Liikenne

Ajoneuvon kuljettajalla on useita velvollisuuksia, joita säännellään erilaisilla normeilla. Huomioon tulee ottaa muun muassa vakuutukseen ja katsastukseen liittyvät seikat, tiekuljetustilanteet, pysäköintivirhemaksuihin liittyvät velvollisuudet, sekä velvollisuudet vaaratilanteissa. Myös muilla osallisilla, kuten matkustajilla voi olla velvollisuuksia esimerkiksi onnettomuustilanteessa, ja siksi on hyvä omata yleiskäsitys liikennettä koskevista laeista. Tästä osiosta löytyy kattavasti informaatiota liikenteeseen liittyen.

Ajoneuvon kuljettamiseen vaaditaan ajo-oikeus ›

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamisen yleisiin vaatimuksiin kuuluu tietty ajoneuvoluokan vaadittu ikä ja terveys. Kuljettajaa koskevien yleisten vaatimusten mukaan ajo-oikeutta ei saa sellainen henkilö, jolta vian tai vamman vuoksi puuttuvat kuljettamiseen tarvittavat edellytykset. Ajokorttihakemusta tehdessä haetaan myös ajokorttilupa, joka tulee olla myönnetty ennen kuin ajo-oikeus voidaan myöntää. Liikenteen turvallisuusvirasto vastaanottaa ajokorttilupien hakemukset, jonka perusteella ajo- oikeuden myöntäminen Lue lisää ›

Ajokortin saamiselle on asetettu terveysvaatimukset ›

Ajokortin saamiselle on asetettu erinäisiä edellytyksiä liikenneturvallisuuden tason takaamiseksi. Näin ollen, ajokortin saaminen on kaukana itsestäänselvyydestä. Sen lisäksi, että ajokortin saaminen edellyttää kuljettajatutkinnon suorittamista, tulee ajokorttia hakevan henkilön terveyden olla myös riittävällä tasolla. Ajokortti myönnetään vain henkilöille, jotka täyttävät asetuksella säädetyt terveysvaatimukset. Ajokortin anomisen yhteydessä hakijan tulee antaa terveysselvitys, jonka takia kuljettajatutkintoa ei voi suorittaa henkilö, Lue lisää ›

Valvotun ajo-oikeuden peruuttaminen ›

Valvotun ajo-oikeuden peruuttaminen on mahdollista. Valvottu ajo-oikeus peruutetaan, jos valvottava rikkoo valvottuun ajo-oikeuteen liittyvää rajoitusta tai vaikuttaa alkolukon toimintakykyyn alkolukkolain vastaisesti. Valvottu ajo-oikeus peruutetaan myös, jos valvottava syyllistyy törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen. Kun valvottu ajo-oikeus peruutetaan, sen ajaksi ehdollisena määrätty ajokielto astuu voimaan. Päätöksen tästä tekee tuomioistuin. Valvottu ajo-oikeus voidaan myös peruuttaa kun valvottava Lue lisää ›

Alkolukon tekniset vaatimukset ›

Alkolukon tekniset vaatimukset on määritelty laeissa ja asetuksissa. Alkolukon tehtävä on estää ajoneuvon käyttöönotto siten, että ennen ajoneuvon käynnistämistä alkolukkoon on puhallettava. Tällä varmistetaan, ettei kuljettaja ole alkoholin vaikutuksen alainen. Alkolukko on siis ajoneuvon kuljettajan uloshengitysilmasta alkoholipitoisuutta mittaava laite, joka estää ajoneuvon käynnistymisen tai liikkumisen, jos kuljettajan uloshengitysilman alkoholipitoisuus ylittää laitteeseen asetetun raja-arvon. Alkolukon saattaminen Lue lisää ›

Valvotun ajo-oikeuden voi saada rattijuopumusrikokseen syyllistynyt ›

Valvotun ajo-oikeuden voi saada vakinaisesti Suomessa asuva henkilö, joka on syyllistynyt alkoholin käyttöön perustuvaan rattijuopumukseen ja joka ei ole muusta syystä ajokiellossa. Rattijuopumukseen voi rikoslain mukaan syyllistyä alkoholirattijuopumuksen lisäksi niin, että veressä on huumausainetta tai muuta huumaavaa ainetta. Muu syy ajokieltoon voi olla esim. toistuvat liikennerikokset. Kun henkilö on jäänyt kiinni rattijuopumuksesta, on poliisi yleensä ottanut Lue lisää ›

Alkolukkoajokortti ›

Alkolukkoajokortti mahdollistaa liikkumisen moottorikäyttöisellä kulkuneuvolla, vaikka kuljettaja olisi syyllistynyt rattijuopumukseen. Alkoholin vuoksi rattijuopumuksesta tai törkeästä rattijuopumuksesta epäilty henkilö voi saada ajo-oikeutensa takaisin asennuttamalla ajoneuvoonsa alkolukon. Kun tarkastellaan rattijuopumusrikoksen rangaistusta, alkolukolla valvottu ajo-oikeus on vaihtoehto ajokiellolle. Oikeuden määräämään rangaistukseen sillä ei kuitenkaan ole merkistystä. Alkolukon asennuttamisesta koituu kuljettajalle lisää kuluja. Termeinä ”ajokortti” ja ”ajo-oikeus” on syytä Lue lisää ›

