Yksityiset

Lastensuojelulaitoksesta karanneen lapsen palauttaminen ›

Sijaishuollon tarpeessa oleva lapsi tai nuori voidaan lastensuojelun toimenpiteenä sijoittaa lastensuojelulaitokseen (laitos). Lastensuojelulakiin on kirjattu joitain rajoituksia, joilla voidaan turvata lapsen etu ja sijaishuollon tavoitteet. Laitoksesta luvatta poistuneen lapsen palauttaminen kuuluu tällaisiin rajoituksiin. Lain tarkoittama tilanne on käsillä silloin, kun lapsi on poistunut luvattomasti lastensuojelulaitoksesta tai ei palaa sinne ennalta sovitusti luvallisen poistumisen jälkeen. lapsen Lue lisää ›

Väliaikainen määräys lastensuojeluasiassa ›

Lastensuojelulain mukaan tuomioistuin voi antaa väliaikaisen määräyksen lapsen olinpaikasta ja siitä, miten lapsen hoito ja kasvatus on asian tuomioistuinkäsittelyn aikana järjestettävä. Väliaikainen määräys voidaan antaa silloin, kun hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus käsittelee lapsen huostaanottoa tai sijaishuoltoa koskevaa asiaa. Asiaa käsittelevä tuomioistuin voi antaa määräyksen omasta aloitteestaan, tai lapsen taikka hänen vanhempansa tai huoltajansa vaatimuksesta. Jos Lue lisää ›

Lastensuojelu: sijaishuolto ›

Sijaishuollolla järjestetään huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai tuomioistuimen väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoito ja kasvatus kodin ulkopuolella. Lastensuojelun on aina otettava lapsen etu huomioon, ja sitä arvioidaan myös sijaishuollon päätöksenteossa ja toteuttamisessa. Sijaishuoltopaikan valinta Sijaishuollon muotoja ovat perhehoito ja ammatillinen perhehoito, lastensuojelulaitos sekä muu lapsen tarpeen mukainen hoito, kuten sijoitus sukulaisen tai muun läheisen luo. Perhehoito Lue lisää ›

Lastensuojelu: perhehoito ›

Perhehoito on lastensuojelun järjestämän sijaishuollon muoto. Sijaishuollolla järjestetään huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai tuomioistuimen väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoito ja kasvatus kodin ulkopuolella. Perhehoitoa voidaan järjestää myös avohuollon tukitoimena sijoitetulle lapselle tai jälkihuollon toimenpiteenä. Perhehoito on ensisijainen sijaishuollon muoto. Laitoshuoltoa järjestetään, jos lapsen sijaishuoltoa ei voida järjestää lapsen edun mukaisesti riittävien tukitoimien avulla perhehoidossa tai muualla. Lue lisää ›

Lapsen kiireellinen sijoitus ›

Lapsen kiireellinen sijoitus on lastensuojelun turvaamistoimi. Lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve on arvioitava välittömästi lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen. Lapselle voidaan järjestää kiireellisenä sijaishuoltona hänen tarvitsemansa hoito ja huolto, mikäli hänen terveytensä tai kehityksensä on välittömässä vaarassa. Lapsi voidaan kiireellisesti sijoittaa perhehoitoon, lastensuojelulaitokseen, terveydenhuollon laitokseen tai lapsen sukulaisten luo. Sijoituspaikka valitaan vallitsevien olosuhteiden perusteella, ja sijoituspaikan Lue lisää ›

Elatusapu ja tapaamisoikeus ›

Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus luoda ja säilyttää myönteinen ja läheinen suhde vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Lain mukaan tapaamisoikeuteen kuuluu, että lapsi saa ajoittain olla tämän vanhemman luona tai tavata tätä muualla. Tarvittaessa tapaamisoikeuden toteutuminen voidaan huomioida elatusta laskettaessa niin, että tapaaminen ei ainakaan jää kiinni taloudellisista mahdollisuuksista. Käytännössä tapaamisoikeus ja tapaamisten Lue lisää ›

Elatusapu ja elatustarpeen arviointi ›

Elatusavun suuruus perustuu lapsen elatuksen tarpeeseen ja vanhemman elatuskykyyn. Lapsen elatustarve arvioidaan yksilöllisesti, ja siihen luetaan yleiset ja erityiset kustannukset. Elatustarpeen arvioinnin perustana on lapsen oikeus riittävään elatukseen. Lain mukaan lapsen oikeus elatukseen käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Yleiset kustannukset Yleisillä kustannuksilla Lue lisää ›

Lapsen elatus: Oikeudenkäyntikulut ›

Mikäli lapsen elatuksesta ei päästä sopimukseen vanhempien välillä, asia voidaan ratkaista tuomiolla. Kun asia lapsen elatuksesta viedään tuomioistuimeen, esiin nousee myös kysymys oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Laissa ei ole tarkkaan määritetty, kuka vastaa oikeudenkäyntikuluista elatusasiassa. Lähtökohtana oikeudenkäymiskaaressa on, että asian hävinnyt osapuoli on velvollinen korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu, asianosaiset kuitenkin vastaavat itse Lue lisää ›

Lapsen elatus: vuoroasuminen ›

Vuoroasumisella tarkoitetaan sitä, että lapsi asuu vuorotellen kummankin vanhempansa luona. Vanhempia ei nimetä lähi- ja etävanhemmaksi ja lapsen tulee käytännössä viettää vähintään 40% ajasta toisen vanhemman luona. Vuoroasumisesta voidaan ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle, mutta lapselle on kuitenkin kirjattava vain yksi virallinen asuinpaikka. Huomioitavaa on, että lapsilisä maksetaan sille vanhemmalle, jonka luona lapsella on virallinen asuinpaikka. Lue lisää ›

Yhteydenpidon rajoittaminen lastensuojelussa ›

Huostaanotetun lapsen yhteydenpitoa vanhempiin tai muihin läheisiin henkilöihin voidaan tietyin edellytyksin rajoittaa. Lähtökohtaisesti lapsen oikeus pitää yhteyttä läheisiinsä on vahvasti turvattu perus- ja ihmisoikeus, ja sen rajoittamisen on oltava hyvin perusteltu poikkeus. Yhteydenpidon rajoittamista koskevassa päätöksessä tulee mainita rajoituksen syy, henkilöt, joihin rajoitus kohdistuu, millaista yhteydenpitoa rajoitus koskee ja missä laajuudessa rajoitus toteutetaan. Yhteydenpitoa voidaan Lue lisää ›