Yritysjärjestelyt

Yritysjärjestelyissä yrityksen omistusten rakenteita muutetaan tai osa liiketoiminnasta siirretään kokonaan toiseen yhtiöön. Yritysjärjestelyt ovat usein laajoja ja monimutkaisia prosesseja, joihin sisältyy verotuksellisia toimenpiteitä, jotka vaativat osaltaan erityistä tarkkuutta. Yritysjärjestelyt osuudesta löydät tietoa yhtiön jakautumisesta, sulautumisesta, liiketoimintasiirroista, kansainvälisistä yritysjärjestelyistä sekä osakevaihdoista.

Emoyhtiö ›

Emoyhtiö on yhtiö, joka käyttää määräysvaltaa muissa, tytäryhtiöiksi kutsutuissa, yhtiöissä. Näiden yhdessä muodostamaa taloudellista kokonaisuutta kutsutaan konserniksi. Emoyritys on konsernissa sellainen yritys, josta millään muulla yrityksellä ei ole yli 50 prosentin määräysvaltaa. Emoyhtiön yli 50 prosentin äänivalta suhteessa tytäryhtiöönsä voi syntyä joko suoraan tai välillisesti. Määräysvalta toteutuu yleensä siten, että emoyhtiöllä on yli puolet äänivallasta Lue lisää ›

Yrityskauppavalvonta ›

Yrityskauppavalvonta on valvontaa, jota Kilpailu- ja kuluttajavirasto tekee tutkiakseen yrityskauppoja. Tietyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat on kilpailulainsäädännön perusteella ilmoitettava Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Euromääräisten rajojen tarkoituksena on sulkea valvonnan ulkopuolelle pienimmät kaupat. Pienimmillä kaupoilla ei oletusarvoisesti ole merkitystä kilpailutilanteeseen. Yrityskauppa on saatettava Kilpalu- ja kuluttjaviraston tietoon ensinnäkin, jos kaupan osapuolten liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa. Tämä liikevaihtoraja Lue lisää ›

Unionin yrityskauppavalvonta ›

Unionin yrityskauppavalvonta on Euroopan komission tekemää liikevaihdoltaan merkittävien yritysten kauppoihin liittyvää valvontaa. Tietyt liikevaihtorajat ylittävät yrityskaupat on kilpailulainsäädännön perusteella ilmoitettava Euroopan komissiolle. Euromääräisten rajojen tarkoituksena on sulkea valvonnan ulkopuolelle pienimmät kaupat. Pienimmillä kaupoilla ei oletusarvoisesti ole merkitystä kilpailutilanteeseen talousalueella. Yrityskauppavalvonnalla pyritään turvaamaan markkinoiden kilpailullinen rakenne. Ilman valvontaa harvojen yritysten hallitsemalla markkina-alueella voitaisiin yrityskaupoilla saavuttaa monopoli Lue lisää ›

Kilpailuoikeuden tavoitteista ›

Kilpailunrajoituslainsäädännön tavoitteena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Tällöin turvataan ensinnäkin kilpailuedun hankkimista hyödykkeen laadun, hinnan tai muiden ominaisuuksien avulla ja sen lisäksi pyritään varmistamaan elinkeinonharjoittajien markkinamekanismin ohjaama toimintavapaus sekä vapaa hinnanmuodostus. Toimivan kilpailu edellyttää ennen muuta alalle pääsyn vapautta sekä taloudellista kilpailua rajoittavien kilpailunrajoitusten poistamista. Kilpailunrajoituslainsäädännön keskeinen tavoite on siis turvata Lue lisää ›

Osakekauppa

Osakekaupan tarkoitus on myydä yhtiön omistuukseen oikeuttavia osakkeita eteenpäin niitä ostaville. Osakkeen ostaja saa osakekauppojen yhteydessä itselleen osakkeiden omistamisen mukana tulevat oikeudet ja velvollisuudet. Näihin sisältyvät muun muassa velat ja vastuut.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua yritysjärjestelyihin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon
0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Sulautuminen

Sulautuminen eli fuusio tarkoittaa yritysjärjestelyä, jossa yksi tai useampi osakeyhtiö siirtää varallisuutensa ja velkansa toiseen osakeyhtiöön.

2

Jakautuminen

Jakautumisella tarkoitetaan osakeyhtiön jakamista osiin, jossa osakeyhtiön varat sekä velat siirtyvät jakautumisen yhteydessä yhdelle tai useammalle uudelle perustettavalle osakeyhtiölle.

3

Liiketoimintasiirto

Liiketoimintasiirrolla tarkoitetaan järjestelyä, jossa osakeyhtiö luovuttaa joko kaikki tai yhteen tai useampaan liiketoimintakokonaisuuteen kohdistuvat varat ja velat siirtyvää toimintaa jatkavalle osakeyhtiölle.

4

Osakevaihdot

Osakevaihdossa esim. yksi osakeyhtiö hankkii toisen osakeyhtiön osakkeista sellaisen osuuden, että yhtiön omistamat osakkeet tuottavat enemmän kuin 50% toisen yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä.