Liikenne

Ajoneuvon kuljettajalla on useita velvollisuuksia, joita säännellään erilaisilla normeilla. Huomioon tulee ottaa muun muassa vakuutukseen ja katsastukseen liittyvät seikat, tiekuljetustilanteet, pysäköintivirhemaksuihin liittyvät velvollisuudet, sekä velvollisuudet vaaratilanteissa. Myös muilla osallisilla, kuten matkustajilla voi olla velvollisuuksia esimerkiksi onnettomuustilanteessa, ja siksi on hyvä omata yleiskäsitys liikennettä koskevista laeista. Tästä osiosta löytyy kattavasti informaatiota liikenteeseen liittyen.

Onko yksityinen parkkisakko julkisen vallan käyttöä? ›

Autoilijoiden ja yksityisten pysäköinninvalvontayritysten välillä on ollut erimielisyyksiä siitä, onko valvontamaksun määrääminen rinnastettava julkisen vallan käyttöön. Lähtökohtaisesti vain viranomaisilla on oikeus käyttää julkista valtaa ja siten määrätä sakko. Jos pysäköinnin ehdot on ilmoitettu selkeästi ja näkyvästi, ja ajoneuvo pysäköidään alueelle, syntyy sopimus. Ehtojen vastainen pysäköinti tarkoittaa sopimusrikkomusta, ja valvontamaksu on seuraus sopimusrikkomuksesta. Korkein oikeus on Lue lisää ›

Omistan ajoneuvon, mutta en pysäköinyt sitä itse – pitääkö maksaa? ›

Parkkisakko pitää maksaa, jos pysäköintiehdot on ilmoitettu selkeästi ja näkyvästi pysäköintialueella ja ajoneuvo pysäköidään niiden vastaisesti. Jos pysäköintiehtoja ei ole ilmoitettu tai ne eivät ole selkeästi näkyvillä, sakkoa ei tarvitse maksaa. Sen lisäksi sopimukseen tarvitaan kaksi osapuolta. Yksityisen sakottajan on kyettävä osoittamaan, keiden välille sopimus on syntynyt. Toisin sanoen hänen on pystyttävä osoittamaan ajoneuvon paikalle tuoneen Lue lisää ›

Mihin yksityinen pysäköinninvalvonta perustuu? ›

Tällä hetkellä ei ole lakia, joka säätelisi yksityisestä pysäköinninvalvonnasta. Toiminta rakentuu yleisten periaatteiden ja oikeuskäytännön varaan. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO:2010:23 todennut, että yksityisen pysäköinninvalvonnan harjoittaminen on sallittua. Korkeimman oikeuden ratkaisussa todetaan, että parkkeeratessa yksityisen pysäköinninvalvojan valvomalle alueelle syntyy sopimus autoilijan ja maanomistajan välillä. Vaikka autoilijoiden kesken on paljon ristiriitaisia mielipiteitä sopimuksen syntymisestä parkkeeraamistilanteessa, tämä Lue lisää ›

Liikennerikos: Yleinen auttamistoimen laiminlöynti ›

Liikennepaosta on erotettava yleinen auttamistoimen laiminlyönti, joka perustuu tienkäyttäjän yleisiin velvollisuuksiin auttaa kanssaliikkujia. Jos joku on liikenneonnettomuuden johdosta joutunut sellaiseen tilaan, että hänet on välttämätöntä heti kuljettaa saamaan hoitoa, jokainen ajoneuvon kuljettaja on velvollinen kuljettamaan hänet. Jos ajoneuvo ei sovellu turvalliseen kuljetukseen ja tarkoituksenmukaisempi kuljetus on saatavissa, kuljettajan on avustettava kuljetuksen järjestämisessä. Yleensä vilkkaasti liikennöidyillä Lue lisää ›

Tiekuljetussopimuslaki: Rahtaus ›

Moottoriajoneuvolla tapahtuvasta vastikkeelliseen sopimukseen perustuvasta tavaran kuljetuksesta on säännökset tiekuljetussopimuslaissa. Suomessa tapahtuva kotimainen kuljetus ja pääsääntöisesti myös Suomen ja vieraan valtion välillä tapahtuva kansainvälinen kuljetus kuuluvat lain soveltamisalan piiriin. Tiekuljetussopimuslaki vastaa kansainvälisen rahtikuljetusten yleissopimuksen, ns. CMR-sopimuksen, sääntelyä. Suomen lakia ei sovelleta kansainväliseen kuljetukseen, johon yleisten kansainvälisen yksityisoikeuden periaatteiden mukaan on sovellettava toisen CMR-sopimukseen liittyneen valtion Lue lisää ›

Tiekuljetussopimus: Tiekuljetussopimuslaki sääntelee ›

Kansainvälisessä kuljetuksessa kuljetussopimuksesta on laadittava rahtikirja, jolla sopimus vahvistetaan. Sama on pääsääntönä myös kotimaisissa kuljetuksissa. Tavaran lähettäjä ja rahdinkuljettaja voivat kuitenkin sopia siitä, ettei rahtikirjaa tehdä. Rahtikirjaa ei kotimaisissa kuljetuksissa tarvitse myöskään tehdä, jos sen tekeminen aiheuttaa erityistä haittaa tai se ei ole käytäntönä kyseessä olevissa kuljetuksissa. Tiekuljetussopimus on pätevä ja tiekuljetussopimuslain sääntelyn alainen, vaikka Lue lisää ›

