Ulosotto, konkurssi, velkajärjestely

Ulosotto, konkurssi ja velkajärjestely voivat joskus tulla osaksi yrityksen elinkaarta. Yritysmuodosta riippuen ulosottotilanteessa varoja voidaan ulosmitata esimerkiksi yrityksen tai yrittäjän varoista. Mikäli yritys ei selviä veloistaan, pyritään konkurssimenettelyllä turvaamaan velkojen takaisinmaksu velkojia tyydyttävällä tavalla. Konkurssimenettelyn seurauksena on usein yrityksen olemassaolon päättyminen. Sen sijaan velkajärjestelyn tarkoituksena on ratkaista yrityksen maksuvaikeudet ja turvata yrityksen toiminnan jatkuvuus esimerkiksi sopimalla uudesta maksusuunnitelmasta, tai aloittamalla yrityssaneeraus.

Ulosottomiehen oikeudet voimakeinoihin ›

Ulosottomiehen oikeudet koskevat myös lieviä voimakeinoja. Ulosottomies voi tehtäväänsä hoitaessaan kohdata erilaisia esteitä. Velallinen on voinut esimerkiksi piilottaa omaisuuttaan tai laittaa sitä lukkojen taakse. Myös fyysisen vastarinnan kohtaaminen on mahdollista. Jotta ulosottomies voisi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti ja turvallisesti, on ulosottomiehen oikeudet voimakeinojenkin osalta määritelty laissa ja ulosottomiehelle on annettu mahdollisuus erilaisten voimakeinojen käyttöön. Ulosottomiehellä on oikeus Lue lisää ›

Voinko säilyttää autoni ulosotossa? ›

Pääsääntöisesti auto voidaan ulosmitata. Auto ei yleensä ole sellainen velalliselle välttämätön esine, joka estäisi sen ulosmittauksen. Lisäksi auto voidaan usein muuttaa helposti rahaksi. Velalliselle on kuitenkin laissa säädetty erottamiseduksi kutsuttu suoja. Tietyissä melko harvinaisissa tilanteissa auto voi kuulua erottamisedun piiriin. Jos auton katsotaan olevan erottamisedun piirissä, sitä ei voida ulosmitata. Erottamisedun piiriin on laissa säädetty Lue lisää ›

Ulosotto syrjäytyy yleistäytäntöönpanossa ›

Ulosotossa on kyse tietyn suuruisen varallisuusmäärän perimisestä velalliselta. Ulosotto kohdistuu siis vain tiettyyn omaisuuteen. Tästä syystä ulosottoa kutsutaan erityistäytäntöönpanoksi. Konkurssimenettely, yrityssaneeraus, sekä yksityishenkilön velkajärjestely koskevat velallisen koko varallisuutta. Tästä syystä näitä menettelyjä kutsutaan yleistäytäntöönpanoksi. Yleistäytäntöönpanolla on erityistäytäntöönpanon syrjäyttävä vaikutus. Kun esimerkiksi konkurssi alkaa, se muodostaa esteen ulosotolle. Konkurssin alettua konkurssipesään kuuluvaan omaisuutta ei siis voida Lue lisää ›

Attraktioperiaate: Ulosottomiehen ratkaisuvalta ›

Ulosotossa yleisenä periaatteena on menettelyn joutuisuus. Joutuisuuden varmistamiseksi ulosottomenettelyssä noudatetaan attraktioperiaatetta. Attraktioperiaatteen mukaan ulosottomiehellä on itsenäistä ratkaisuvaltaa. Hän voi itsenäisesti ratkaista ulosoton yhteydessä ilmenevät ongelmat. Ongelmana voi ilmetä esimerkiksi erimielisyys jonkin ulosmitattavan esineen omistuksesta. Ulosoton kohteena oleva velallinen voi esimerkiksi väittää, että ulosmitattava esine ei kuulu hänelle. Tällöin ulosottomiehen on tutkittava ja ratkaistava asia. Ulosottomiehen Lue lisää ›

Takaisinsaantikanteen määräaika ›

Takaisinsaantikanne on pantava vireille vuoden kuluessa konkurssin alkamisesta. Siis vuodessa siitä päivästä, jona konkurssituomioistuin on antanut päätöksen konkurssiin asettamisesta. Esimerkiksi jos velallinen on asetettu konkurssiin tuomioistuimen päätöksellä 15.05.2015, on aikaa kanteen nostamiseen 15.05.2016 asti. On kuitenkin mahdollista, että konkurssipesä havaitsee takaisinsaantiperusteen vasta, kun vuoden määräaika on jo kulunut. Näitä tilanteita varten on säädetty toissijainen määräaika. Lue lisää ›

Takaisinsaantiasiassa toimivaltainen tuomioistuin ›

Pääsääntönä on, että takaisinsaantia vaaditaan kanteella käräjäoikeudessa. Takaisinsaantikanne on siis konkurssista erillinen ja itsenäinen oikeudenkäynti. Normaalisti toimivaltainen tuomioistuin on vastaajan kotipaikan tuomioistuin. Vastaajalla tarkoitetaan sitä henkilöä, jota vastaan kanne on nostettu. Takaisinsaantiasiassa kanne nostetaan siis peräytettävän suorituksen saaneen henkilön kotipaikan tuomioistuimessa. Takaisinsaantikanne voidaan valinnaisesti panna vireille konkurssituomioistuimessa. Konkurssituomioistuin on se tuomioistuin, joka on päättänyt velallisen Lue lisää ›

