Suomen laki sisältää määräykset takaisinsaannista konkurssipesään. Jos velkojia suositaan sopimattomasti toisten velkojien kustannuksella, omaisuutta siirretään velkojien ulottumattomiin tai lisätään velkoja velkojien vahingoksi, oikeustoimi peräytyy. Takaisinsaannin tarkoituksena on tavoitella konkurssipesän velkojien tasa-arvoa ja samalla pyritään estämään yksittäisten velkojien suosimista tilanteissa, joissa yhtiö on lähellä maksukyvyttömyyttä.

Takaisinsaantitilanteella tarkoitetaan tilannetta, jossa konkurssipesän pesänhoitaja peräyttää maksuja sellaiselta velkojalta, joka on saanut maksun ennen konkurssia. Palautusvaatimus konkurssipesään koskee lähinnä sellaisia konkurssivelkojien vahingoksi tekemiä oikeustoimia, joita velallinen on tehnyt tietyissä lain asettamissa aikarajoissa ennen konkurssia.

Takaisinsaannin yleiset edellytykset

Oikeustoimen peräytymisen edellytyksenä on, että velallinen oli oikeustointa tehtäessä maksukyvytön tai oikeustoimi johti velallisen maksukyvyttömyyteen. Lahjan, lahjanluontoisen sopimuksen tai osituksen peräytymiseksi kuitenkin vaaditaan, että velallinen oli oikeustointa tehtäessä ylivelkainen tai että oikeustoimi johti ylivelkaisuuteen, tällöin kyseessä on lahjantakaisinsaanti. Tällä tavoin on haluttu suojata velkojia velallisen maksukyvyttömyystilanteissa.

Takaisinsaantiaika

Peräytettävän toimen mahdollisuus lasketaan määräpäivästä. Määräpäiväksi katsotaan se päivä, jolloin konkurssihakemus on jätetty tuomioistuimelle. Takaisinsaantiaika on määräpäivän ja peräytettäväksi tavoitellun toimen välinen aika. Laissa mainitun kriittisen ajan pituus määräytyy takaisinsaantiperusteen mukaisesti ja takaisinsaantiperuste puolestaan määräytyy peräytettävän oikeustoimen luonteen mukaisesti.

Laissa määritetyn yleisen takaisinsaantiperusteen kriittinen aika on 5 vuotta. Kaikissa tilanteissa edellytetään myös, että toinen osapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää maksukyvyttömyydestä tai ylivelkaisuudesta. Yli viisi vuotta aikaisemmin tehty oikeustoimi peräytyy vain, jos velallisen läheinen on ollut siinä osapuolena. Velallisen läheisen tulee aina osoittaa, ettei hän tiennyt, eikä hänen tullutkaan tietää velallisen maksukyvyttömyydestä tai ylivelkaisuudesta.

Lähde §: laki takaisinsaannista konkurssipesään

Lue lisää siitä mitä konkurssilla tarkoitetaan.


Suomen Juristit Oy
16.02.2015
(Päivitetty 03.08.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.