Konkurssia koskevissa asioissa velkojat käyttävät ylintä päätösvaltaa. Tätä päätösvaltaansa he käyttävät velkojainkokouksissa. Mitä suurempi velkoja on, sitä suurempi on hänen käytössään oleva äänimäärä. Näin ollen järjestelmä on suhteellisen demokraattinen. Laissa säädetyillä perusteilla velkojainkokouksissa tehtyjä päätöksiä voidaan moittia käräjäoikeudessa.

Miten konkurssipesän hallinto järjestetään?

Konkurssin hallinnoinnissa pesänhoitaja on keskeisessä asemassa. Yksityiset asianajajat ja lakimiehet toimivat lähes aina tässä tehtävässä tuomioistuimen määrääminä. Pesänhoitaja huolehtii konkurssipesän juoksevasta hallinnosta, pesäluettelon ja velallisselvityksen laatimisesta sekä omaisuuden hoidosta ja myynnistä ja varojen tilittämisestä. Velkojainkokouksessa tehtävien päätösten valmistelu ja täytäntöönpno kuuluvat niin ikään pesänhoitajan tehtäviin. Pesänhoitajan toimenkuva on varsin itsenäinen, vaikka hänen tuleekin ottaa huomioon velkojien mielipiteet. Konkurssipesä maksaa pesänhoitajan palkkion.

Konkurssiasiamies valvoo pesänhoitajien toimintaa. Hänellä on lain perusteella laaja tiedonsaantioikeus, oikeus suorittaa tarkastuksia sekä oikeus vaatia tuomioistuimessa pesänhoitajalle eroa.

Lähde §: konkurssilaki

Lue lisää pesänhoitajan kelpoisuudesta konkurssipesässä.

Suomen Juristit Oy
16.02.2015
(Päivitetty 03.08.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.