Palvelusrikos

Palvelusrikokseen syyllistyy sotilas, joka rikkoo tai jättää täyttämättä palvelukseen kuuluvan velvollisuuden taikka palvelusta tai sotilaallista järjestystä koskevan ohjesäännöllä tai muulla tavoin annetun määräyksen. on palvelustehtävässä siinä määrin alkoholin tai muun… Lue lisää »

Lain vastaisen esimiehen käskyn noudattaminen

Joissain tapauksissa sotilas voidaan tuomita rangaistukseen sellaisesta lain vastaisesta teosta, jonka hän on tehnyt esimiehen käskystä. Lain vastaisesta teosta, jonka sotilas on tehnyt esimiehensä käskystä, tuomitaan käskynalainen rangaistukseen ainoastaan, mikäli… Lue lisää »

Sotakarkuruus

Mikäli sotilas sota-aikana karkaa vihollisen puolelle tai ilman pakottavaa syytä antautuu viholliselle, katsotaan hänen syyllistyvän sotakarkuruuteen. Sotakarkuruussäännös on ensisijainen maanpetokseen nähden. Henkilö tuomitaan kuitenkin sotakarkuruuden sijaan törkeästä maanpetoksesta, mikäli hän… Lue lisää »

Taisteluvelvollisuuden rikkominen

Taisteluvelvollisuuden rikkomiseen syyllistyy sotilas, joka sodan aikana rikkomalla hänelle taistelutoimessa kuuluvan erityisen velvollisuuden, taikka jättämällä sellaisen velvollisuuden täyttämättä, taikka muulla näihin rinnastettavalla tavalla vaarantaa taistelutoimen suorittamisen. Taisteluvelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan vankeutta… Lue lisää »

Sotilaan sopimaton käyttäytyminen

Sotilaan sopimattomalla käyttäytymisellä tarkoitetaan tekoa, jossa sotilas, joka muulloin kuin palvelustehtävässä ollessaan joko puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen käytössä olevalla kasarmi- tai muulla alueella, julkisella paikalla tai julkisessa tilaisuudessa esiintyy ilmeisen päihtyneenä,… Lue lisää »

Luvaton poliittinen toiminta

Luvattomaan poliittiseen toimintaan voi syyllistyä puolustusvoimien sotilasvirassa palveleva henkilö, sotilastehtävään määrätty määräaikaisessa virkasuhteessa puolustusvoimien virkamiehenä toimiva henkilö, puolustusvoimissa sotilasvirkaan koulutettava oppilas tai rajavartiolaitoksen sotilastehtävässä palveleva henkilö. Edellä mainittu henkilö syyllistyy… Lue lisää »

Törkeä esimiesaseman väärinkäyttäminen

Esimiesaseman väärinkäyttäminen voidaan tuomita myös törkeänä. Arvioinnin perustana on esimiesaseman väärinkäyttämisen tunnusmerkistö. Esimiesaseman väärinkäyttämisestä tuomitaan esimies, joka käskyvaltaa väärinkäyttäen aiheuttaa käskynalaiselle sellaista kärsimystä tai sellaista vaaraa hänen terveydelleen, joka ei… Lue lisää »

Esimiesaseman väärinkäyttäminen

Esimiesaseman väärinkäyttäminen kuuluu sotarikoksiin, ja sillä tarkoitetaan sotilastoimintaan liittyvää esimiesasemaa. Esimiesaseman väärinkäyttämisestä tuomitaan esimies, joka käskyvaltaa väärinkäyttäen aiheuttaa käskynalaiselle sellaista kärsimystä tai sellaista vaaraa hänen terveydelleen, joka ei ole palveluksen… Lue lisää »

Yleisiä määritelmiä – Sotilas, sota-aika

Laissa on määritelty, mitä sotarikosten yhteydessä tarkoitetaan sotilaalla ja sota-ajalla. Sota-aikana sotilasta koskevia säännöksiä sovelletaan myös tiettyjen muiden laissa määriteltyjen henkilöiden osalta. sotilas Sotilaalla tarkoitetaan: puolustusvoimien sotilasvirassa palvelevaa sekä sitä… Lue lisää »