Vartiorikos

Vartiorikokseen syyllistyy vartio- tai päivystystehtävää suorittava sotilas, joka poistuu luvattomasti vartiopaikaltaan tai päivystystehtävästä, ei määräaikana saavu sanottuun palvelustehtävään, tai muuten jättää täyttämättä tai rikkoo vartio- tai päivystyspalveluksesta annettuja määräyksiä. Vartiorikoksesta… Lue lisää »

Tuottamuksellinen palvelusrikos

Palvelusrikos sekä lievä ja törkeä palvelusrikos ovat tahallisia rikoksia. Tämä tarkoittaa, että tekijä syyllistyy sellaiseen rikokseen vain silloin, kun hän on toiminut tahallaan. Mikäli edellä tarkoitettu palvelusrikos on tehty huolimattomuudesta,… Lue lisää »

Lievä ja törkeä palvelusrikos

Palvelurikoksen voidaan laissa mainituilla perusteilla katsoa olevan myös lievä tai törkeä. Arvioinnin lähtökohtana on palvelusrikoksen tunnusmerkistö. Palvelusrikokseen syyllistyy sotilas, joka: rikkoo tai jättää täyttämättä palvelukseen kuuluvan velvollisuuden taikka palvelusta tai… Lue lisää »

Lievä laiton tuontitavaraan ryhtyminen

Laiton tuontitavaraan ryhtyminen voidaan tuomita myös lievänä. Arvioinnin perustana on laittoman tuontitavaraan ryhtymisen tunnusmerkistö. Laittomalla tuontitavaraan ryhtymisellä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö kätkee, hankkii, ottaa huostaansa, välittää, taikka muulla tavoin ryhtyy… Lue lisää »

Laiton tuontitavaraan ryhtyminen

Laittomalla tuontitavaraan ryhtymisellä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö kätkee, hankkii, ottaa huostaansa, välittää, taikka muulla tavoin ryhtyy sellaiseen omaisuuteen jota maahan tuotaessa on syyllistytty säännöstelyrikokseen tai salakuljetukseen taikka veropetokseen. Rikokseen syyllistyminen… Lue lisää »

Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontailmoituksen laiminlyönti

Kaksikäyttötuotteella tarkoitetaan tuotetta, teknologiaa, palvelua ja muuta hyödykettä, jota normaalin siviililuontoisen käyttönsä tai sovellutuksensa ohella voidaan käyttää joukkotuhoaseiden tai niiden maaliin saattamiseen tarkoitettujen ohjusjärjestelmien kehittelyyn tai valmistukseen, taikka jolla voidaan… Lue lisää »

Puolustustarvikkeiden maastavientirikos

Puolustustarvikkeiden maastavientirikokseen syyllistyy henkilö, joka luvattomasti jollain tapaa vie maasta puolustustarvikkeita. Puolustustarvikkeiden maastavientirikokseen syyllistyy ensinnäkin henkilö, joka ilman tarvittavaa lupaa vie tai siirtää Suomesta puolustustarvikkeita, saattaa sopijapuolet yhteyteen toistensa kanssa… Lue lisää »

Salakuljetus

Mikäli henkilö ilman asianmukaista lupaa taikka muuten tuontia tai vientiä koskevien säännösten tai määräysten vastaisesti tuo tai yrittää tuoda maahan taikka vie tai yrittää viedä maasta tavaraa, jonka tuonti tai… Lue lisää »

Säännöstelyrikos

Säännöstelyrikoksella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö rikkoo tai yrittää rikkoa laissa tai muussa säädöksessä määrättyä tai lain tai säädöksen nojalla annettua säännöstelymääräystä. Säännöstelyrikoksella kriminalisoidaan eräiden rikoslain ulkopuolisten säännösten rikkominen. Säännöstelymääräykset voivat… Lue lisää »