Mikäli sotilas, rikkoo tai jättää täyttämättä palvelukseen kuuluvan velvollisuuden taikka palvelusta tai sotilaallista järjestystä koskevan ohjesäännöllä tai muulla tavoin annetun määräyksen, katsotaan hänen syyllistyvän palvelurikokseen. Palvelusrikoksesta tuomitaan myös sotilas, joka on palvelustehtävässä siinä määrin alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alainen, että hänen kykynsä suorittaa palvelusta on alentunut, taikka, joka hankkiakseen itselleen vapautuksen, loman tai muun helpotuksen palveluksesta vioittaa itseään, vahingoittaa terveyttään tai sitä yrittää taikka sanotussa tarkoituksessa esittää valheellisen tiedon. Palvelusrikoksesta tuomitaan kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään yksi vuosi. Mikäli edellä tarkoitettu rikos tapahtuu sota-aikana, poislukien yritys hankkia edellä esitetty vapautus, loma tai muu helpotus, joka tekona sota-aikana katsotaan taisteluvelvollisuuden rikkomiseksi ja josta tuomitaan vankeutta enintään neljä vuotta, on rikoksentekijälle tuomittava teosta kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.