Palvelusrikokseen syyllistyy sotilas, joka

  • rikkoo tai jättää täyttämättä palvelukseen kuuluvan velvollisuuden taikka palvelusta tai sotilaallista järjestystä koskevan ohjesäännöllä tai muulla tavoin annetun määräyksen.
  • on palvelustehtävässä siinä määrin alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alainen, että hänen kykynsä suorittaa palvelusta on alentunut, tai
  • hankkiakseen itselleen vapautuksen, loman tai muun helpotuksen palveluksesta vioittaa itseään, vahingoittaa terveyttään tai sitä yrittää taikka sanotussa tarkoituksessa esittää valheellisen tiedon.

Palvelusrikoksesta tuomitaan kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Mikäli edellä tarkoitettu rikos tapahtuu sota-aikana, poislukien yritys hankkia edellä esitetty vapautus, loma tai muu helpotus, joka tekona sota-aikana katsotaan taisteluvelvollisuuden rikkomiseksi ja josta tuomitaan vankeutta enintään neljä vuotta, on rikoksentekijälle tuomittava teosta kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Palvelusrikos on sotilaan tekemiä rikoksia koskeva yleissäännös. Jos teko täyttää jonkun muun sotilaan tekemän rikoksen tunnusmerkistön, tekijä tuomitaan siitä rikoksesta. Lisäksi palvelusrikoksesta voidaan tuomita jonkun muun rikoksen ohella.

palvelusrikos oikeuskäytännössä

Palvelusrikosta on käsitelty korkeimmassa oikeudessa useamman kerran. Seuraavat esimerkkitapaukset koskevat sotilaallista järjestystä koskevan määräyksen rikkomista ja palvelusvelvollisuuden täyttämättä jättämistä.

Tapauksessa KKO 2019:104 tekijä oli tehnyt asianomistajalle seksuaalisen teon, joka oli ollut omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Korkeimman oikeuden mukaan menettelyllä oli riittävä yhteys hänen palvelukseensa, ja hänen katsottiin rikkoneen sotilaallista järjestystä koskevia määräyksiä. Tekijä tuomittiin seksuaalisen ahdistelun ohella palvelusrikoksesta.

Tapauksessa KKO 2020:53 tekijällä oli ollut syytä epäillä toisen henkilön syyllistyneen sotilasrikokseen, mutta hän ilman perusteltua syytä oli tehnyt tutkintapyynnön vasta yli kaksi kuukautta myöhemmin. Korkein oikeus katsoi, että hän oli tahallaan jättänyt täyttämättä palvelusvelvollisuutensa ja siten syyllistynyt palvelusrikokseen.


Lue lisää sotilaan ja sota-ajan määritelmästä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 16.12.2021)

 

Nopeaa apua lakiasioihin.