Konkurssi

Konkurssi: Perinnöstä luopuminen perillisen ollessa konkurssissa tai ulosmittauksen kohteena ›

Voinko luopua perinnöstä, vaikka olen konkurssissa tai ulosmittauksen kohteena? Tehokas perinnöstä luopuminen oikeaan aikaan saa suojaa luopujan velkojia vastaan. Perintöön liittyvillä seikoilla on niin henkilökohtainen luonne, että perinnöstä luopumisen sääntelyssä on kiinnitetty huomiota perittävän oletetulle tahdolle. Voidaan olettaa, että perittävä ei halua hänen jäämistönsä menevän perillisten velkojien hyväksi. Sekä konkurssissa että ulosottomenettelyssä on pääsääntönä se, Lue lisää ›

Konkurssipesä: Konkurssipesän omaisuus ›

Mitä omaisuutta konkurssipesään kuuluu? Konkurssipesään katsotaan kuuluvaksi kaikki se omaisuus, joka velallisella on konkurssin alkaessa. Lain mukaan pesään kuuluu myös omaisuus, joka sinne saadaan palautettua takaisinsaantisäännösten perusteella. Konkurssipesän varallisuutta on luonnollisesti pesän harjoittamasta liiketoiminnasta saatava tuotto. Konkurssipesän omaisuutta on hoidettava huolellisesti. Konkurssipesällä on varsin laaja harkintavalta omaisuuden myynnin suhteen. Pääasia on, että myynnistä saadaan paras Lue lisää ›

Konkurssipesä: Konkurssipesän hallinto ›

Miten konkurssipesän hallinto järjestetään? Konkurssia koskevissa asioissa velkojat käyttävät ylintä päätösvaltaa. Tätä päätösvaltaansa he käyttävät velkojainkokouksissa. Mitä suurempi velkoja on, sitä suurempi on hänen käytössään oleva äänimäärä. Näin ollen järjestelmä on suhteellisen demokraattinen. Laissa säädetyillä perusteilla velkojainkokouksissa tehtyjä päätöksiä voidaan moittia käräjäoikeudessa. Konkurssin hallinnoinnissa pesänhoitaja on keskeisessä asemassa. Yksityiset asianajajat ja lakimiehet toimivat lähes aina Lue lisää ›

Konkurssi: Omaisuuden määräysvallan menetys konkurssissa ›

Menetänkö konkurssissa omaisuuteni määräysvallan? Konkurssin alkamisen vuoksi määräysvalta omaisuudesta siirtyy velalliselta konkurssipesälle. Velallisen omaisuutta ei voida enää tämän jälkeen ulosmitata ja jo aloitetut ulosmittaustoimet raukeavat. Tästä pääsäännöstä on kuitenkin olemassa joitakin poikkeuksia. Konkurssi vaikuttaa velallisen solmimiin sopimuksiin ja muihin varallisuusoikeuksiin huomattavan paljon. Eräs konkurssin esiin tuoma seikka on, että velallinen osoittaa kykenemättömyyttä vastata sitoumuksista. Tästä Lue lisää ›

Konkurssi: Mitä konkurssilla tarkoitetaan? ›

Mikä on konkurssi? Lyhyesti sanottuna konkurssi on yrityksen maksukyvyttömyysmenettely. Konkurssiin ajautunut yritys ei enää kykene selviämään veloistaan. Konkurssia koskeva yleislaki on konkurssilaki. Taloudellisesti huonossa asemassa oleva yritys voi konkurssin vaihtoehtona yrittää päästä yrityssaneeraukseen, jolloin yrityksen toiminta jatkuu. Konkurssimenettely yleensä päättää yrityksen elinkaaren ja yritys lakkaa olemasta. Markkinat synnyttävät jatkuvasti uusia yrityksiä ja sitä mukaa osa Lue lisää ›

Konkurssi: Konkurssiin hakeminen ›

Kuka voi hakea sinua konkurssiin? Konkurssiin asettamista koskeva asia laitetaan vireille kirjallisella hakemuksella. Hakemuksen voi tehdä joko velallinen tai velkoja. Konkurssiin asettamisesta päätöksen tekee tuomioistuin. Konkurssiasioita varten ei ole erityistuomioistuinta, joten toimivaltaisia ovat yleiset alioikeudet eli käräjäoikeudet. Yritysten ja yhteisöjen osalta toimivaltainen on se käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä velallisen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Konkurssiin hakeminen siis alkaa Lue lisää ›

Konkurssi ja velat: Velkojien maksunsaantijärjestys ›

Mikä on velkojien maksunsaantijärjestys, jos varoja ei ole kaikkien velkojen maksuun? Kun velallisen varat eivät riitä kaikkien saatavien maksamiseen, niin herää kysymys maksujensaannin järjestyksestä. Kuka saa ensimmäisenä konkurssipesästä suorituksen? Missä järjestyksessä jäljellä olevat varat yleensä voidaan maksaa. Pääsääntöisesti velkojilla on yhtäläinen oikeus saada maksu saataviensa suuruuden mukaisessa suhteessa, jollei pakkotäytäntöönpanossa jaettavat varat eivät riitä kaikkien Lue lisää ›

Konkurssi ja velat: Velkojen maksuvelvollisuus konkurssin jälkeen ›

Säilyykö velkojen maksuvelvollisuus konkurssin jälkeen? Liike-elämässä törmätään liian usein tilanteeseen, jossa yritys on asetettu konkurssiin. Liiketoiminta ei ole kehittynyt toivotulla tavalla, joka on voinut johtua yleisestä suhdannekehityksestä, omistajista, tuotteista, kilpailijoista tai melkein mistä tahansa. Näissä tilanteissa jotkut velallisista sortuvat piilottelemaan tai hävittämään yrityksen omaisuutta lainvastaisesti. Toiset taas pyrkivät lainkuuliaisesti maksamaan kaiken heidän vastuupiirissään olevan velkansa. Lue lisää ›