Kenellä on oikeus vaatia takaisinsaantia? ›

Oikeus vaatia takaisinsaantia on konkurssipesän pesänhoitajalla. Pesänhoitaja on konkurssipesän keskeinen toimija. Hänen tehtävänään on muun muassa pesän juoksevien asioiden hoitaminen. Lisäksi pesänhoitajan lakisääteisiin tehtäviin kuuluu mm. takaisinsaantiasioiden hoitaminen. Jos pesänhoitaja saa takaisinsaannilla palautettua omaisuutta pesään, koituu se kaikkien konkurssipesän velkojien hyväksi. Lisäksi velkojalla on oikeus vaatia takaisinsaantia. Edellytyksenä kuitenkin on, että hän on valvonut saatavansa Lue lisää ›

Takaisinsaantiajan määrittäminen: Määräpäivä ›

Takaisinsaantiajalla tarkoitetaan konkurssia edeltävää ajanjaksoa, jonka aikana tehtyjä maksuja voidaan saada takaisin konkurssipesään. Tätä aikaa kutsutaan myös ”kriittiseksi ajaksi”. Jos konkurssivelallinen on tällä ajanjaksolla tehnyt velkojiaan loukkaavia oikeustoimia, ne voidaan tuomioistuimen päätöksellä peräyttää. Oikeustoimen peräyttämisellä tarkoitetaan esimerkiksi konkurssivelallisen suorittaman maksun palauttamista takaisin konkurssipesään. Takaisinsaantiajan tarkoituksena on turvata velkojien yhdenvertaisuus. Ilman takaisinsaannin mahdollisuutta velkoja saattaisi suosia Lue lisää ›

Konkurssi oikeudenkäynnin aikana ›

Konkurssi on menettely, jossa velallisen koko omaisuus käytetään yhdellä kertaa hänen velkojensa maksuksi suhteellisesti kunkin velan suuruuden mukaan. Käräjäoikeus voi asettaa velallisen konkurssiin, jos hän on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Velallisena voi olla luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yritys tai muu yhteisö. Konkurssiin asettamista voi hakea velallinen itse tai velkoja. KONKURSSIIN OIKEUDENKÄYNNIN AIKANA Lue lisää ›

Ulosottomiehen esteellisyys ulosottoasiassa ›

Ulosottomiehen esteellisyys estää häntä ryhtymästä ulosottoasian täytäntöönpanoon. Ulosottomiehen esteellisyys syntyy, jos ulosottomiehellä on jokin henkilökohtainen intressi asiaan. Esteellisyyssäännösten tarkoitus on varmistaa se, että ulosottomies viranomaisena käsittelee asiaa objektiivisesti ja puolueettomasti. Jos ulosottomies on aloittanut ulosottoasian täytäntöönpanon ja hän myöhemmin tulee tai havaitsee itsensä esteelliseksi, on ulosottomiehen keskeytettävä täytäntöönpano. Ulosottomiehen on ns. jäävättävä itsensä havaittuaan olevansa esteellinen asiaan Lue lisää ›

Yrityssaneerauksen edellytykset

Yrityssaneerauksen edellytyksenä on yrityksen maksukyvyttömyys, tai uhkaava maksukyvyttömyys, joka on velkasaneerauksella mahdollista eheyttää. Näin ollen yrityssaneerausta ei voida aloittaa esimerkiksi tilanteissa, joissa on todennäköistä että saneeraus palauttaisi maksukyvyn vain lyhytaikaisesti, tai joissa on epätodennäköistä, että velallinen selviytyisi saneerauksesta aiheutuvista kustannuksista. Saneerausmenettely aloitetaan velkojien tai velallisen hakemuksesta, jonka vahvistaa käräjäoikeus.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua ulosottoon, konkurssiin ja velkajärjestelyihin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Konkurssipesä

Konkurssi on menettely, jossa maksukyvyttömän velallisen ja hänen kaikkien velkojiensa taloudelliset suhteet selvitetään. Tällöin velallisen koko omaisuus siirtyy konkurssipesälle velkojien hallittavaksi.

2

Ulosottoperuste

Jotta velkoja saa velkansa ulosoton kautta maksettavaksi, on hänellä oltava sitä hakiessaan ulosottoperuste. Yleisin ulosottoperuste on tuomioistuimen päätös riita- tai rikosasiassa.

3

Ulosottomies

Ulosottomiehenä toimii virkamies, jonka tehtävänä on panna täytäntöön tuomioistuimen ratkaisut ja periä sellaiset saatavat, joiden suoritus on laiminlyöty.

4

Yrityssaneeraus

Saneerausmenettelyssä pyritään turvaamaan yrittäjän taloudellinen jatkuvuus. Sitä käytetään, kun yrityksen olisi mahdollista saneerauksen avulla tervehtyä ja velkojien saavan saatavilleen parempi suoritus kuin konkurssissa.