelmöityshoitoon sukusoluja tai alkioita ilman laissa tarkoitettua luovuttajan suostumusta; taikka, varastoi sukusoluja tai alkioita taikka antaa hedelmöityshoitoa ilman laissa Lue lisää ›

Laiton raskauden keskeyttäminen ›

Joka ilman laissa edellytettyä lupaa tai muuten oikeudettomasti keskeyttää toisen raskauden, syyllistyy laittomaan raskauden keskeyttämiseen. Laittomasta raskauden keskeyttämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Teon yritys on rangaistava. Naista, jonka raskauden keskeyttämisestä on kyse, ei rangaista tekijänä eikä osallisena laittomaan raskauden keskeyttämiseen tai sen yritykseen. Nainen voidaan kuitenkin tuomita rangaistukseen raskauden keskeyttämisestä. Raskauden keskeyttämisestä Lue lisää ›

Laiton perimään puuttuminen ›

Mikäli henkilö ryhtyy tutkimukseen, jossa puututaan ihmisen tai ihmisen alkion taikka sikiön koskemattomuuteen ja jonka tarkoituksena on mahdollistaa joko ihmisen toisintaminen (kloonaaminen); taikka, ihmisen aikaansaaminen alkioita yhdistämällä; taikka, ihmisen aikaansaaminen yhdistämällä ihmisen sukusoluja ja eläimen perintötekijöitä, katsotaan hänen syyllistyvän laittomaan perimään puuttumiseen. Laittomasta perimään puuttumisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.  

Laiton alkioon puuttuminen ›

Mikäli henkilö ryhtyy alkiotutkimukseen ilman laissa tarkoitettua Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston lupaa tai laissa tarkoitettua sukusolujen luovuttajien tai naisen kirjallista suostumusta; taikka, ryhtyy sikiötutkimukseen ilman laissa tarkoitettua raskaana olevan naisen kirjallista suostumusta; taikka, ryhtyy alkiotutkimukseen taikka muuhun alkioon kohdistuvaan toimenpiteeseen vastoin laissa säädettyä rajoitusta tai kieltoa; taikka, ryhtyy alkiotutkimukseen tai sukusolujen tutkimukseen vastoin Lue lisää ›