Vero-oikeus

Yritys maksaa veroja useista eri lähteistä, joihin vaikuttaa yrityksen muoto. Yrityksen verovelvollisuutta selvitettäessä huomioon tulee ottaa esimerkiksi yhteisö- ja ennakkovero, arvonlisävero ja ansiotulovero. Vero-oikeuteen kuuluu laaja-alaista sääntelyä, jonka kokonaisuuden hallinta voi tuntua hankalalta. Tästä osiosta löydät vastauksia useisiin yritystä koskeviin vero-oikeudellisiin kysymyksiin.

Arvonlisävero: Vähennysoikeus ›

Verovelvollisen vähennysoikeus tavoitteena on estää veron kertaantuminen poistamalla tavaran tai palvelun hinnasta aikaisemman myyntiportaan maksama vero. Vähennysoikeus on myönnetty vain verovelvollisille ja vähennysoikeus koskee vain ostoja, joista myyjä tilittää veron. Vähennysoikeus toteutetaan käytännössä siten, että verovelvollinen yritys tilittäessään arvonlisäveroa myynneistä vähentää myynnin verosta ostohintoihin sisältyneen veron. Arvonlisäverolain (AVL 10 luku) pääsääntönä on, että kaikki verollista Lue lisää ›

Aggressiivinen verosuunnittelu ›

Mikä on aggressiivinen verosuunnittelu? ”Kyse on siis siitä, että lain puitteissa tapahtuva verosuunnittelu käytännössä johtaa lopputulokseen, jota käsitteen käyttäjä ei pidä hyväksyttävänä esimerkiksi lain tarkoitus huomioon ottaen tai moraalisista näkökulmista arvioituna.” (T. Viitala) Aggressiivinen verosuunnittelu tapahtuu usein monikansallisissa yrityksissä. Aggressiivinen verosuunnittelu voi tapahtua hyödyntämällä veroparatiiseja tai muita maita hyväksikäyttämällä varsin monimutkaisia yritysrakenteita.

Tulovero: Osakesijoittajan vero-opitimointia ›

Tulovero on Suomen verotuksessa tuloista perittävä vero. Tulovero jakautuu yksityishenkilön osalta ansiotuloihin ja pääomatuloihin. Pääomatulot ovat tuloja, joita varallisuus kerryttää ja ansiotulot ovat muut tulot kuin pääomatulot. Ansiotulot ovat esimerkiksi palkkatulot ja muut tulot, jotka on hankittu ansiotarkoituksessa. Myyntivoiton laskeminen Pääomatuloista maksetaan vuonna 2017 pääomatuloveroa 20 prosenttia ja 30 000 euron ylittävältä osalta 34 prosenttia. Lue lisää ›

Tulovero: Mitkä kulut voi vähentää asunto-osakkeen vuokratuloista? ›

Asunto-osakkeen vuokratulo on pääomatuloa. Näin ollen vuokranantaja maksaa vuokratuloista veroa 30 prosenttia ja 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 prosenttia. Vuokratuloista vähennettävät kulut ovat esimerkiksi asunto-osakkeen hoitovastike, vesimaksut ja vuosikorjauskulut. Nämä kulut vähennetään sinä vuonna, kuin vuokranantaja on nämä maksanut. Osakehuoneiston hankintamenoa, joka on yleensä omistajan sijoitusasunnostaan maksama kauppahinta, ei kuitenkaan voi vähentää vuokratuloista. Pääomavastikkeen vähentäminen Lue lisää ›

Pääomatulovero: Korkotulon verotus ›

Pääomatulo on tulo, joka kertyy pääomasta eli varallisuudesta. Pääomatuloa on muun muassa: voitto, vuokratulo, osinkotulo, korkotulo, rojalti ja myyntivoitto Pääomatuloa verotetaan lähes tasaverolla. Vuonna 2017 verokanta on 30 % ja 34% yli 30 000 euron osalta. Korkotulo Korkotulo, josta on peritty lähdevero, ei ole yleisesti verovelvollisen luonnollisenhenkilön eikä kotimaisenkuolinpesän veronalaista tuloa. Lähdeveron alaisen talletuksen tai Lue lisää ›

Henkilöyhtiön verotus: Kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö ›

Henkilöyhtiö on Suomen lainsäädännössä avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt. Nämä kutsutaan myös elinkeinoyhtymiksi. Elinkeinoyhtymä ei ole verotuksessa erillinen verovelvollinen (TVL 15.1 §) mutta näille vahvistetaan kuitenkin veronalainen tulo ja vähennyskelpoiset tappiot. Henkilöyhtiön vahvistettu veronalainen tulo jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten tulona yhtiömiesten osuuksien mukaisesti. Yhtiönmiesten tulosta ei sen sijaan vähennetä henkilöyhtiön tappioita. Tappio vähennetään avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön seuraavien tilikausien Lue lisää ›

