Ulosotto, konkurssi, velkajärjestely

Ulosotto, konkurssi ja velkajärjestely voivat joskus tulla osaksi yrityksen elinkaarta. Yritysmuodosta riippuen ulosottotilanteessa varoja voidaan ulosmitata esimerkiksi yrityksen tai yrittäjän varoista. Mikäli yritys ei selviä veloistaan, pyritään konkurssimenettelyllä turvaamaan velkojen takaisinmaksu velkojia tyydyttävällä tavalla. Konkurssimenettelyn seurauksena on usein yrityksen olemassaolon päättyminen. Sen sijaan velkajärjestelyn tarkoituksena on ratkaista yrityksen maksuvaikeudet ja turvata yrityksen toiminnan jatkuvuus esimerkiksi sopimalla uudesta maksusuunnitelmasta, tai aloittamalla yrityssaneeraus.

Takaisinsaantiasiassa toimivaltainen tuomioistuin ›

Pääsääntönä on, että takaisinsaantia vaaditaan kanteella käräjäoikeudessa. Takaisinsaantikanne on siis konkurssista erillinen ja itsenäinen oikeudenkäynti. Normaalisti toimivaltainen tuomioistuin on vastaajan kotipaikan tuomioistuin. Vastaajalla tarkoitetaan sitä henkilöä, jota vastaan kanne on nostettu. Takaisinsaantiasiassa kanne nostetaan siis peräytettävän suorituksen saaneen henkilön kotipaikan tuomioistuimessa. Takaisinsaantikanne voidaan valinnaisesti panna vireille konkurssituomioistuimessa. Konkurssituomioistuin on se tuomioistuin, joka on päättänyt velallisen Lue lisää ›

Kenellä on oikeus vaatia takaisinsaantia? ›

Oikeus vaatia takaisinsaantia on konkurssipesän pesänhoitajalla. Pesänhoitaja on konkurssipesän keskeinen toimija. Hänen tehtävänään on muun muassa pesän juoksevien asioiden hoitaminen. Lisäksi pesänhoitajan lakisääteisiin tehtäviin kuuluu mm. takaisinsaantiasioiden hoitaminen. Jos pesänhoitaja saa takaisinsaannilla palautettua omaisuutta pesään, koituu se kaikkien konkurssipesän velkojien hyväksi. Lisäksi velkojalla on oikeus vaatia takaisinsaantia. Edellytyksenä kuitenkin on, että hän on valvonut saatavansa Lue lisää ›

Takaisinsaantiajan määrittäminen: Määräpäivä ›

Takaisinsaantiajalla tarkoitetaan konkurssia edeltävää ajanjaksoa, jonka aikana tehtyjä maksuja voidaan saada takaisin konkurssipesään. Tätä aikaa kutsutaan myös ”kriittiseksi ajaksi”. Jos konkurssivelallinen on tällä ajanjaksolla tehnyt velkojiaan loukkaavia oikeustoimia, ne voidaan tuomioistuimen päätöksellä peräyttää. Oikeustoimen peräyttämisellä tarkoitetaan esimerkiksi konkurssivelallisen suorittaman maksun palauttamista takaisin konkurssipesään. Takaisinsaantiajan tarkoituksena on turvata velkojien yhdenvertaisuus. Ilman takaisinsaannin mahdollisuutta velkoja saattaisi suosia Lue lisää ›

Yrityssaneeraus: Yrityksen saneerausmenettely ›

Onko yrityksesi umpikujassa, yrityksen saneeraus edessä? Taloudellisissa vaikeuksissa oleva yrittäjä voi saada helpotusta tilanteeseensa yrityksen saneerausmenettelyn avulla. Velallisen jatkamiskelpoisen yritystoiminnan asemaa on pyritty helpottamaan säätämällä laki yrityksen saneerauksesta. Saneerausmenettely toteutetaan tuomioistuimen päätöksellä. Menettelyssä voidaan määrätä velallisen varallisuutta ja velkoja koskevista toimenpiteistä velallista sitovasti. Saneerausmenettelyn kohteena voi olla yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, asunto-osakeyhtiö Lue lisää ›

Yrityssaneeraus: Yleistä ›

Yrityssaneerauslailla luotiin taloudellisissa vaikeuksissa oleville, mutta elinkelpoisille yrityksille mahdollisuus yrityksen tervehdyttämiseen. Saneerausmenettely on konkurssin vaihtoehto sellaiselle yritykselle, joka on joutunut taloudellisiin vaikeuksiin, mutta jonka toiminta on jatkamiskelpoista. Yritykselle jota on haettu konkurssiin, on voitu useissa tapauksissa vahvistaa saneerausohjelma. Jos yritys on maksukyvytön eikä sen tilannetta voida saneerausohjelman avulla korjata muuten kuin lyhytaikaisesti, yritys voidaan asettaa Lue lisää ›

Velkajärjestely: Yleistä ›

Velkajärjestelyn perusajatus on, että pääasiallisesti ilman omaa syytään toivottomaan velkatilanteeseen joutuneelle, mutta asioitaan rehellisesti selvittäneelle velalliselle annetaan mahdollisuus vapautua ylivoimaisesta velkavastuusta kohtuullisessa ajassa ja siten päästä elämässään uuteen alkuun. Hänen tulee olla maksukyvytön sillä tavoin, että hän ei omaisuudellaan eikä niillä ansioillaan, joita hän voi hankkia, pysty selviämään veloistaan ja siihen ei ole odotettavissa muutosta. Lue lisää ›

