Ulosotto, konkurssi, velkajärjestely

Ulosotto, konkurssi ja velkajärjestely voivat joskus tulla osaksi yrityksen elinkaarta. Yritysmuodosta riippuen ulosottotilanteessa varoja voidaan ulosmitata esimerkiksi yrityksen tai yrittäjän varoista. Mikäli yritys ei selviä veloistaan, pyritään konkurssimenettelyllä turvaamaan velkojen takaisinmaksu velkojia tyydyttävällä tavalla. Konkurssimenettelyn seurauksena on usein yrityksen olemassaolon päättyminen. Sen sijaan velkajärjestelyn tarkoituksena on ratkaista yrityksen maksuvaikeudet ja turvata yrityksen toiminnan jatkuvuus esimerkiksi sopimalla uudesta maksusuunnitelmasta, tai aloittamalla yrityssaneeraus.

Konkurssi: Lahjan tai lahjanluontoisen sopimuksen peräytyminen ›

Yleisesti ottaen ennen konkurssia velallisen tekemät oikeustoimet, jotka loukkaavat velkojien oikeuksia voidaan peräyttää takaisinsaannin avulla. Sellainen pesänhoitaja tai velkoja voi vaatia takaisinsaantia, mikäli hän on valvonut saatavaansa konkurssissa taikka heidän saatavansa löytyy jakoluettelosta. Takaisinsaannin yleiset edellytykset Mikäli siis velallinen ennen konkurssia velkojien vahingoksi tekee sellaisia oikeustoimia, jotka vahingoittavat velkojia, voidaan oikeustoimia palauttaa konkurssipesään. Näin ollen Lue lisää ›

Konkurssipesä: korvausvastuu usean pesänhoitajan kesken ›

Konkurssipesään voidaan määrätä tuomioistuimen päätöksellä yksi tai useampi pesänhoitaja. Varsinkin laajoihin ja yleisesti ottaen hankalempiin konkurssipesiin on mahdollista määrätä useampia pesänhoitajia selvittämään konkurssipesää. Mikäli pesänhoitajia on useampia, he voivat keskenään jakaa konkurssipesään kuuluvien tehtävien hoitamisen. Tehtävien jako ei kuitenkaan suoraan poista pesänhoitajien vastuuta toistensa virheistä ja laiminlyönneistä. Pesänhoitajien vastuu on jakamatonta ja pesänhoitajien intresseissä on varmistaa Lue lisää ›

Pesänhoitajan kelpoisuus konkurssissa ›

Konkurssilaissa on säädetty konkurssimenettelystä, joka alkaa kun tuomioistuin asettaa maksukyvyttömän velallisen konkurssiin. Samallakonkurssituomioistuimen on määrättävä konkurssipesään pesänhoitaja, jonka tehtävänä on muun muassa huolehtia konkurssivelallisen omaisuuden ja velvoitteiden selvittämisestä. Tuomioistuimen tehtävänä onkin valita pesänhoitaja konkurssin hakijan esityksen mukaisesti tai määrää tehtävään muun, konkurssilain yleiset kelpoisuusehdot täyttävä, esteetön henkilö. Konkurssivelkojien intressien toteuttamiseksi määräysvalta velallisen varallisuudesta siirtyy kokonaan Lue lisää ›

Ulosotto: Häätö – muuttokehotus ja muuttopäivän määrääminen ›

Hää­tö tu­lee vi­reil­le ha­ke­muk­ses­ta ja siihen tar­vi­taan tuo­miois­tui­men pää­tös. Ulosottoviranomaisen on toimitettava häädettävälle muuttokehotus, jossa on ilmoitettava muuttopäivä sekä kehotus muuttaa vapaaehtoisesti ja huolehtimaan itse omaisuutensa poiskuljettamisesta. Häädettävistä tiloista tulee poistua viimeistään muuttokehotuksessa mainittuna päivänä. Muuttokehotuksessa on ilmoitettava muuttopäivä, jolloin häädettävien on viimeistään muutettava tiloista, sekä se, miten paikalle jääneen omaisuuden suhteen on lain mukaan Lue lisää ›

Ulosottoperuste ›

Ulosoton käynnistyminen edellyttää, että ulosoton hakijalla on ulosottoperuste, jossa ulosoton kohteena olevalle henkilölle on asetettu ulosottokaaren soveltamisalaan kuuluva velvoite tai määrätty turvaamistoimi. Velkoja ei voi siis suoraan hakea erääntyneen saatavansa ulosottoa, kun velallinen on jättänyt saatavansa maksamatta, vaan velkojan on hankittava siitä ulosottoperuste. Ulosottoperusteeksi kelpaavat asiakirjat on lueteltu ulosottokaaressa. Ulosottokaaresta löytyvä luettelo on tyhjentävä, mikä Lue lisää ›

Yleistä konkurssista ›

Konkurssi tarkoittaa maksukyvyttömyysmenettelyä, joka koskee kaikkia velallisen velkoja, jotka on käytettävä kyseisten velkojen maksuun. Silloin, kun velallinen ei enää pysty vastaamaan veloistaan, voidaan hänet asettaa konkurssiin. Velallisella voidaan tarkoittaa luonnollista henkilöä, kuolinpesää, yritystä tai yhteisöä. Tuomioistuin päättää konkurssiin asettamisesta, velallisen tai velkojen kirjallisen konkurssi hakemuksen perusteella. Konkurssi hakemus on toimitettava kirjallisesti ja se tulee sisältää Lue lisää ›

