Sotilasrikokset

Yleisiä määritelmiä – Sotilas, sota-aika ›

Sotilaalla tarkoitetaan puolustusvoimien sotilasvirassa palvelevaa, sekä, sitä joka on nimitetty puolustusvoimien virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen määrättynä sotilastehtävään, sekä, asevelvollisuuttaan aseellisena tai aseettomana suorittavaa tai määräaikaisesti reserviläisenä palveluksessa olevaa tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavaa, sekä, puolustusvoimien vapaaehtoisissa harjoituksissa palvelevaa ja laissa tarkoitettua kouluttajaa ja kouluammuntojen johtajaa; sekä puolustusvoimissa sotilasvirkaan koulutettavaa oppilasta. Sotilaita koskevia säännöksiä sovelletaan lisäksi rajavartiolaitoksessa Lue lisää ›

Yhteinen niskoittelu ›

Mikäli sotilaat siitä keskenään sovittuaan syyllistyvät niskoitteluun, katsotaan teko yhteiseksi niskoitteluksi. Yhteisestä niskoittelusta jokaiselle osallistuneelle tuomitaan erikseen kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Mikäli edellä tarkoitettu rikos tapahtuu sota-aikana, on rikoksentekijälle tuomittava teosta vankeutta enintään neljä vuotta. Mikäli edellä tarkoitettu sodan aikana toteutettu rikos on omiaan aiheuttamaan erityisen vakavaa vaaraa joukolle tai sen toiminnalle taikka Lue lisää ›

Vartiorikos ›

Mikäli vartio- tai päivystystehtävää suorittava sotilas poistuu luvattomasti vartiopaikaltaan tai päivystystehtävästä, taikka mikäli sotilas ei määräaikana saavu sanottuun palvelustehtävään taikka muuten jättää täyttämättä tai rikkoo vartio- tai päivystyspalveluksesta annettuja määräyksiä, katsotaan hänen syyllistyvän vartiorikokseen. Vartiorikoksesta tuomitaan kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Mikäli edellä tarkoitettu rikos tapahtuu sota-aikana, on rikoksentekijälle tuomittava teosta vankeutta enintään neljä Lue lisää ›

Törkeä vartiorikos ›

Mikäli vartiorikoksessa aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa taikka sellaisen vahingon vaaraa, ja vartiorikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi vartiorikokseksi. Törkeästä vartiorikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Mikäli edellä tarkoitettu rikos tapahtuu sota-aikana, on rikoksentekijälle tuomittava teosta vankeutta enintään kuusi vuotta. Mikäli edellä tarkoitettu sodan aikana toteutettu rikos Lue lisää ›

Törkeä palvelusrikos ›

Mikäli palvelusrikoksessa tavoitellaan huomattavaa hyötyä, taikka, pyritään aiheuttamaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa, taikka, rikos on tehty erityisen vastuunalaista tehtävää suoritettaessa, ja palvelusrikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi palvelurikokseksi. Törkeästä palvelusrikoksesta tuomitaan vankeutta enintään neljä vuotta.

Törkeä esimiehen väkivaltainen vastustaminen ›

Mikäli esimiehen väkivaltaisessa vastustamisessa käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä, taikka, mikäli rikos tehdään yhteistoimin toisen sotilaan kanssa ja esimiehen väkivaltainen vastustaminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi esimiehen väkivaltaiseksi vastustamiseksi. Törkeästä esimiehen väkivaltaisesta vastustamisesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Mikäli edellä tarkoitettu rikos tapahtuu Lue lisää ›

Tuottamuksellinen palvelusrikos ›

Mikäli edellä tarkoitettu palvelusrikos on tehty huolimattomuudesta, katsotaan teko tuottamukselliseksi palvelurikokseksi. Tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta tuomitaan kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään kolme kuukautta.

Taisteluvelvollisuuden rikkominen ›

Mikäli sotilas sodan aikana rikkomalla hänelle taistelutoimessa kuuluvan erityisen velvollisuuden, taikka, jättämällä sellaisen velvollisuuden täyttämättä, taikka, muulla näihin rinnastettavalla tavalla vaarantaa taistelutoimen suorittamisen, katsotaan hänen syyllistyvän taisteluvelvollisuuden rikkomiseen. Taisteluvelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan vankeutta enintään neljä vuotta. Mikäli edellä tarkoitettu sodan aikana toteutettu rikos on omiaan aiheuttamaan erityisen vakavaa vaaraa joukolle tai sen toiminnalle taikka vaarantamaan erityisen Lue lisää ›

Sotilaan sopimaton käyttäytyminen ›

Sotilaan sopimattomalla käyttäytymisellä tarkoitetaan tekoa, jossa sotilas, joka muulloin kuin palvelustehtävässä ollessaan joko puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen käytössä olevalla kasarmi- tai muulla alueella, julkisella paikalla tai julkisessa tilaisuudessa esiintyy ilmeisen päihtyneenä, taikka aiheuttaa häiriötä tai pahennusta meluamalla tai muulla käyttäytymisellään. Sotilaan sopimattomasta käyttäytymisestä tuomitaan kurinpitorangaistus.

Sotakarkuruus ›

Mikäli sotilas sota-aikana karkaa vihollisen puolelle tai ilman pakottavaa syytä antautuu viholliselle, katsotaan hänen syyllistyvän sotakarkuruuteen. Sotakarkuruudesta tuomitaan, ellei henkilö samalla tee törkeää maanpetosta tai yritä sitä, vankeutta vähintään kaksi ja enintään kymmenen vuotta. Teon yritys on rangaistava.