Yksityiset

Lapsen yksinhuolto ›

Vanhemmat voivat keskenään sopia lapsen yhteis- tai yksinhuoltajuudesta. Myös tuomioistuin voi tarvittaessa tehdä tämän päätöksen. Huoltomuotoa valittaessa tulee varmistaa lapsen etu sekä se, ettei huoltomuoto muodostu aseeksi toista vanhempaa vastaan. Jos lapsi määrätään toisen vanhemman yksinhuoltoon, huolto on jakamaton ja huoltaja käyttää yksin päätösvaltaa lapsen asioissa. Lapsen huoltomuoto on syytä erottaa lapsen asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Lue lisää ›

Työntekijän huolellisuusvelvoite ›

Työntekijän yleisiin velvollisuuksiin kuuluu huolellisuusvelvoite. Lain mukaan työntekijän on tehtävä työnsä huolellisesti noudattaen niitä määräyksiä, joita työnantaja antaa toimivaltansa mukaisesti työn suorittamisesta. Työntekijän tekemän työn luonne vaikuttaa huolellisuusvelvoitteen laajuuteen. Näin esimerkiksi kouluttautuneen taloushallinnon osaajan kohdalla huolellisuusvelvoite on laajempi, kuin kaupassa työskentelevän kesätyöläisen. Jos työtehtävässä voidaan edellyttää erityisen suurta tarkkuutta ja huolellisuutta, kynnys puuttua työntekijän huolimattomuuteen Lue lisää ›

Lapsen yhteishuolto ›

Vanhemmat voivat keskenään sopia lapsen yhteis- tai yksinhuoltajuudesta. Myös tuomioistuin voi tarvittaessa tehdä tämän päätöksen. Yhteishuolto on ensisijainen lapsen huoltomuoto vanhempien erottua, mutta huoltomuotoa valittaessa tulee varmistaa lapsen etu sekä se, ettei huoltomuoto muodostu aseeksi toista vanhempaa vastaan. Lapsen huoltomuoto on syytä erottaa lapsen asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Yhteishuollossa lapsen huolto on molempien vanhempien vastuulla tasavertaisesti, Lue lisää ›

Tapaamisoikeus: täytäntöönpano ›

Mikäli vanhempi ei noudata tapaamisoikeudesta tehtyä sopimusta tai päätöstä, voidaan tapaamisen täytäntöönpanoa vaatia tuomioistuimessa. Lähtökohtaisesti täytäntöönpanohakemukset annetaan käräjäoikeuden toimesta sovittelijalle täytäntöönpanosovittelun suorittamiseksi. Sovittelun tarkoituksena on, että osapuolet saataisiin noudattamaan päätöstä tai sopimusta vapaaehtoisesti, mikä osaltaan myös turvaisi lapsen hyvinvointia. Tietyissä tilanteissa sovitteluun ei kuitenkaan ryhdytä, vaan päätös tai sopimus pannaan heti täytäntöön. Tämä tulee kyseeseen Lue lisää ›

Työehtosopimuksen solmiminen ›

Työehtosopimuksen solmimisesta säädetään työehtosopimuslaissa. Lain mukaan työehtosopimuksena pidetään sopimusta ehdoista, joita työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten on noudatettava. Lisäksi tällaisessa sopimuksessa on oltava määrätyt osapuolet ja muoto. työehtosopimuksen osapuolet Työehtosopimuksen voi lain mukaan solmia yksi tai useampi työnantaja tai rekisteröity työnantajayhdistys sekä yksi tai useampi rekisteröity työntekijäyhdistys. Työnantajayhdistyksellä tarkoitetaan yhdistyslain mukaisesti rekisteröityä yhdistystä, jonka varsinaisiin tarkoituksiin Lue lisää ›

Tapaamisoikeus: tapaamissopimus ›

Tapaamissopimuksella turvataan lapsen oikeus tavata myös sitä vanhempaansa, jonka luona lapsi ei vakituisesti asu. Tällöin vanhemmat voivat kirjallisesti sopia esimerkiksi lapsen viikkorytmistä, lomien viettämisestä, kuljettamisesta vanhemmalta toiselle, sekä tapaamisen ja luonapidon ehdoista. Pääsääntöisesti mahdollisimman tarkka ja yksityiskohtainen sopimus ehkäisee myös tapaamiseen liittyviä epäselvyyksiä ja riitatilanteita. Tietyissä tilanteissa voi kuitenkin olla lapsen edun ja toivomuksen mukaista, Lue lisää ›

Tapaamisoikeus: etävanhemmuus ›

Tapaamisoikeus pyrkii turvaamaan lapsen oikeuden pitää yhteyttä siihen vanhempaan, jonka luona hän ei asu niin, että lapsi saa viettää aikaa etävanhemman kanssa esimerkiksi tämän luonaan, tai muulla tavalla pitää tähän yhteyttä. Näin pyritään edistämään lapsen ja etävanhemman välisen läheisen ja myönteisen suhteen säilyttämistä tai luomista. Tapaamisoikeus on nimenomaisesti lapsen oikeus etävanhemman tapaamiseen sen sijaan, että Lue lisää ›

Tapaamisoikeus: matkakulut ›

Tapaamisista aiheutuvista kustannuksista vastaa lähtökohtaisesti se, jota tapaamaan lapsi oikeutetaan. Mutta koska kumpikin vanhempi on velvollinen myötävaikuttamaan tapaamisten toteutumiseen, voidaan tästä poiketa mikäli katsotaan kohtuulliseksi, että kumpikin vanhempi osallistuu tapaamiskustannuksiin. Kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan huomioon ottaa muun muassa vanhempien tulot ja varallisuus, ja esimerkiksi se, että toinen vanhemmista on useamman lapsen yksinhuoltaja. Vanhempien asuinpaikkojen ollessa lähellä Lue lisää ›

Työehtosopimuksen normaalisitovuus ›

Työehtosopimus on sopimus, jonka yksi tai useampi työnantaja taikka rekisteröity työnantajajärjestö tekee yhden tai useamman työntekijöiden ammattiliiton kanssa ehdoista, joita työsopimuksissa tai työsuhteissa muuten on noudatettava. Työehtosopimuksen normaalisitovuus tarkoittaa, että työehtosopimusta noudatetaan työsuhteessa vain silloin, kun työnantaja kuuluu työehtosopimuksen osapuolena olevan liittoon. Laissa on asetettu yleiset edellytykset normaalisitovan työehtosopimuksen sitovuudelle. Lain mukaan työehtosopimukseen ovat sidotut: Lue lisää ›

Työehtosopimus: Hyvityssakko ›

Työehtosopimuksen määräysten noudattamista ja työrauhavelvollisuutta voidaan tehostaa hyvityssakkovelvollisuudella. Hyvityssakon maksamisesta on määräyksiä laissa, ja siitä voidaan osittain myös sopia työehtosopimuksessa. hyvityssakko työehtosopimuksen määräysten rikkomisesta Lain mukaan työehtosopimukseen sidottu työnantaja ja työntekijä, joka tietensä rikkoo tai jonka olisi perustellusti pitänyt tietää rikkovansa työehtosopimuksen määräyksiä, voidaan tuomita maksamaan hyvityssakkoa. Työnantajalle voi määrätä enintään 31 900 euron ja työntekijälle Lue lisää ›