SUOMEN JURISTIT OY:N TIETOSUOJASELOSTE 24.05.2021

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Juristit Oy
Y-tunnus: 2223217-9
Aleksanterinkatu 48 A, 6krs.
00100 Helsinki

2. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Yhteyshenkilö:

Meeri Junttila
Sähköpostitse:
asiakaspalvelu@laki24.fi

tai

Puhelimitse:
020 7622 540

3. Mitä tämä tietosuojaseloste koskee?

Tämä tietosuojaseloste koskee käytäntöjä, joita Suomen Juristit Oy
noudattaa kerätessään ja käsitellessään sen kuluttaja- ja yritysasiakkaiden henkilötietoja.
(Suomen Juristit Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva henkilörekisteri)

4. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käsitellään?

Käsittelemme henkilötietojasi vain ennalta määriteltyihin seuraaviin tarkoituksiin:

1. asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen.
2. palveluiden tuottamiseen
3. liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen
4. markkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin
ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Henkilötietojasi voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin huolella
valikoimiemme yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin.

5. Mitä henkilötietoja minusta kerätään?

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

1. etu- ja sukunimi
2. yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
3. yritysasiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot työpaikalle
(postiosoite, puhelin- ja fax-numerot, sähköpostiosoite)
4. yritysasiakkaan yhteyshenkilön ammatti, titteli tai muut tiedot koskien
rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
5. asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
6. palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. projektien tiedot)
7. rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot
(esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme)
8. rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot,
mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
9. markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten
rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen
(esim. markkinointiarpajaisiin ja –kilpailuihin sekä tapahtumiin osallistuminen)
10. asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä Suomen Juristit Oy palveluita
käyttäneiden asiakkaiden osalta yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

1. asiakasnumero
2. henkilötunnus
3. laskutus- ja perintätiedot
4. alaikäisen rekisteröidyn huoltajan etu- ja sukunimi
ja yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Kaikkien edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Mistä lähteistä henkilötietoni kerätään?

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään,
sekä mahdollisesti erilaisten markkinointitoimenpiteiden
kuten markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää Suomen Juristit Oy:n yhteistyökumppanien
rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä,
yritysasiakkaiden osalta kaupparekisteristä sekä yritysten verkkopalveluista ja applikaatioista.

7. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille tai
siirretäänkö henkilötietojani EU:n /ETA-alueen ulkopuolelle?

Henkilötietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan
lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti
tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Suomen Juristit Oy
asiakasrekisterin toiminta-ajatusta. Tällöin tietojen käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa
rekisteröidyn ja Suomen Juristit Oy välisen toimeksiannon kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien
vaatimusten edellyttämällä tavalla. Luovutus perustuu voimassaolevaan lainsäädäntöön.
Tietoja voidaan luovuttaa historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen,
että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille,
mikäli Suomen Juristit Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien
tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista.
Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Suomen Juristit Oy voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä
asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

8. Miten henkilötietoni suojataan?

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein,
salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin
keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat
tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja
lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin
rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

9. Rekisteröidyn tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Sinulla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia
tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle
osapuolelle sähköpostitse. Tämän jälkeen tarkastuspyyntö etenee Suomen Juristit Oy:n
sisäisen tietosuojatoimintamallin mukaisesti. Tarkastuspyyntö voidaan
tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona henkilöllisyyden varmentamalla.

Sinulla on oikeus kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen
suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Sinulla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

10. Voidaanko tätä selostetta muuttaa?

Suomen Juristit Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja
pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa.
Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.
Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.