Kuorman sijoittaminen ajoneuvoihin ›

Kuorman sijoittaminen ajoneuvoihin on tehtävä niin, että kuormasta muodostetaan mahdollisimman matala yhtenäinen kokonaisuus. Painopisteen on oltava mahdollisimman alhaalla ja lähellä ajoneuvon pituussuuntaista keskiviivaa. Mahdollisuuksien mukaan kuorma on tuettava tavaratilan etupäätyä vasten. Jos kuormassa on teräviä esineitä, on terävä pää suunnattava taaksepäin. Kuorman sijoittaminen ajoneuvoihin – varmistus ja sitominen Kuorma ei saa kuormakorissa siirtyä siten, että se Lue lisää ›

Henkilöauton kuormaaminen ›

Henkilöauton kuormaaminen on tehtävä niin, että tavarat ja henkilöt, eivät estä kuljettajaa näkemästä tai haittaa ajoneuvon käsittelyä. Näin ollen esim. apukuljettajan paikalla voidaan kuljettaa vain sellaista tavaraa, että kuljettaja näkee myös oikealle. Kuorma ei myöskään saa vaarantaa hallintalaitteiden käsittelyä. Kuormaaminen on lisäksi tehtävä niin, ettei ajoneuvoon määrätty valaisin, heijastin tai kilpi peity. Henkilöauton kuormaaminen – henkilökuljetukset Autossa Lue lisää ›

Henkilö- ja pakettiautoon kytkettävät perävaunut ›

Henkilö- ja pakettiautoon kytkettävät perävaunut voivat olla joko O1-luokkaan tai O2-luokkaan kuuluvia keskiakseliperävaunuja. Perävaunu voi olla myös O2-luokan puoliperävaunu tai O2-luokan varsinainen perävaunu. Normaalit pienet perävaunut ovat joko O1-luokkaan kuuluvia alle 750kg:n kokonaismassan perävaunuja, tai O2-luokan yli 0,75 tonnin perävaunuja. O2-luokan perävaunussa on jarrut ja ne on määräaikaiskatsastettava joka toinen vuosi. Henkilö- ja pakettiautoon kytkettävän puoliperävaunun Lue lisää ›

Talvirenkaiden käyttö ›

Talvirenkaiden käyttö on Suomessa tavallista. Talvirenkaita on yleensä kahta päätyyppiä; nastattomat kitkarenkaat ja liukuesteillä (nastoilla) varustetut talvirenkaat. Liukuesteillä varustetun renkaan on yleisiltä edellytyksiltään oltava sellainen, ettei se oleellisesti vahingoita tien pintaa. Näin ollen esim. jää- tai talviralliautoilussa käytettyjen nk. piikkirenkaiden käyttö tieliikenteessä on pääsääntöisesti kielletty. Käytetyssä henkilöautonrenkaassa ja kevyessä kuorma-autonrenkaassa saa nastan ulkonema olla enintään 2,0 Lue lisää ›

Liikennevakuutus

Jokaisella liikenteessä käytettävällä liikennevälineellä tulee olla liikennevakuutus, jonka pohjalta vakuutusyhtiö korvaa vastapuolelle aiheutuneet vahingot, vaikka vahingon aiheuttaja olisikin toiminut huolimattomasti. Aina ei ole selvää, mitkä tilanteet kuuluvat liikennevakuutuksen piiriin esimerkiksi pysäköintitilanteissa, tai tilanteissa joissa kulkuneuvoa on käytetty olennaisesti muuhun kun henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen. Epäselvyyksien välttämiseksi on hyvä olla yhteydessä vakuutusyhtiöön tai lakimieheen.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua liikenteeseen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1.

Liikennesäännöt

Jotta liikenne sujuisi mutkattomasti, edellyttää se liikennesääntöjen olemassaoloa. Liikenteessä vallitsee usein luottamussäännökset mutta myös lakiin on kirjattu merkittävät liikennesäännöt.

2.

Tieliikennerikos

On olemassa useita rikkomuksia, joita voit tehdä liikenteessä joko huolimattomasti tai tahallisesti. Yleisimmät tieliikennerikokset ovat rattijuopumus, liikenne turvallisuuden vaarantaminen sekä ylinopeus.

3.

Maastoliikenne

Maastoliikenteellä tarkoitetaan moottorikäyttöisten ajoneuvojen liikennettä. Tarvitset aina maanomistajan luvan maastoliikennettä harjoittaessa.

4.

Parkkisakko

Pysäköintivirhemaksu voidaan antaa virheellisen pysäköinnin seurauksesta. Pysäköintivirhemaksu on hallinnollinen sanktio.