Kiinteistökaupan ilmoittaminen verottajalle ›

Kiinteistökaupan ilmoittaminen verottajalle tehdään varainsiirtoveron, luovutusvoittoveron, lahjaveron taikka perintöveron maksamista varten. Kiinteistökaupan ilmoittaminen verottajalle Varainsiirtovero Kiinteistönkaupoista menee varainsiirtovero. Varainsiirtoveroa ei ole kuitenkaan suoritettava, jos luovutuksensaaja on hankkinut omistukseensa kiinteistön ja vähintään puolet sillä olevasta tai sille rakennettavasta asuinrakennuksesta. Ensiasunnon ostaja on siis vapautettu varainsiirtoveron suorittamisesta. Varainsiirtovero pitää maksaa oma-alotteisesti ja tässä yhteydessä verottajalle siis pitää ilmoittaa tieto tehdystä Lue lisää ›

Välitön ja välillinen verotus ›

Välitön vero Välittömät verot ovat sellaisia, jotka peritään suoraan verovelvollisesta. Välittömiä veroja ei voi siirtää eteenpäin perittäväksi seuraavalta kuluttajaportaalta, vaan ne jää aina verovelvollisen itsensä maksettavaksi. Välittömiä veroja ovat mm. tulovero ja pääomavero. Välillinen vero Välilliset verot ovat sellaisia, jotka verovelvollinen voi siirtää eteenpäin perittäväksi seuraavalta kuluttajaportaalta. Näin ollen, verovelvollinen voi vähentää maksamansa verot omilta Lue lisää ›

Elinkeinovero: Vähennyskelpoinen meno elinkeinotoiminnassa ›

Laki elinkeinotulon verotuksesta (360/1968) (EVL) 3 §:n mukaan elinkeinotoiminnan verotettavaa tuloa määritettäessä veronalaiset tulot ja vähennyskelpoiset menot jaksotetaan verovelvollisen verovuosien tuotoiksi ja kuluiksi. Em. tuottojen ja kulujen erotus muodostaa elinkeinotoiminnan verotettavan tulon. Vero kohdistetaan yrityksen verovuoden nettotuloon, joka saadaan vähentämällä tuotoista vähennyskelpoiset kulut. Mikä on vähennyskelpoinen meno? EVL:n 7 §:n mukaan vähennyskelpoisia ovat elinkeinotoiminnassa tulon hankkimisesta Lue lisää ›

Tulovero ›

Tulovero tarkoittaa tuloista perittävää veroa. Jokaisessa maassa on oman lainsäädännön mukainen verotus ja Suomessa tulovero jakautuu yksityishenkilön osalta ansiotuloihin ja pääomatuloihin. Yhteisöt (yritykset) maksavat tuloistaan yhteisön tuloveroa. Suomessa tuloverotus tapahtuu nettoverotuksena eli bruttotuloista yhteisö voi vähentää verovähennyksinä tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot. Tuloverotus koskee luonnollisia henkilöitä, kuolinpesiä, yhteisöjä, yhtymä ja yhteisetuuksia. Em. välillä tuloverotus Lue lisää ›

Yhteisövero

Yhteisöjä ovat verotuksen näkökulmasta monet yhtiöt kuten osakeyhtiöt ja yhdistykset, joiden tuloksesta yhteisövero peritään. Yhteisön tulos saadaan selville vähentämällä yhteisön veronalaisesta tulosta vähennyskelpoiset kulut, eli palkkakulut. Vuodesta 2014 lähtien yhteisöveron suuruus on ollut 20%.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua verotukseen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Arvonlisävero

ALV eli Arvonlisävero on yleinen kulutusvero, jonka verokanta on 24%. Arvonlisävero sisällytetään eri tuotteiden hintoihin.

2

Henkilöyhtiön verotus

Avoimet ja kommandiittiyhtiöt ovat henkilöyhtiöitä. Esim. avoimessa yhtiössä vahvistettu veronalainen tulo jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten tulona osuuksien mukaisesti.

3

Osingon verotus

Osingolla tarkoitetaan yrityksen omistajilleen jakamaa voitto-osuutta. Luonnollisen henkilön saamasta osingosta 85% on veronalaista pääomatuloa ja 15% verovapaata tuloa.

4

Oma pääoma

Oma pääoma on sellainen osa osakeyhtiön pääomasta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Oma pääoma saattaa toimia puskurina riskejä vastaan.