Perinnön ulosmittaus ›

Perinnön ulosmittaus voi kohdistua perillisen saamaan perintöön, mutta ulosottoa ei voi tehdä, jos perillinen luopuu perinnöstä tehokkaasti. Perinnön ulosmittaus Ulosottovelallisen saama perintö on ulosmitattavissa siten kuin ulosottokaaressa tarkemmin säädetään. Normaalitilanteessa kuolinpesän osakkaan perintö on ulosmittauskelpoista omaisuutta. Käytännössä ulosotto toteutetaan kuolinpesässä siten, että saatuaan tiedon siitä, että ulosotossa oleva velallinen on saamassa kenties perintöä, ulosottomies lähestyy tässä vaiheessa osakasta ja/tai kuolinpesän pesänhoitajaa. Lue lisää ›

Irtaimen omaisuuden huutokauppa ›

Ulosottomiehen toimittama irtaimen huutokauppa on julkinen tilaisuus, johon kaikilla on oikeus osallistua. Irtain omaisuus myydään lähtökohtaisesti esineittäin. Tarkoituksenmukainen kokonaisuus voidaan kuitenkin haluttaessa myydä myös yhtenä kokonaisuutena. Irtaimen omaisuuden huutokaupassa noudatetaan pääosin normaaleja huutokaupan sääntöjä. Tarjoukset nostetaan alhaalta ylöspäin, kunnes meklari katsoo, ettei uusia korkeampia tarjouksia ole enää tulossa, minkä jälkeen hän päättää kaupan. Ostaja ostaa huudetun Lue lisää ›

Asuntojen ja kiinteistöjen huutokauppa ›

Jos asunto tai kiinteistö tulee ulosmitatuksi, se voidaan muun ulosmitatun omaisuuden tavoin myydä ulosottomiehen toimittamalla julkisella huutokaupalla eli niin sanotulla pakkohuutokaupalla. Toinen vaihtoehto on vapaa myynti, kuten myynti vapailla markkinoilla tavallisin myyntiehdoin, mutta vapaa myynti edellyttää yleensä velallisen, velkojien ja muiden oikeudenhaltijoiden suostumusta. Asuntojen ja kiinteistöjen huutokauppa tapahtuu Ulosottokaaresta ilmi käyvän saman kaavan mukaisesti. Huutokaupan Lue lisää ›

Saneerausohjelmaehdotuksen laatiminen ›

Saneerausohjelmaehdotuksen laatiminen on tuomioistuimen saneerausmenettelyä varten nimeämän selvittäjän laadittava ehdotus ohjelmaksi. Tuomioistuimen saneerausmenettelyä varten nimeämän selvittäjän on laadittava ehdotus saneerausohjelmaksi ja toimitettava se tuomioistuimelle tuomioistuimen asettamassa määräajassa. Määräaika ei saa ilman erityistä syytä olla pidempi kuin neljä kuukautta. Ehdotusta laatiessaan selvittäjän on neuvoteltava velallisen, velkojatoimikunnan sekä tarpeen mukaan myös yksittäisten velkojien kanssa. Yksittäiseen velkojaan rinnastetaan Lue lisää ›

Yrityssaneerauksen edellytykset

Yrityssaneerauksen edellytyksenä on yrityksen maksukyvyttömyys, tai uhkaava maksukyvyttömyys, joka on velkasaneerauksella mahdollista eheyttää. Näin ollen yrityssaneerausta ei voida aloittaa esimerkiksi tilanteissa, joissa on todennäköistä että saneeraus palauttaisi maksukyvyn vain lyhytaikaisesti, tai joissa on epätodennäköistä, että velallinen selviytyisi saneerauksesta aiheutuvista kustannuksista. Saneerausmenettely aloitetaan velkojien tai velallisen hakemuksesta, jonka vahvistaa käräjäoikeus.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua ulosottoon, konkurssiin ja velkajärjestelyihin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1

Konkurssipesä

Konkurssi on menettely, jossa maksukyvyttömän velallisen ja hänen kaikkien velkojiensa taloudelliset suhteet selvitetään. Tällöin velallisen koko omaisuus siirtyy konkurssipesälle velkojien hallittavaksi.

2

Ulosottoperuste

Jotta velkoja saa velkansa ulosoton kautta maksettavaksi, on hänellä oltava sitä hakiessaan ulosottoperuste. Yleisin ulosottoperuste on tuomioistuimen päätös riita- tai rikosasiassa.

3

Ulosottomies

Ulosottomiehenä toimii virkamies, jonka tehtävänä on panna täytäntöön tuomioistuimen ratkaisut ja periä sellaiset saatavat, joiden suoritus on laiminlyöty.

4

Yrityssaneeraus

Saneerausmenettelyssä pyritään turvaamaan yrittäjän taloudellinen jatkuvuus. Sitä käytetään, kun yrityksen olisi mahdollista saneerauksen avulla tervehtyä ja velkojien saavan saatavilleen parempi suoritus kuin konkurssissa.