Velkajärjestely: Yksityishenkilön velkajärjestely ›

Kuka voi päästa yksityishenkilön velkajärjestelyyn? Oletko joutunut tilanteeseen, jossa velkasi ovat ylittäneet maksukykysi? Tiesitkö, että Suomessa on mahdollista päästä yksityishenkilön velkajärjestelyyn, jossa tuomioistuimen avustuksella suunnitellaan velkojen yksilöllinen maksuohjelma. Velkajärjestely tulee kysymykseen vain, jos vapaaehtoista sovintoratkaisua ei ole saatu aikaan. Velkajärjestely on velallisen kaikkia velkojia koskeva maksukyvyttömyysmenettely, joka syrjäyttää velalliseen kohdistettavissa olevan pakkotäytäntöönpanon, konkurssin ja ulosoton. Lue lisää ›

Velkajärjestely: Velkajärjestelyn selvittäjä ›

Määrätäänkö velkajärjestelyyn aina selvittäjä? Kuka tehtävään voidaan määrätä? Velkajärjestelyyn on mahdollista määrätä selvittäjä, jos se on velallisen taloudellisen aseman selvittämiseksi, omaisuuden rahaksimuuton vuoksi tai muuten velkajärjestelyn toteuttamiseksi tarpeen. Selvittäjän määrääminen tulee kyseeseen yleensä vain silloin, kun kohteena oleva omaisuus on sen luontoista, että sen myyminen ja muu määrääminen vaatii erityisasiantuntemusta. Selvittäjä voidaan kuitenkin määrätä myös Lue lisää ›

Velkajärjestely: Velkajärjestelyn myöntäminen ›

Mitkä seikat voivat estää velkajärjestelyyn pääsyn? Yleensä velkajärjestelyä ei voida myöntää, jos velalliselle on määrätty rikoksen perusteella maksuvelvollisuus eikä velkajärjestelyn myöntämistä voida pitää perusteltuna velan määrä, rikoksen laatu, vahingon kärsineen asema ja muut seikat huomioon ottaen. On myös mahdollista, että velallinen on epäiltynä esitutkinnassa tai syytteessä rikoksesta taikka hänen syykseen on luettu rikos. Yleensä nämä Lue lisää ›

Velkajärjestely: Velkajärjestelyn hakeminen ja alkaminen ›

Mitä oikeusvaikutuksia velkajärjestelyn hakemisella ja alkamisella on? Velallisella on ns. maksu- ja vakuudenasettamiskielto eli velkajärjestelyn alettua velallinen ei saa maksaa velkajärjestelyn piiriin kuuluvaa velkaansa eikä asettaa siitä vakuutta. Hän ei siten saa enää itse päättää omien velkojensa maksusta, vaan hänen tulee tarkasti noudattaa hänelle laadittua velkojen maksuohjelmaa. Maksukielto ei kuitenkaan koske etuoikeutettua elatusapuvelkaa. Elatusapuvelat täytyy Lue lisää ›

Yrityssaneerauksen edellytykset

Yrityssaneerauksen edellytyksenä on yrityksen maksukyvyttömyys, tai uhkaava maksukyvyttömyys, joka on velkasaneerauksella mahdollista eheyttää. Näin ollen yrityssaneerausta ei voida aloittaa esimerkiksi tilanteissa, joissa on todennäköistä että saneeraus palauttaisi maksukyvyn vain lyhytaikaisesti, tai joissa on epätodennäköistä, että velallinen selviytyisi saneerauksesta aiheutuvista kustannuksista. Saneerausmenettely aloitetaan velkojien tai velallisen hakemuksesta, jonka vahvistaa käräjäoikeus.

Soita Laki24:n tarjoamaan lakipuhelimeen ja lakimiehemme auttavat sinua ulosottoon, konkurssiin ja velkajärjestelyihin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä numeroon 0600 111 88 mikäli tarvitset apua kysymyksiisi.

Muista nämä neljä osa-aluetta

1.

Konkurssipesä

Konkurssissa on kyse lakisääteisestä menettelystä, jossa maksukyvyttömän velallisen ja hänen kaikkien velkojiensa taloudelliset suhteet on tarkoitus selvittää. Näin ollen velallisen koko omaisuus siirtyy konkurssipesälle sen velkojien hallittavaksi.

2.

Ulosottoperuste

Jotta velkojan on mahdollista saada velkansa ulosoton kautta maksettavaksi, on hänellä sitä hakiessaan oltava ulosottoperuste. Yksi yleisin ulosottoperuste on tuomioistuimen päätös riita- tai rikosasiassa.

3.

Ulosottomies

Ulosottomiehenä toimii virkamies, jonka tehtävänä on panna täytäntöön tuomioistuimen ratkaisut ja periä sellaiset saatavat, joiden suoritus on laiminlyöty.

4.

Yrityssaneeraus

Saneerausmenettelyn kohde voi olla yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai esimerkiksi asunto-osakeyhtiö. Saneerausmenettelyssä pyritään turvaamaan yrittäjän taloudellinen jatkuvuus. Sitä voidaan käyttää, kun yrityksen olisi mahdollista saneerauksen avulla tervehtyä ja velkojien saavan saatavilleen parempi suoritus kuin konkurssissa.