Tavaran lähettäjä: Tavarasta määrääminen kuljetuksen aikana ›

Lähettäjä saa kuljetuksen aikana määrätä tavarasta antamalla rahdinkuljettajalle ohjeita kuljetuksen keskeyttämisestä, määräpaikan muuttamisesta tai tavaran luovuttamisesta muulle kuin aikaisemmin mainitulle vastaanottajalle. Myös muita vastaavia ohjeita on lupa antaa. Rahdinkuljettaja on vastuussa noudatettavissa olevan ohjeen noudattamatta jättämisestä aiheutuneesta vahingosta. Lähettäjän oikeus määrätä tavarasta lakkaa vastaanottajan vaadittua tavaran luovuttamista taikka kansainvälisessä kuljetuksessa, kun vastaanottajalle luovutetaan rahtikirjan vastaanottajankappale. Lue lisää ›

Rahtikirja: Rahtikirjan tiedot ›

Kotimaista kuljetusta varten tehdyssä rahtikirjassa on mainittava lähettäjän, rahdinkuljettajan sekä tavaran vastaanottajan nimet ja osoitteet. Tavaran kuljetettavaksi ottamisen paikka ja päivämäärä sekä määräpaikka on myös mainittava samoin, kuin kollien lukumäärä sekä niiden erityismerkit ja numerot, tai vastaava tavaran seloste. Lisäksi tavaran kokonaispaino tai sen muulla tavoin ilmaistu määrä, sekä laadultaan vaarallisen tavaran yleisesti hyväksytty nimike Lue lisää ›

Rahtikirja: Rahtikirjan pakollisuus ›

Kansainvälisessä kuljetuksessa rahtikirja on tehtävä kolmena kappaleena, jotka lähettäjä ja rahdinkuljettaja allekirjoittavat. Ensimmäinen on lähettäjänkappale, toinen on vastaanottajankappale, joka kulkee tavaran mukana, ja kolmannen kappaleen pitää rahdinkuljettaja. Myös kotimaisessa kuljetuksessa rahtikirja on rahdinkuljettajan tai lähettäjän vaatimuksesta tehtävä useana kappaleena. Rahtikirjan allekirjoittaa rahdinkuljettaja. Suomessa tehdyssä rahtikirjassa allekirjoitukset saavat olla painettuja tai leimattuja. Muussa maassa allekirjoitettuja rahtikirjoja Lue lisää ›

Rahdinkuljetus: Tavaran luovutus vastaanottajalle ›

Kun tavara on saapunut määräpaikkaansa, vastaanottajalla on oikeus vaatia, että rahdinkuljettaja kuittia vastaan luovuttaa hänelle tavaran sekä rahtikirjan vastaanottajankappaleen. Jos tavara on kadonnut tai jos se ei ole tullut perille tarkoitetussa ajassa, vastaanottaja voi esittää rahdinkuljettajalle kuljetussopimukseen perustuvia vaatimuksia. Vastaanottajan tulee suorittaa kuljetussopimuksen mukaan maksettavat määrät. Jos syntyy riitaa siitä, mitä vastaanottajan on maksettava, rahdinkuljettaja Lue lisää ›

Liikennevakuutus

Jokaisella liikenteessä käytettävällä liikennevälineellä tulee olla liikennevakuutus, jonka pohjalta vakuutusyhtiö korvaa vastapuolelle aiheutuneet vahingot, vaikka vahingon aiheuttaja olisikin toiminut huolimattomasti. Aina ei ole selvää, mitkä tilanteet kuuluvat liikennevakuutuksen piiriin esimerkiksi pysäköintitilanteissa, tai tilanteissa joissa kulkuneuvoa on käytetty olennaisesti muuhun kun henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen. Epäselvyyksien välttämiseksi on hyvä olla yhteydessä vakuutusyhtiöön tai lakimieheen.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua liikenteeseen liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 31 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Liikennesäännöt

Liikenteen sujuvuus edellyttää liikennesääntöjen olemassaoloa. Liikenteessä vallitsee yleisesti luottamussäännökset mutta myös lakiin on kirjattu merkittäviä liikennesääntöjä.

2

Tieliikennerikos

Liikenteessä voi tehdä rikkomuksia joko huolimattomasti tai tahallisesti. Yleisimpiä tieliikennerikoksia ovat rattijuopumus, liikenneturvallisuuden vaarantaminen sekä ylinopeus.

3

Maastoliikenne

Maastoliikenteellä tarkoitetaan moottorikäyttöisten ajoneuvojen liikennettä. Maastoliikennettä harjoittaessa tarvitaan aina maanomistajan lupa.

4

Parkkisakko

Pysäköintivirhemaksu eli yleisemmin parkkisakko voidaan antaa virheellisen pysäköinnin seurauksena. Pysäköintivirhemaksu on hallinnollinen sanktio.