Maastoliikenne

Milloin maastoajoneuvoa saa käyttää tiellä? ›

Maastoajoneuvojen käyttö tiellä on lähtökohtaisesti kielletty. Maastossakin niiden käyttö on kielletty ilman maanomistajan lupaa. Maastoajoneuvoa saa käyttää tiellä vain poikkeustilanteissa Moottorireellä ja pyörillä varustetulla maastoajoneuvolla saa ylittää tien ja sillan. Tien ylittäminen on siis mahdollista, kunhan maastoajoneuvon kuljettajalla on lupa ajaa maastossa molemmilla puolilla tietä. Sillan käyttö tulee lähinnä kysymykseen kun jää on heikkoa. Järven Lue lisää ›

Metsästysaseen kuljettaminen ›

Metsästysaseen kuljettaminen on pitkälti sidoksissa henkilön oikeuteen metsästää kyseisellä alueella. Asetta ei ilman luvallista tarkoitusta tai metysästysoikeuden haltijan suostumusta saa kuljettaa muuten kuin lataamattomana suojuksessa, jos henkilöllä ei ole oikeuttaa metsästää alueella. Metsästysaseen kuljettaminen kulkuneuvoissa Moottorikäyttöisessä ajoneuvossa asetta on kuljetettava lataamattomana ja sijoitettuna suojukseen tai suojattuun tilaan. Sama pätee metsästysaseen kuljettamiseen ilma-aluksessa ja veneessä moottorin Lue lisää ›

Moottorikelkkareitin siirtäminen ja lakkauttaminen ›

Moottorikelkkareitin siirtäminen ja lakkauttaminen on säännelty maastoliikennelaissa. Moottorikelkkareitti on tieliikennelain alaista tiealuetta. Reitti perustetaan sopimuksella tai toimituksella. Moottorikelkkareitin siirtäminen Siirtämienen tarkoittaa, että reitti siirretään joiltakin osin sinne, missä se ei ennen ole kulkenut. Siirtämiseen lainsäädäntö suhtautuu kuten reitin perustamiseen. Kun reitti siirretään uuteen paikkaan, on siis ensin oltava reittisuunnitelma, jonka kunnan ympäristöviranomainen hyväksyy. Reitti siirtyy Lue lisää ›

Moottorikelkkareitin kunnossapito — kuka vastaa? ›

Moottorikelkkareitin kunnossapito on reitin merkitsemisemistä, liikennemerkkien asettamista, lanaamista ym. ylläpitotoimia. Moottorikelkkareitti on tieliikennelaissa tarkoitettu tie. Se on tarkoitettu pysyvään moottorikelkkaliikenteeseen. Reitin pitäjänä voi toimia kunta, kuntayhtymä, valtio tai yhteisö taikka elinkeinonharjoittaja. Virallinen reitti perustetaan sopimuksella tai toimituksella. Moottorikelkkareitin kunnossapito on reitin pitäjän vastuulla Reittiä käyttöönotettaessa reitin pitäjällä on oikeus poistaa reitiltä ajoa haittaavia puita, pensaita sekä Lue lisää ›

Moottorikelkkareitti perustetaan sopimuksella tai toimituksella ›

Moottorikelkkareitti on tieliikennelaissa tarkoitettu tie. Se on tarkoitettu pysyvään moottorikelkkaliikenteeseen. Reitin pitäjänä voi toimia kunta, kuntayhtymä, valtio tai yhteisö taikka elinkeinonharjoittaja. Virallinen reitti on syytä erottaa urista, jotka useimmiten ovat maastoa. Reitin perustamista edeltää reittisuunnitelma Moottorikelkkareitin perustamiseksi on laadittava reittisuunnitelma, jonka hyväksymisestä päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Reitissä suunnitellaan myös levähdys- ja huoltoalueet, sekä ne kiinteistöt, joiden kautta Lue lisää ›

Maastoliikenne edellyttää maanomistajan lupaa ›

Maastoliikenne edellyttää Suomessa yleensä maanomistajan lupaa. Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa. Lupaa ei tarvita esim. viranomaistoiminnassa, poronhoitotöissä ja esim. sähkölinjatöissä. Mitä on maastoliikenne? Maastoliikenne tapahtuu maastossa. Tieliikennelain alainen alue ei ole maastoa. Liikkumista moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tieliikennelain alaisilla alueilla säänneellän tieliikennelaeissa kuten tieliikennlaissa, Lue lisää ›

Erätarkastaja valvoo valtion alueiden käytön lainmukaisuutta ›

Erätarkastaja valvoo Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion alueiden käytön lainmukaisuutta erävalvontaan kuuluvassa laajuudessa. Erätarkastajat on sijoitettu julkisten hallintotehtävien yksikköön. Erätarkastajalla on suhteellisen laajat laissa määritellyt toimivaltuudet eränkäyntiin liittyvän rikollisuuden paljastamiseksi. Kelpoisuusehtona ko. virkaan on poliisin perustutukinto. Nykyinen erävalvontalaki on tullut voimaan 1.1.2006. Käytännön tehtävät Erätarkastajat valvovat mm. metsästystä, kalastusta, jokamiehenoikeuksia ja maastoliikennettä. Erätarkastajat valvovat myös valtion Lue lisää ›

Moottoriurheilukisat: Lupa moottori-urheilukilpailun pitämiseen ›

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava lupa, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja ympäristölle, asutukselle, luonnon yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Luvan myöntäminen edellyttää, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa ja että toiminnan järjestämiseen on saatu alueen omistajan Lue lisää ›

Moottorikelkkailu: Moottorikelkkailija ja liikennesäännöt ›

Maastossa ajaminen edellyttää viidentoista vuoden ikää. Toisen maalla saa ajaa vain maanomistajan luvalla. Merkityille moottorikelkkareiteille vaaditaan T-luokan ajokortti. Reiteillä ja muualla maastossa saa ajaa maksimissaan 60km/h ja jäällä 80km/h. Reellä henkilöitä vedettäessä on suurin sallittu enimmäisnopeus 40 km/h. Moottorikelkkareitillä sitoo myös tieliikennelain yleinen tilannenopeus: vauhti on sovitettava tilanteen mukaan. Moottorikelkkareiteillä valojen käyttö on pakollista ja Lue lisää ›

Maastoliikenne: Maastoliikenteen rajoittaminen ›

Alueellinen ympäristökeskus voi rajoittaa maastoliikennettä. Alueellista kieltoa tai rajoitusta voi hakea mm. yksityinen maanomistaja, jota asia koskee. Ympäristökeskukset huolehtivat siitä, että moottorikelkkailu tai muu maastoliikenne ei uhkaa haavoittuvia luontoalueita. Myös meluhaittoihin kiinnitetään huomiota. Ympäristökeskus voi tavoitteiden saavuttamiseksi osallistua reitistön suunnitteluun sekä asettaa alueellisia liikkumis- ja nopeusrajoituksia. Moottorikelkkailu ei saa aiheuttaa vahinkoa tai haittaa luontaiselinkeinolle, luonnolle Lue lisää ›